gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  

  •  

ES tiesību aktu projekti

Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projekts par pārredzamiem un paredzamiem darba nosacījumiem Eiropas Savienībā 

Padomes lēmuma projekts par dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnēm 

Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projekts par darba un privātās dzīves līdzsvaru vecākiem un aprūpētājiem, un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 2010/18/ES

Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projekts, ar ko groza Direktīvu 2004/37/EK par darba ņēmēju aizsardzību pret risku, kas saistīts ar kancerogēnu vai mutagēnu iedarbību darbā

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas projekts, ar kuru groza Regulu (EK) Nr.883/2004 par sociālās drošības sistēmu koordinēšanu un Regulu (EK) Nr.987/2009, ar ko nosaka īstenošanas kārtību Regulai (EK) Nr.883/2004

Eiropas Parlamenta un Padomes regulas projekts, ar ko izveido Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fondu (Eurofound) un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr.1365/75 

Eiropas Parlamenta un Padomes regulas projekts, ar ko izveido Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūru (EU-OSHA) un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 2062/94   

Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projekts par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz preču un pakalpojumu pieejamības prasībām

Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projekts, ar ko groza Direktīvu 2004/37/EK par darba ņēmēju aizsardzību pret risku, kas saistīts ar kancerogēnu vai mutagēnu iedarbību darbā

Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projekts, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes 1996.gada 16.decembra Direktīvu 96/71/EK par darba ņēmēju norīkošanu darbā pakalpojumu sniegšanas jomā, kuru atverot atrastos pielikumā esošā nformācija

Padomes lēmuma projekts par to, lai Eiropas Savienības vārdā parakstītu Eiropas Padomes Konvenciju par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu, un Padomes lēmuma projekts par to, lai Eiropas Savienība noslēgtu Eiropas Padomes Konvenciju par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu, kuru atverot atrastos pielikumā esošā informācija

Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projekts par dzimumu līdzsvara uzlabošanu biržā kotēto uzņēmumu direktoru bez izpildpilnvarām vidū un saistītiem pasākumiem 


Jaunākie pieņemtie ES tiesību akti

Iestāžu kopīgā proklamācija par Eiropas Sociālo tiesību pīlāru 

Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 13.aprīļa regula 2016/589 par Eiropas Nodarbinātības dienestu tīklu (EURES), darba ņēmēju piekļuvi mobilitātes pakalpojumiem un turpmāku darba tirgus integrāciju un ar ko groza Regulas Nr.492/2011 un Nr.1296/2013

Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 9.marta lēmums 2016/344 par Eiropas platformas izveidi sadarbības stiprināšanai nolūkā novērst nedeklarēto darbu

Padomes 2016.gada 15.februāra ieteikums par ilgstošo bezdarbnieku integrāciju darba tirgū

Eiropas Parlamenta un Padomes 2015.gada 6.oktobra direktīva, ar kuru attiecībā uz jūrniekiem groza Eiropas  Parlamenta  un Padomes Direktīvas 2008/94/EK, 2009/38/EK, 2002/14/EK un Padomes Direktīvas 98/59/EK un 2001/23/EK

Padomes 2015.gada 11.maija lēmums 2015/772, ar ko izveido Nodarbinātības komiteju un atceļ Padomes lēmumu 2000/98/EK

Padomes 2015.gada 11.maija lēmums 2015/773 ar ko izveido Sociālās aizsardzības komiteju un atceļ Padomes lēmumu 2004/689/EK 

Eiropas Parlamenta un Padomes 2014.gada 15.maija direktīva 2014/67/ES par to, kā izpildīt Direktīvu 96/71/EK par darba ņēmēju norīkošanu darbā pakalpojumu sniegšanas jomā, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes regulu Nr. 1024/2012 par administratīvo sadarbību, izmantojot Iekšējā tirgus informācijas sistēmu