gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Sociālās aizsardzības komitejas 2019. gada plāns

Sociālās aizsardzības komiteja ir sagatavojusi savu darba plānu, kurā kā galvenās 2019.gada prioritātes ir minētas:

  1. Eiropas semestris un „Eiropa 2020” stratēģija – Sociālās aizsardzības komiteja sniegs ieguldījumu ES Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes un Eiropadomes sanāksmes sagatavošanā, izvērtējot sociālās aizsardzības jautājumus, kas ir ietverti Eiropas Komisijas publicētajā 2019.gada Ikgadējā izaugsmes pētījumā, tostarp Vienotajā nodarbinātības ziņojumā. Vienlaikus tiks turpināta arī daudzpusējā uzraudzība attiecībā uz dalībvalstu specifiskajās rekomendācijās minētajām politiku reformām, kā arī euro zonas rekomendācijā. Tiks uzraudzīta arī sociālā situācija ES, tostarp progress attiecībā uz „Eiropa 2020” stratēģijas nabadzības samazināšanas un sociālās iekļaušanas mērķiem. Sociālās aizsardzības komiteja turpinās sekot līdzi aktualitātēm saistībā ar Daudzgadu finanšu ietvara izskatīšanu, kā arī regulām par Eiropas Sociālo fondu Plus un Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fondu, kā arī Reformu atbalsta programmu. Sociālās aizsardzības komiteja sadarbībā ar Nodarbinātības komiteju uzsāks „Eiropa 2020” stratēģijas sasniegumu izvērtēšanu, kā arī sniegs viedokli par stratēģiju pēc „Eiropa 2020” stratēģijas noslēguma.
  2. Sociālā atvērtās koordinācijas metode. Sociālās aizsardzības komiteja turpinās tematisko darbu attiecībā uz sociālās iekļaušanas, pensiju, veselības un ilgstošās aprūpes jautājumiem. Ņemot vērā Prezidentvalsts un Eiropas Komisijas prioritātes, tematiskais darbs var ietvert arī tādus jautājumus kā:
  • aktīva iekļaušana un ienākumu nevienlīdzība,
  • bezpajumtniecība un atstumtība mājokļa jomā,
  • strādājošo nabadzība.

Savukārt pensiju jomā Sociālās aizsardzības komiteja stiprinās sadarbību ar Ekonomikas politikas komiteju attiecībā uz ES pensiju sistēmu pietiekamību un ilgtspēju. Vienlaikus kopā ar Eiropas Komisiju plānots sākt darbu pie Pensiju pietiekamības ziņojuma sagatavošanas. 2019.gadā Sociālās aizsardzības komiteja izvērtēs arī progresu attiecībā uz Komisijas iniciatīvām saistībā ar Eiropas Sociālo tiesību pīlāru.