gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

  •  ES Padomes Sociālo jautājumu darba grupa

Visus jautājumus, par kuriem lēmumu pieņem Eiropas Savienības Nodarbinātības un sociālās politikas ministru padome, vispirms izskata Sociālo jautājumu darba grupa, kas sagatavo ministru diskusijas un cenšas vienoties par strīdīgajiem jautājumiem Eiropas Savienības tiesību aktu projektos, kas attiecas uz nodarbinātības un sociālo politiku. Sociālo jautājumu darba grupā dalībvalstu intereses pārstāv dalībvalstu nozīmēti specializētie atašeji, piedaloties arī ekspertiem no galvaspilsētas. Darba grupas sanāksmes parasti notiek 1 - 2 reizes nedēļā. 

Latviju darba grupā pārstāv Labklājības ministrijas nozares padomnieces Latvijas Republikas Pastāvīgajā pārstāvniecībā Eiropas Savienībā Egita Šķibele un Vivita Bērziņa.
  • ES Padomes Nodarbinātības komiteja

Nodarbinātības komiteju padomdevējas institūcijas statusā ir izveidojusi Eiropas Savienības Padome, lai sekmētu nodarbinātības un darba tirgus politikas koordināciju starp dalībvalstīm. Komiteja pārrauga nodarbinātības stāvokli un nodarbinātības politiku dalībvalstīs un Eiropas Savienībā kopumā, kā arī piedalās ar Eiropas Nodarbinātības stratēģijas īstenošanu saistītu jautājumu risināšanā (piemēram, nodarbinātības vadlīniju izstrādāšana, ikgadēja pārskata sagatavošana par nodarbinātības stāvokli Eiropas Savienībā un nodarbinātības vadlīniju īstenošanu dalībvalstīs u.c.). Komiteja arī sniedz atzinumus savas kompetences ietvaros.

Nodarbinātības komitejā darbojas divi pārstāvji no katras dalībvalsts un Eiropas Komisijas. No Latvijas Komitejā piedalās Labklājības ministrijas Darba departamenta direktors Imants Lipskis (aizstājējs - Labklājības ministrijas Darba departamenta Darba tirgus politikas nodaļas vadītāja Ilze Zvīdriņa) un Ekonomikas ministrijas Tautsaimniecības struktūrpolitikas departamenta Darba tirgus prognozēšanas koordinācijas nodaļas vadītāja vietnieks Jānis Ušpelis (aizstājējs - Ekonomikas ministrijas Tautsaimniecības struktūrpolitikas departamenta Darba tirgus prognozēšanas koordinācijas nodaļas vadītāja vietniece Agnese Rožkalne).
  • ES Padomes Sociālās aizsardzības komiteja

Sociālās aizsardzības komiteju padomdevēja institūcijas statusā ir izveidojusi Eiropas Savienības Padome, lai sekmētu sadarbību un pieredzes apmaiņu sociālās aizsardzības jomā starp Eiropas Savienības dalībvalstīm. Komiteja pārrauga sociālo situāciju un sociālās aizsardzības politikas izstrādi dalībvalstīs un Eiropas Savienībā kopumā, kā arī veicina informācijas, pieredzes un prakses apmaiņu starp dalībvalstīm. Komiteja arī sagatavo pārskatus un sniedz atzinumus savas kompetences ietvaros.

Sociālās aizsardzības komitejā darbojas divi pārstāvji no katras dalībvalsts un Eiropas Komisijas. No Latvijas Komitejā piedalās Labklājības ministrijas Vienlīdzīgu iespēju politikas nodaļas vadītāja Elīna Celmiņa un Labklājības ministrijas Sociālās apdrošināšanas departamenta direktore Jana Muižniece.