gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
 •  
 •  
 •  

 

 • Atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem par darba devēju ziņu iesniegšanu  

No 2013.gada 1.jūlija darba devējiem ir pienākums iesniegt Valsts ieņēmuma dienestā (VID) ziņas par darbinieku profesiju un nostrādātajām stundām. To paredz izmaiņas Ministru kabineta 2010.gada 7.septembra noteikumos Nr.827 „Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli" (noteikumi Nr.827).

Kāda informācija ir jāiesniedz darba devējam?

Noteikumu Nr.827 8.4 punkts nosaka, ka darba devējs t.sk., mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs, reģistrējot katru darba ņēmēju VID, sniedz ziņas par darba ņēmējiem (1.pielikums) un vienlaikus norāda arī darba ņēmēja profesijas (aroda, amata, specialitātes) kodu atbilstoši Profesiju klasifikatoram.

Profesijas (aroda, amata, specialitātes) kods atbilstoši Profesiju klasifikatoram nav jānorāda par cilvēkiem, kurus darba devējs nodarbina tikai uz uzņēmuma līguma pamata.

Darba devējam ir pienākums iesniegt arī noteikumu Nr.827 8.punktā minēto informāciju.

Piemērs. 2013.gada 3.jūlijā SIA „B" ir noslēdzis uzņēmuma līgumu ar Annu A., kura nav reģistrējusi saimniecisko darbību. SIA „B" 2013.gada jūlijā ir pienākums iesniegt VID ziņas par to, ka ar Annu A. ir noslēgts uzņēmuma līgums, t.i., norāda ziņu kodu „81" un „11" (ja Anna A. ir apdrošināma visiem sociālās apdrošināšanas veidiem) vai citu ziņu kodu, ja Anna A. ir apdrošināma atsevišķiem sociālās apdrošināšanas veidiem. Profesijas kods Annai A. nav jānorāda, jo ar viņu ir noslēgts uzņēmuma līgums.

Piemērs. SIA „B" ar Annu A. noslēdz darba līgumu no 2013.gada 15.jūlija (periodā, kad ar Annu A. ir spēkā uzņēmuma līgums). Tā kā Anna A. kā darba ņēmējs ir reģistrēta VID no 2013.gada 3.jūlija, tad otrreiz ziņu kods „11" nav jānorāda, bet 2013.gada 15.jūlijā iesniedzot ziņas elektroniskajā deklarēšanas sistēmā par Annu A. būs jānorāda profesijas kods, kas ir darba līgumā, un datums 2013.gada 15.jūlijs.

Kādu informāciju norādīt, ja darbinieks veic papildu darbu vai mainās profesija?

Saskaņā ar Darba likuma 65.pantu darbiniekam, kas pie viena un tā paša darba devēja līdztekus nolīgtajam pamatdarbam (tam, kas noteikts darba līgumā) veic papildu darbu, ir tiesības saņemt atbilstošu piemaksu par šāda darba veikšanu. Piemaksas apmēru nosaka darba koplīgumā vai darba līgumā. Tādējādi, vienojoties ar darbinieku par papildus darba veikšanu, nemainās darba līgumā noteiktais pamatdarbs, t.i., nemainās profesija, kas noteikta darba līgumā. Savukārt gadījumos, kad darbinieks tiek pārcelts citā profesijā (amatā), darba devējam jāveic darba līguma grozījumi, kuros jānosaka darbinieka jaunais aroda, amata, specialitātes (profesijas) nosaukums atbilstoši Profesiju klasifikatoram.

Ņemot vērā iepriekš minēto un saskaņā ar noteikumu 43.² punktu darba devējam jāsniedz šādas ziņas par darba ņēmējiem (1.pielikums):

1) datums - 2013.gada 1.jūlijs (4.aile);.

2) Ziņu kods „PM" (5.aile);

3) darbinieka profesijas (aroda, amata, specialitātes) kodu, kas ir noteikts darba līgumā uz 2013.gada 1.jūliju (7.aile).

Ja pēc 2013.gada 1.jūlija darbiniekam mainās profesija, tad darba devējam jāsniedz ziņas par profesijas maiņu, un jānorāda jaunais profesijas kods un datums, no kura darbinieks strādā jaunajā profesijā.

Piemērs. Darbiniekam pamatdarbs „Pārdevējs" ir no 2002.gada 1.marta. Papildus pamatdarbam „Pārdevējs" no 2013.gada 1.janvāra ir noteikts papildu darbs „Apkopējs". Iesniedzot ziņas uz 2013.gada 1.jūliju, profesijas kods ir jānorāda par pamatdarbu „Pārdevējs".

Piemērs. Darbiniekam pamatdarbs „Pārdevējs" ir no 2002.gada 1.marta. No 2013.gada 15.jūlija darbiniekam ir izmaiņas darba līgumā un viņam tiek noteikts pamatdarbs „Apkopējs". Iesniedzot ziņas par darbiniekiem uz 2013.gada 1.jūliju, profesijas kods ir jānorāda par pamatdarbu „Pārdevējs" un 2013.gada augustā jāsniedz ziņas, ka darbiniekam mainījies profesijas kods: 4.ailē datums - 2013.gada 15.jūlijs; 5.ailē ziņu kods - PM; 7.ailē profesijas kods atbilstoši Profesiju klasifikatoram - „Apkopējs".

Kādu informāciju sniegt, ja darbinieks norīkots darba līgumā neparedzētu darbu veikšanai?

Saskaņā ar Darba likuma 57.panta pirmās daļas nosacījumiem darba devējam ir tiesības ne ilgāk kā uz vienu mēnesi viena gada laikā norīkot darbinieku darba līgumā neparedzēta darba veikšanai, lai novērstu nepārvaramas varas, nejauša notikuma vai citu ārkārtēju apstākļu izraisītas sekas, kuras nelabvēlīgi ietekmē vai var ietekmēt parasto darba gaitu uzņēmumā. Ja saskaņā ar Darba likuma 57.pantu darbinieks ir norīkots veikt darbu citā profesijā, tad jāsniedz ziņas arī par jauno profesiju „uz laiku".

Piemērs. Darbinieks strādā profesijā „Autovadītājs". Darba devējs saskaņā ar Darba likuma 57.pantu norīko darbinieku no 2013.gada 15.jūlija līdz 2013.gada 15.augustam strādāt profesijā „Dispečers". Darba devējam jāsniedz ziņas par darbinieku uz 2013.gada 1.jūliju, norādot profesiju „Autovadītājs". 2013.gada augustā jāsniedz ziņas par profesijas maiņu, ka darbiniekam no 2013.gada 15.jūlija profesija ir „Dispečers", bet 2013.gada septembrī jāsniedz ziņas, par profesijas maiņu, ka darbiniekam no 2013.gada 16.augusta ir profesija „Autovadītājs"

Kāda informācija jāsniedz par pašnodarbinātiem cilvēkiem?

Saskaņā ar Darba likumu Profesiju klasifikatoru pielieto darba tiesiskajās attiecībās, noslēdzot darba līgumu. Tādējādi pašnodarbinātām personām nav jāsniedz informācija VID par profesijas nosaukumu un profesijas kodu saskaņā ar Profesiju klasifikatoru. Ja pašnodarbinātā persona nodarbina darbiniekus, tad par šiem darbiniekiem gan ir jāsniedz ziņas par profesiju.

Kāda informācija jāsniedz par valdes locekļiem?

Par valdes locekļiem, ar kuriem noslēgts darba līgums, ir jāsniedz informācija par šī amata „Valdes loceklis" kodu atbilstoši Profesiju klasifikatoram un datums 2013.gada 1.jūlijs (ja darba līgums uz šo datumu ir noslēgts un darba attiecības turpinās).

Par valdes locekļiem, ar kuriem noslēgts pilnvarojuma līgums, ir jāsniedz informācija par šī amata „Valdes loceklis" kodu atbilstoši Profesiju klasifikatoram tikai tad, ja šajā līgumā ir paredzēta atlīdzība. Ja pilnvarojuma līgumā nav paredzēta atlīdzība, tad iepriekšminētā informācija par amatu „Valdes loceklis" nav jāsniedz.

Mikrouzņēmumu nodokļa maksātājiem ir jāsniedz informācija par profesijas kodu.

Kā jānorāda nostrādātās stundas?

Darba devējam par darba ņēmējiem (noteikumu Nr.827 3.pielikums) 11.ailē jānorāda:

 • darbinieka kopējais nostrādātais stundu skaits mēnesī, summējot pamatdarbā un papildu darbā nostrādātās stundas.

Piemērs. Darbinieks Ansis nostrādā pamatdarbā profesijā „Pārdevējs" 80 stundas mēnesī un papildus darbā „Apkopējs" 60 stundas mēnesī. Ziņojumā norāda 140 nostrādās stundas mēnesī.

 • darbinieka kopējais nostrādātais stundu skaits mēnesī, nedalot nostrādātās stundas pa profesijām, ja notikusi profesijas maiņa.

Piemērs. Darbinieks nostrādājis profesijā „Pārdevējs" 90 stundas un pārcelts darbā profesijā „Apkopējs", kur nostrādājis 40 stundas mēnesī. Ziņojumā norāda 130 nostrādātas stundas mēnesī.

 • darbinieka nostrādātās virsstundas ir ieskaitāmas nostrādāto stundu skaitā.

Piemērs. Darbinieks nostrādājis mēnesī 176 stundas (22 darba dienas) un 10 virsstundas. Ziņojumā norāda 186 nostrādātas stundas mēnesī.  

Informācija par darba ņēmēja nostrādātajām stundām nav jānorāda par tiem:

 • kuri pie darba devēja tiek nodarbināti tikai uz uzņēmuma līguma pamata;
 • uz kuriem tiek attiecināti Darba likuma 148.panta pirmās daļas noteikumi.

Atbilstoši Darba likuma 148.panta pirmajai daļai Darba likuma 131.panta pirmās daļas, 136.panta piektās daļas, 138.panta trešās daļas, 142.panta pirmās daļas, 143.panta pirmās daļas un 145.panta noteikumus, ievērojot darba drošības un veselības aizsardzības principus, kā arī nodrošinot pietiekamu atpūtu, var neattiecināt uz situācijām, kad, ievērojot attiecīgā darba vai nodarbošanās īpatnības, darba laika ilgums netiek mērīts vai iepriekš noteikts vai to var noteikt paši darbinieki. Minētajos gadījumos nav jāveic darba laika uzskaite.

Darba laika organizēšanas īpašie noteikumi var tikt attiecināti jo īpaši uz šādiem cilvēkiem:

 • vadošiem administratīviem darbiniekiem vai citiem cilvēkiem, kam ir autonomas lēmumu pieņemšanas pilnvaras;
 • ģimenē strādājošiem;
 • darba ņēmējiem, kas pilda pienākumus reliģiskās ceremonijās baznīcās un reliģiskās kopienās.

Darba devēja ziņojuma 4.ailē „darba ienākumi" jāuzrāda darbinieka darba ienākumi vienā summā un nav jādala atbilstoši profesijai;

Mikrouzņēmumu nodokļa maksātājiem nav jāsniedz informācija par mikrouzņēmumu darbinieku nostrādātajām stundām mēnesī, jo to neparedz Ministru kabineta 2010.gada 31.augusta noteikumi Nr.819 „Noteikumi par mikrouzņēmumu nodokļa deklarāciju un tās aizpildīšanas kārtību".

Vai nostrādāto stundu skaitā ietver apmācības?

Apmaksāts darba laiks, kas pavadīts apmācības vai profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanā saskaņā ar darba devēja rīkojumu, pamatojoties uz Darba likuma 74.panta pirmās daļas 3.punktu, ir ieskaitāms nostrādāto stundu skaitā. Minētais pants paredz, ka darbinieks darba laika ietvaros piedalās profesionālajā apmācībā vai kvalifikācijas paaugstināšanā. Tādejādi minētais laika periods ir ieskaitāms nostrādāto stundu skaitā.

Kas ir Profesiju klasifikators?

Profesiju klasifikators ir valsts vienotās ekonomiskās informācijas klasifikācijas sistēmas sastāvdaļa. Tas veidots, adaptējot Starptautisko standartizēto profesiju klasifikāciju „International Standard Classification of Occupations (ISCO-08)". Profesiju klasifikators ir sistematizēts profesiju (arodu, amatu, specialitāšu) saraksts, kas veidots, lai nodrošinātu starptautiskajai praksei atbilstošu darbaspēka uzskaiti un salīdzināšanu (Profesiju klasifikators apstiprināts ar normatīvo aktu - Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumi Nr.461 „Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību").

Profesiju klasifikatorā nav iekļauti amatu pienākumi, amatu apraksti, uzdevumi un funkcijas, kas var būt aprakstītas specifiskos likumos un Ministru kabineta noteikumos, bet tikai profesiju grupas profesionālās darbības pamatuzdevumi. Profesiju klasifikatorā ir izveidota struktūra, kas atbilst iepriekšminētajai starptautiskajai klasifikācijai un tā nesaskan ar iestāžu struktūrām konkrētajā jomā. Profesiju klasifikatorā ir atdalīti vadītāju amati no speciālistu profesijām (amatiem).

Saskaņā ar normatīvajiem aktiem profesiju vai amatu nosaukumi ir jābūt valsts valodā, nelietojot anglicismus, piemēram, „marketings" (latviešu valodā - tirgvedība), „menedžeris" (latviešu valodā - vadītājs) un jaunajiem terminiem profesiju (amatu) nosaukumos jābūt saskaņotiem ar Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisijas apstiprināto terminoloģiju.

Saskaņā ar Darba likuma 40.panta otrās daļas piekto punktu darba devējam darba līgumā jānorāda darbinieka aroda, amata, specialitātes (profesijas) nosaukums atbilstoši Profesiju klasifikatoram. Profesiju klasifikatorā katrai profesijai ir piešķirts savs kods. Tādējādi profesijas nosaukumam jāsakrīt ar profesijas kodu. Profesiju klasifikatora lietošanas metodiskie norādījumi ir publicēti Labklājības ministrijas interneta vietnē: index.php?option=com_content&view=article&id=80154.

Ko darīt, ja Profesiju klasifikatorā nav iekļauta kāda profesija?

Ja Profesiju klasifikatorā nav iekļauta tāda profesija, kas ir nepieciešama darba devējam, tad jāsniedz priekšlikums Labklājības ministrijai uz e-pastu: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. vai pa pastu uz adresi: Skolas ielā 28, Rīga, LV-1331 (vēstule brīvā formā - iesniegums Profesiju klasifikatora aktualizēšanai) par jaunas profesijas iekļaušanu Profesiju klasifikatorā. Vēstulē jānorāda šāda informācija:

 • profesijas nosaukums (ja nepieciešams, pievienojot arī papildu apzīmējumus);
 • profesijas nepieciešamības pamatojums (profesijas standarts, amata apraksts, sertifikāts vai cits dokuments);
 • profesijas paredzamā vieta klasifikācijas pamatgrupas mazās grupas atsevišķajā grupā;
 • profesijas profesionālās darbības pamatuzdevumu apraksts.