gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
 •  
 •  
 •  

 

Oktobra sanāksmju darba kārtība

9.-10.oktobris

Eiropas Parlamenta un Padomes regulas projekts, kas nosaka regulas 883/2004 par sociālās drošības shēmu koordinēšanu ieviešanas kārtību

 • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Renata Orlova

13.oktobris

 • Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projekts par to, kā izveidot Eiropas Uzņēmumu padomi vai procedūru darbinieku informēšanai un uzklausīšanai Kopienas mēroga uzņēmumos un Kopienas mēroga uzņēmumu grupās (Pārstrādāta redakcija)
 • Padomes direktīvas projekts, ar ko īstenot Eiropas Kopienas Kuģu īpašnieku asociāciju (EKKĪA) un Eiropas Transporta darbinieku federācijas (ETDF) Nolīgumu par 2006.gada Konvenciju par darbu jūrniecībā un groza direktīvu 1999/63/EK
  • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomnieces Ruta Zilvere

14.oktobris

Padomes direktīvas projekts par vienlīdzīgas attieksmes principa īstenošanu neatkarīgi no reliģijas vai pārliecības, invaliditātes, vecuma vai seksuālās orientācijas

 • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomnieces Ruta Zilvere un Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāta Juridiskās nodaļas vadītāja Dace Šūlmane

17.oktobris

 • Padomes secinājumu projekts „Pārskats par to, kā dalībvalstis un ES iestādes īsteno Pekinas Rīcības platformu: indikatori saistībā ar sievietēm un bruņotiem konfliktiem"
 • Padomes secinājumu projekts „Pārskats par to, kā dalībvalstis un ES iestādes īsteno Pekinas Rīcības platformu: darba un ģimenes dzīves saskaņošana"
  • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomnieces Ruta Zilvere

20.oktobris

 • Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projekts, ar ko groza Padomes direktīvu 92/85/EEK par pasākumu ieviešanu, lai veicinātu drošības un veselības aizsardzības darbā uzlabošanu grūtniecēm, sievietēm pēcdzemdību periodā, vai sievietēm, kas baro bērnu ar krūti
 • Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projekts, par to, kā piemērot vienlīdzības principu attieksmē pret vīriešiem un sievietēm, kuri darbojas pašnodarbinātas personas statusā, un ar ko atceļ Direktīvu 86/613/EEK
  • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Renata Orlova

24.oktobris

Eiropas Parlamenta un Padomes regulas projekts, kas nosaka regulas 883/2004 par sociālās drošības shēmu koordinēšanu ieviešanas kārtību

 • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Renata Orlova

27.oktobris

 • Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projekts par to, kā izveidot Eiropas Uzņēmumu padomi vai procedūru darbinieku informēšanai un uzklausīšanai Kopienas mēroga uzņēmumos un Kopienas mēroga uzņēmumu grupās (Pārstrādāta redakcija)
 • Padomes direktīvas projekts, ar ko īstenot Eiropas Kopienas Kuģu īpašnieku asociāciju (EKKĪA) un Eiropas Transporta darbinieku federācijas (ETDF) Nolīgumu par 2006.gada Konvenciju par darbu jūrniecībā un groza direktīvu 1999/63/EK
  • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Ruta Zilvere un Satiksmes ministrijas  Jūrniecības departamenta Starptautisko līgumu nodaļas vecākā referente Sandra Lielbārde

30.oktobris

Padomes secinājumu projekts par kopējiem aktīvās iekļaušanas principiem, lai efektīvāk cīnītos pret nabadzību

 • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Renata Orlova