gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Eiropas Savienības prezidējošā valsts (turpmāk - prezidentūra) vada Eiropas Savienības Padomes darbu (Eiropas Savienības Padome tiek saukta par Eiropadomi, ja tiekas dalībvalstu vai to valdību vadītāji, vai Ministru padomi, ja tiekas attiecīgās nozares ministri). Balstoties uz prezidentūras izvirzītajām prioritātēm, prezidentūra sadarbībā ar Eiropas Komisiju organizē Eiropadomes un Ministru padomes darba kārtību. Prezidentūra mainās ik pēc 6 mēnešiem saskaņā ar rotācijas principu.

  • Somijas prezidentūra (2019. gada 2. pusgads)

Somijas prezidentūras prioritātes nodarbinātības un sociālās politikas jomā 2019. gada 2. pusgads

2019. gada 1. jūlijā par Eiropas Savienības Padomes prezidentvalsti (2019. gada 1. jūlijs–31. decembris) kļuva Somija. Pasākuma plāns word.gif - 648 B

Nodarbinātības un sociālās politikas jomā Somijas prezidentūra savā programmā norāda uz izaicinājumiem, ko rada tehnoloģiju attīstība, vienlaikus pievēršot uzmanību arī jauniešu bezdarba un Brexit jautājumiem.

Somijas prezidentūra uzsver, ka nākamajā likumdošanas ciklā būtiski ir pievērst uzmanību politikas jomām, kas sekmē izaugsmi, konkurētspēju un jaunu darba vietu radīšanu. Ir nepieciešams arī turpināt darbu pie Eiropas Sociālo tiesību pīlāra īstenošanas, pilnveidot nodarbinātības un sociālās aizsardzības tiesību aktus, lai ņemtu vērā jauno nodarbinātības formu specifiku. Īpaša uzmanība būtu jāpievērš esošo tiesības aktu īstenošanai, kur nozīmīga loma ir jaunizveidotajai Eiropas Darba iestādei.

Prezidentūra nākamā pusgada laikā uzmanību pievērsīs “labklājības ekonomikai”, kas ir pieeja kas palīdz izprast kā iedzīvotāju labklājība veicina ražīgumu, ekonomisko izaugsmi un ilgtermiņā samazina publiskos izdevumus. Plānots turpināt darbības dzimumu līdztiesības, darba un ģimenes dzīves saskaņošanas un vienlīdzīgas darba samaksas jomās.

Somijas prezidentūras mājas lapa internetā: https://eu2019.fi

 

Seko mums