gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Eiropas Savienības prezidējošā valsts (turpmāk - prezidentūra) vada Eiropas Savienības Padomes darbu (Eiropas Savienības Padome tiek saukta par Eiropadomi, ja tiekas dalībvalstu vai to valdību vadītāji, vai Ministru padomi, ja tiekas attiecīgās nozares ministri). Balstoties uz prezidentūras izvirzītajām prioritātēm, prezidentūra sadarbībā ar Eiropas Komisiju organizē Eiropadomes un Ministru padomes darba kārtību. Prezidentūra mainās ik pēc 6 mēnešiem saskaņā ar rotācijas principu.

Portugāles prezidentūras prioritātes nodarbinātības un sociālās politikas jomā
(2007.gada 2.pusgads)

Portugāle kā ES prezidējošā valsts laika periodā no 2007.gada 1.jūlija līdz 31.decembrim ir sagatavojusi savu Prezidentūras darba programmu, kurā tiek apskatīti būtiskākās 2007.gada 2.pusgada prioritātes nodarbinātības un sociālās politikas jomā.

Kā būtiskākos jautājumus Portugāle izvirza:

  • Eiropas Nodarbinātības stratēģija - debašu saistībā ar Eiropas Nodarbinātības stratēģijas 10 gadu jubileju mērķis ir apzināt nodarbinātības politiku un metožu koordinācijas iespēju un nākotnes perspektīvu izvērtējums;
  • elastdrošība - Portugāles prezidentūra plāno turpināt darbu pie kopēju elastdrošības principu izstrādes ES mērogā. Galvenā uzmanība tiks pievērsta mūžizglītībai, sociālās aizsardzības mehānismiem, aktīvās nodarbinātības politikām un līdzsvaram starp darba tirgus elastību un drošību;
  • sociālā atbildība - Portugāles prezidentūra plāno turpināt Vācijas prezidentūras iesākto darba Eiropas sociālā modeļa kontekstā, pievēršot uzmanību cīņai pret nabadzību, jo īpaši bērnu nabadzību,  kā arī darba un ģimenes dzīves saskaņošanai;
  • nelegālā migrācija - Portugāles prezidentūra plāno turpināt darbu pie direktīvas, ar ko nosaka sankcijas darba devējiem, kas nodarbina trešo valstu piederīgos, kuri dalībvalstīs uzturas nelegāli.

Portugāles prezidentūras mājas lapa internetā: http://www.eu2007.pt/UE/vEN/