gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  

  •  

Nodarbinātības komitejas 2011.gada darba plāns

Galvenie darbības virzieni:

1. Jaunā Eiropas Nodarbinātības stratēģijas cikla pārvaldība - Nodarbinātības komiteja plāno sadarbību ar Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomi (līdzdalība nacionālo „ES 2020" stratēģijas mērķu sasniegšanas progresa izvērtējumā, ziņojuma par nodarbinātību sagatavošanā un rekomendāciju dalībvalstīm sagatavošanā);

2. Jauniešu nodarbinātība un „ES 2020" stratēģijas pamatiniciatīvas „Jaunatne kustībā" izvērtējums;

3. Darba tirgus pieprasījums jau jaunu darba vietu radīšana;

4. Starppaaudžu solidaritāte;

5. „ES 2020" stratēģijas pamatiniciatīvas „Programma jaunām prasmēm un darbiem" izvērtējums;

6. Jautājumu virzība saistībā ar Komisijas priekšlikumiem par jauno finanšu ietvaru, darbinieku nosūtīšanas direktīvu, darba laika direktīvas pārskatīšanu un Balto grāmatu par pensijām;

7. Sadarbība ar Sociālās aizsardzības komiteju, Izglītības komiteju un Ekonomikas politikas komiteju.