gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
 •  
 •  
 •  

 

9.janvāris

Slovēnijas prezidentūras darba programmas prezentācija

 • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Ruta Zilvere un nozares padomniece Renata Orlova 

10.janvāris 

 • Eiropas Parlamenta un Padomes regulas projekts, ar ko groza Padomes regulu Nr.1408/71 par sociālās drošības shēmu piemērošanu darba ņēmējiem, pašnodarbinātajiem un viņu ģimenes locekļiem, kas pārvietojas Kopienas teritorijā (dažādi grozījumi 2006.gadā)
 • Eiropas Parlamenta un Padomes regulas projekts, kas groza regulas 883/2004 par sociālās drošības shēmu koordinēšanu pielikumus
 • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Renata Orlova, Labklājības ministrijas Sociālās apdrošināšanas departamenta Starptautisko līgumu un attiecību nodaļas vadītāja Dace Zabiņako un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras Pabalstu daļas vadītāja Jevgēņija Briķe

11.janvāris

Eiropas Parlamenta un Padomes regulas projekts, kas nosaka regulas 883/2004 par sociālās drošības shēmu koordinēšanu ieviešanas kārtību

 • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Renata Orlova, Labklājības ministrijas Sociālās apdrošināšanas departamenta Starptautisko līgumu un attiecību nodaļas vadītāja Dace Zabiņako un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras Pabalstu daļas vadītāja Jevgēņija Briķe 

18.janvāris

Eiropas Parlamenta un Padomes lēmuma projekts par Eiropas nabadzības un sociālās atstumtības izskaušanas gadu (2010.gads)

 • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Renata Orlova

23.janvāris

 • Eiropas Parlamenta un Padomes regulas projekts, ar ko groza Padomes regulu Nr.1408/71 par sociālās drošības shēmu piemērošanu darba ņēmējiem, pašnodarbinātajiem un viņu ģimenes locekļiem, kas pārvietojas Kopienas teritorijā (dažādi grozījumi 2006.gadā)
 • Eiropas Parlamenta un Padomes regulas projekts, kas groza regulas 883/2004 par sociālās drošības shēmu koordinēšanu pielikumus
 • Eiropas Parlamenta un Padomes regulas projekts, kas nosaka regulas 883/2004 par sociālās drošības shēmu koordinēšanu ieviešanas kārtību
 • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Renata Orlova, Labklājības ministrijas Sociālās apdrošināšanas departamenta Starptautisko līgumu un attiecību nodaļas vadītāja Dace Zabiņako un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras Pabalstu daļas vadītāja Jevgēņija Briķe

24.janvāris 

Eiropas Parlamenta un Padomes regulas projekts, kas nosaka regulas 883/2004 par sociālās drošības shēmu koordinēšanu ieviešanas kārtību

 • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Renata Orlova, Labklājības ministrijas Sociālās apdrošināšanas departamenta Starptautisko līgumu un attiecību nodaļas vadītāja Dace Zabiņako un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras Pabalstu daļas vadītāja Jevgēņija Briķe

25.janvāris

 • Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projekts, ar kuru groza Padomes direktīvu 2004/40/EK par minimālajām drošības un veselības aizsardzības prasībām attiecībā uz darba ņēmēju pakļaušanu riskam, ko rada fizikāli faktori (elektromagnētiskie lauki)
 • Padomes ieteikuma projekts, ar ko pielāgo ieteikumu 98/376/EK par personu ar invaliditāti autostāvvietu kartēm sakarā ar Bulgārijas, Čehijas, Igaunijas, Kipras, Latvijas, Lietuvas, Ungārijas, Maltas, Polijas, Rumānijas, Slovēnijas un Slovākijas pievienošanos
 • Padomes secinājumu projekts par personu ar invaliditāti situāciju ES
 • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Ruta Zilvere, nozares padomniece Renata Orlova un Sociālās iekļaušanas politikas departamenta Invalīdu vienlīdzīgu iespēju politikas nodaļas vadītāja Inta Vanovska
Janvāra sanāksmju darba kārtība

7.janvāris
 • Latvijas prezidentūras darba programmas prezentācija
 • Eiropas Komisijas darba programmas prezentācija
 • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomnieces Vivita Bērziņa, Egita Šķibele un Linda Pauga

12.janvāris
Padomes secinājumu projekts „ES stratēģiskais ietvars par drošību un veselības aizsardzību darbā 2014.-2020.gadam. Pielāgošanās jauniem izaicinājumiem”
 • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Vivita Bērziņa, Darba attiecību un darba aizsardzības politikas departamenta direktors Māris Badovskis un Darba attiecību un darba aizsardzības politikas departamenta vecākā eksperte Jolanta Geduša

23.janvāris
 • Padomes lēmuma projekts, ar ko izveido Nodarbinātības komiteju un atceļ Padomes lēmumu 2000/98/EK
 • Padomes lēmuma projekts, ar ko izveido Sociālās aizsardzības komiteju un atceļ Padomes lēmumu 2004/689/EK
 • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomnieces Egita Šķibele un Linda Pauga, Sociālās iekļaušanas un sociālā darba politikas departamenta direktore Elīna Celmiņa un Darba tirgus politikas departamenta direktora vietniece Ilze Zvīdriņa

26.janvāris
 • Padomes lēmuma projekts par dalībvalstu pilnvarošanu Eiropas Savienības interesēs ratificēt Starptautiskās darba organizācijas 1930.gada Piespiedu darba konvencijas 2014.gada protokolu attiecībā uz sociālās politikas jautājumiem
 • Padomes lēmuma projekts par dalībvalstu pilnvarošanu Eiropas Savienības interesēs ratificēt Starptautiskās darba organizācijas 1930.gada Piespiedu darba konvencijas 2014.gada protokolu attiecībā uz tiesu iestāžu sadarbību krimināllietās
 • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Egita Šķibele, Darba attiecību un darba aizsardzības politikas departamenta direktors Māris Badovskis un Darba attiecību un darba aizsardzības politikas departamenta vecākā eksperte Līga Klemere

29.janvāris
Padomes secinājumu projekts „ES stratēģiskais ietvars par drošību un veselības aizsardzību darbā 2014.-2020.gadam. Pielāgošanās jauniem izaicinājumiem”
 • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Vivita Bērziņa, Darba attiecību un darba aizsardzības politikas departamenta direktors Māris Badovskis un Darba attiecību un darba aizsardzības politikas departamenta vecākā eksperte Jolanta Geduša