gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Sociālās aizsardzības komitejas 2015.gada plāns


Galvenās darbības jomas, kurām 2015.gadā savas kompetences ietvaros uzmanību pievērsīs Sociālās aizsardzības komiteja, ir:

1)    „Eiropa 2020” stratēģija, Eiropas semestris un Ekonomikas un monetārās savienības, kā arī Eiropas Savienības sociālā dimensija. Sociālās aizsardzības komiteja sniegs ieguldījumu galveno sociālās aizsardzības jomas izaicinājumu un prioritāšu analīzē. Vienlaikus tiks turpināts arī darbs daudzpusējās uzraudzības jomā par politikas reformu, kas identificētas dalībvalstu specifiskajās rekomendācijās, īstenošanu. Sociālās aizsardzības komiteja kopā ar Nodarbinātības komiteju plāno darbu, lai uzlabotu un stiprinātu nodarbinātības un sociālo rādītāju tablo lomu. Plānots arī sniegt Sociālās aizsardzības komitejas viedokli par Eiropas Komisijas priekšlikumiem par „Eiropa 2020” stratēģijas vidusposma pārskatu, Nodarbinātības vadlīniju pārskatu u.c. jautājumiem.

2)    Tematiskais darbs atvērtās koordinācijas metodes sociālajā jomā ietvaros. Sociālās aizsardzības komiteja turpinās darbu pie tādiem jautājumiem kā sociālā iekļaušana, pensijas, veselības un ilgstošā aprūpe. 2015.gada pirmajā pusē ir plānots pabeigt Pensiju pietiekamības ziņojumu, kas tiks publicēts vienlaikus ar Novecošanas ziņojumu.