gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  

  •  
Nodarbinātības komitejas 2016.gada darba plāns


Nodarbinātības komiteja ir izstrādājusi tās darba plānu 2016.gadam. Saskaņā ar darba plānu Nodarbinātības komiteja plāno pievērst būtisku izmanību šādiem jautājumiem:
  1. Eiropas semestris – Nodarbinātības komiteja plāno sniegt savu ieguldījumu attiecībā uz 2016.gada Ikgadējo izaugsmes ziņojumu, veikt daudzpusējo uzraudzību attiecībā uz dalībvalstu specifiskajām rekomendācijām, kā arī izstrādāt pārskatu par galvenajiem nodarbinātības izaicinājumiem;
  2. Sociālā pārvaldība – Nodarbinātības komiteja plāno līdzdarboties diskusijām par Eiropas Komisijas priekšlikumiem par konverģences kritērijiem un Eiropas sociālo tiesību pīlāru;
  3. G20 – Nodarbinātības komiteja sniegs atbalstu attiecībā uz ES ieguldījumu G20 Nodarbinātības darba grupā;
  4. Padomes rekomendāciju uzraudzība – Nodarbinātības komiteja turpinās izvērtēt Jauniešu garantijas īstenošanu, kā arī izstrādās ietvaru attiecībā uz Padomes rekomendācijas par ilgstošo bezdarbu izvērtēšanu;
  5. Sadarbība ar sociālajiem partneriem – Nodarbinātības komiteja turpinās sadarbību ar sociālajiem partneriem gan Eiropas semestra kontekstā, gan Makroekonomiskā dialoga ietvaros.
Vienlaikus Nodarbinātības komiteja pievērsīs uzmanību šādām tematiskajam prioritātēm – tehnoloģiju ietekmei uz darba tirgu, darba tirgus aspektiem un bēgļu situācijai, kā arī darba tirgus mobilitātei.