gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Biznesa uzsācējiem 

Bezdarbniekiem, kuri vēlas uzsākt komercdarbību vai pašnodarbinātību, Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) sniedz konsultatīvu palīdzību un finansiālu atbalstu biznesa uzsākšanai, kā arī nodrošina biznesa plānu īstenošanas atbilstības regulāru novērtēšanu 24 mēnešus no biznesa plānu īstenošanas uzsākšanas dienas.

Šajā pasākumā var piedalīties tie bezdarbnieki, kuri:

  • ieguvuši profesionālo vidējo izglītību vai augstāko izglītību uzņēmējdarbības, biznesa vadības vai citā līdzīgā jomā;
  • bezdarbnieku profesionālās apmācības, pārkvalifikācijas vai kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumu ietvaros ir apguvuši profesionālās izglītības programmas, tādējādi iegūstot nepieciešamās zināšanas uzņēmējdarbības jomā;
  • ieguvuši profesionālo vidējo izglītību vai augstāko izglītību (ar uzņēmējdarbību nesaistītā jomā), un apguvuši neformālās izglītības programmas ar uzņēmējdarbību vadību saistītā jomā. 

Pasākuma laikā bezdarbnieki saņems šādu palīdzību komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai:

  • konsultācijas biznesa plāna sagatavošanā un izstrādāšanā (20 konsultācijas 6 nedēļu laikā); 

ja NVA izraudzīts eksperts ir sniedzis pozitīvu atzinumu par biznesa plāna dzīvotspēju un nepieciešamību pēc tālāka Nodarbinātības valsts aģentūras atbalsta:

  • konsultācijas biznesa plāna īstenošanas pirmajā pašnodarbinātības vai komercdarbības gadā (20 konsultācijas);
  • komercdarbības dotāciju biznesa plāna īstenošanai - ne vairāk kā 3000,00 eiro atbilstoši apstiprinātajai biznesa plāna tāmei;
  • mēneša dotāciju pasākuma īstenošanas sākumposmā (pirmajos sešos mēnešos) - valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērā.

Papildu informāciju par komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanas pasākumu var iegūt bezdarbniekam tuvākajā NVA filiālē vai NVA mājas lapā.