gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Profesionālā apmācība vai kvalifikācijas paaugstināšana, mācību atvaļinājums darba tiesisko attiecību ietvaros

Darbiniekam, kurš, pārtraucot darbu, nosūtīts uz profesionālo apmācību vai paaugstināt kvalifikāciju, saglabā darba vietu. Izdevumus, kas saistīti ar profesionālo apmācību vai kvalifikācijas paaugstināšanu, sedz darba devējs.

Darbiniekam, kurš, nepārtraucot darbu, mācās jebkura veida izglītības iestādē, saskaņā ar darba koplīgumu vai darba līgumu piešķir mācību atvaļinājumu ar darba algas saglabāšanu vai bez tās. Darbiniekam valsts pārbaudījuma kārtošanai vai diplomdarba izstrādāšanai un aizstāvēšanai piešķir 20 darba dienas ilgu mācību atvaļinājumu ar darba algas saglabāšanu vai bez tās.

Apmācību programmas nodarbinātām personām

Pasākuma mērķis ir dot iespēju nodarbinātām personām papildināt un pilnveidot darbam nepieciešamās zināšanas un prasmes, tādējādi veicinot arī pieaugušo iesaisti mūžizglītībā.

Šajā pasākumā var piedalīties personas:

  • kuras ir darba tiesiskajās attiecībās vai ir pašnodarbināta persona;
  • kuras ir sasniegušas 25 gadu vecumu.

Apmācības notiek saskaņā ar kuponu sistēmu un maksimālā kupona vērtība ir 355,72 eiro. Persona var pretendēt uz pieaugušo izglītības programmu izmaksu segšanu 70% apmērā no maksimālās kupona vērtības, bet atsevišķām personu grupām kupona vērtība tiek segta 100% (ja personai ir noteikta invaliditāte, personai līdz vecuma pensijai ir atlikuši ne vairāk kā pieci gadi, persona ir atzīta par trūcīgu, personai ir divi bērni vai vairāk vecumā līdz 18 gadiem).