gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  

  •  
Sociālās aizsardzības komitejas 2016.gada plāns


Galvenās darbības jomas, kurām 2016.gadā savas kompetences ietvaros uzmanību pievērsīs Sociālās aizsardzības komiteja, ir:
  1. „Eiropa 2020” stratēģija, Eiropas semestris un Ekonomikas un monetārās savienības sociālā dimensija. 2016.gadā Sociālās aizsardzības komiteja plāno sniegt savu ieguldījumu attiecībā uz 2016.gada Ikgadējo izaugsmes ziņojumu. Plānota arī daudzpusējā uzraudzība attiecībā uz dalībvalstu specifiskajās rekomendācijās minētajām politiku reformām. Vienlaikus Sociālās aizsardzības komiteja izvērtēs arī visus Eiropas Komisijas priekšlikumus dalībvalstu specifiskajām rekomendācijām attiecībā uz sociālās aizsardzības un sociālās iekļaušanas jautājumiem. Tiks uzraudzīts arī panāktais progress attiecībā uz „Eiropa 2020” stratēģijas nabadzības samazināšanas un sociālās iekļaušanas mērķiem.
  2. Tematiskais darbs. Sociālās aizsardzības komiteja sagatavos Padomes secinājumus par integrēto pieeju nabadzības un sociālās atstumtības samazināšanas mērķi, kuru pieņemšana plānota ES Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes jūnija sanāksmē. Uzmanība tiks pievērsta arī Eiropas sociālo tiesību pīlāram, kā arī bēgļu krīzes ietekmei uz sociālās aizsardzības sistēmām.