gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Aprīļa sanāksmju darba kārtība

4.-5.aprīlis
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas projekts, ar kuru groza Regulu (EK) Nr.883/2004 par sociālās drošības sistēmu koordinēšanu un Regulu (EK) Nr.987/2009, ar ko nosaka īstenošanas kārtību Regulai (EK) Nr.883/2004

- sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga un Sociālās apdrošināšanas departamenta vecākā eksperte Daina Fromholde

10.aprīlis
Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projekts par dalībvalstu likumu, noteikumu un administratīvo pasākumu tuvināšanu attiecībā uz preču un pakalpojumu pieejamības prasībām

- sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Vivita Bērziņa

12.aprīlis
Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projekts par pārredzamiem un paredzamiem darba nosacījumiem Eiropas Savienībā

- sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Vivita Bērziņa un Darba attiecību

23.aprīlis

  • Eiropas Parlamenta un Padomes regula projekts, ar ko izveido Eiropas Darba iestādi
  • Padomes ieteikuma projekts par darbinieku un pašnodarbināto personu piekļuvi sociālajai aizsardzībai
  • Nodarbinātības politikas starptautiskā dimensija

 - sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga un Starptautiskās sadarbības un ES politikas departamenta direktores vietniece Ina Elksne

24.aprīlis

  • Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projekts, ar ko groza Direktīvu 2004/37/EK par darba ņēmēju aizsardzību pret risku, kas saistīts ar kancerogēnu vai mutagēnu iedarbību darbā (otrie grozījumi)
  • Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projekts, ar ko groza Direktīvu 2004/37/EK par darba ņēmēju aizsardzību pret risku, kas saistīts ar kancerogēnu vai mutagēnu iedarbību darbā (trešie grozījumi)

 - sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Vivita Bērziņa

25.aprīlis
Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projekts par dalībvalstu likumu, noteikumu un administratīvo pasākumu tuvināšanu attiecībā uz preču un pakalpojumu pieejamības prasībām

- sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Vivita Bērziņa

26.aprīlis

  • Padomes direktīvas projekts par vienlīdzīgas attieksmes principa īstenošanu neatkarīgi no personas reliģijas vai ticības, invaliditātes, vecuma vai seksuālās orientācijas
  • Revīzijas palātas īpašais ziņojums Nr.6/2018 „Darbaspēka brīva pārvietošanās - pamatbrīvība nodrošināta, bet mērķētāka ES fondu izmantošana sekmētu darbinieku mobilitāti?"

 - sanāksmē piedalījās Kultūras ministrijas nozares padomniece Zane Vāgnere un Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga

27.aprīlis
Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projekts par pārredzamiem un paredzamiem darba nosacījumiem Eiropas Savienībā

- sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Vivita Bērziņa un Darba attiecību un darba aizsardzības politikas departamenta direktors Māris Badovskis