gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Eiropas Savienības Nodarbinātības un sociālās politikas ministru padomes darba kārtība 2004.gada 7.decembrī

1.       Ir plānots panākt politisku vienošanos par grozīto Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projektu par minimālajām drošības un veselības aizsardzības prasībām attiecībā uz nodarbināto pakļaušanu fizikālajiem riska faktoriem (optiskā radiācija);

2.       Vienlaikus plānots panākt vispārīgu pieeju par Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projektu, ar ko groza direktīvu 93/104/EK par dažiem darba laika organizēšanas aspektiem;

3.       Iespējams tiks panākta politiska vienošanās par grozīto Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projektu par darba apstākļiem pagaidu darbiniekiem;

4.       Tiks apstiprināts Nodarbinātības un komitejas viedoklis par ikgadējo Komisijas ziņojumu par imigrāciju un integrāciju;

5.       Notiks politikas debates par sociālās politikas dienaskārtību Lisabonas stratēģijas kontekstā. Prezidentūra plāno iepazīstināt ar ziņojumu par tās paveikto, gatavojoties sociālās politikas jaunajai dienaskārtībai. Tāpat plānots apstiprināt Nodarbinātības un Sociālās aizsardzības komiteju kopējo viedokli par Augsta līmeņa darba grupas ziņojumu par Lisabonas stratēģijas īstenošanu (Koka ziņojumu);

6.       Paredzēts panākt vispārīgu pieeju par Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projektu par vienādām iespējām un vienādu attieksmi pret sievietēm un vīriešiem attiecībā uz nodarbinātību un profesiju (pārstrādātā versija);

7.       Sagaidāms, ka tiks panākta vispārīga pieeja par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumu 2001/51/EK par Kopienas rīcības programmas izveidi Kopienas dzimumu līdztiesības stratēģijas ietvaros un Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumu 848/2004/EK par Kopienas rīcības programmas izveidošanu, lai veicinātu organizāciju darbību, kuras Eiropas līmenī strādā dzimumu līdztiesības jomā;

8.       Plānots pieņemt  Padomes secinājumus par Pekinas platformas ieviešanas progresu dalībvalstīs un ES institūcijās (indikatori par seksuālo uzmākšanos darba vietā);

9.       Tiks prezentēts prezidentūras ziņojums par dzimumu integrēto pieeju Tieslietu un iekšlietu ministru padomē;

10.   Vienlaikus Komisija sniegs rakstisku informāciju par sociālo partneru vienošanos par stresu;

11.   Ir sagaidāma informācija no prezidentūras par kopējo sociālo atbildību.