gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
 •  
 •  
 •  

 

Darba aizsardzības speciālistu apmācība

Atbilstoši Darba aizsardzības likumam uzņēmumā ir jābūt cilvēkam, kas nodarbojas ar darba aizsardzības jautājumu risināšanu - veic darba vides iekšējo uzraudzību, darba vides risku novērtēšanu, īsteno darba aizsardzības pasākumus. Atsevišķos gadījumos tas var būt pats darba devējs vai arī viņa norīkots darbinieks (darba aizsardzības speciālists), bet jebkurā gadījumā šim speciālistam ir jābūt apmācītam darba aizsardzības jautājumos.

Zināšanas darba aizsardzības jomā iedalās:

 • pamatlīmeņa zināšanas, kuras apgūst profesionālās pilnveides izglītības programmā 160 stundu apjomā akreditētās izglītības iestādēs;
 • augstākā līmeņa zināšanas - 1. un 2.līmeņa profesionālā augstākā izglītība, ko iegūst augstskolās.

Informācija par izglītības iestādēm un augstskolām, kas piedāvā apmācību darba aizsardzības jomā, pieejama Nacionālajā izglītības iespēju datubāzē www.niid.lv.

Saskaņā ar 2012.gada 18.decembrī pieņemtajiem grozījumiem Ministru kabineta 2010.gada 10.augusta noteikumos Nr.749 "Apmācības kārtība darba aizsardzības jautājumos", ar 2013.gada 1.jūliju darba aizsardzības speciālistu pamatlīmeņa apmācības minimālais apjoms no 160 stundām tiek samazināts uz 60 stundām, no kurām 40 stundas būs teorijas apmācība, bet 20 - praktiskā apmācība. Tāpat kā iepriekš, apmācība notiks, apgūstot profesionālās pilnveides programmu izglītības iestādēs (kursos). Šāda apjoma apmācība būs nepieciešama darba aizsardzības speciālistiem, kas strādā uzņēmumos, kas nenodarbojas ar bīstamiem komercdarbības veidiem. Papildus paredzēta specializēta apmācība 40 stundu apjomā saistībā ar bīstamiem komercdarbības veidiem, piemēram, kokapstrādi, būvniecību, ražošanu, u.c. Tie speciālisti, kas apguvuši pamatlīmeņa apmācību 160 stundu apjomā, varēs turpināt strādāt par darba aizsardzības speciālistiem arī pēc 2013.gada 1.jūlija.

Jāatceras, ka par uzņēmuma darba aizsardzības speciālistu var strādāt tikai tāds cilvēks, kuram ir atbilstoša izglītība, pieredze un izpratne par konkrēto nozari.

Darba aizsardzības speciālista darbs ir saistīts ar:

 • dokumentu sakārtošanu;
 • drošības pārbaužu veikšanu;
 • darbinieku instruēšanu un apmācību;
 • riska novērtēšanu;
 • aizsardzības pasākumu noteikšanu un organizēšanu;
 • individuālo aizsardzības līdzekļu izvēli;
 • citu pienākumu veikšanu.

Informācija par to, kāda izglītība darba aizsardzības speciālistam nepieciešama dažāda veida uzņēmumos, pieejama sadaļā „Darba aizsardzības organizatoriskā struktūra uzņēmumā".