gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

Eiropas Savienības prezidējošā valsts (turpmāk - prezidentūra) vada Eiropas Savienības Padomes darbu (Eiropas Savienības Padome tiek saukta par Eiropadomi, ja tiekas dalībvalstu vai to valdību vadītāji, vai Ministru padomi, ja tiekas attiecīgās nozares ministri). Balstoties uz prezidentūras izvirzītajām prioritātēm, prezidentūra sadarbībā ar Eiropas Komisiju organizē Eiropadomes un Ministru padomes darba kārtību. Prezidentūra mainās ik pēc 6 mēnešiem saskaņā ar rotācijas principu.

  • Rumānijas prezidentūra (2019.gada 1.pusgads)

Rumānijas prezidentūras prioritātes nodarbinātības un sociālās politikas jomā /2019.gada 1.pusgads/

2019.gada 1.janvārī par Eiropas Savienības Padomes prezidentvalsti (2019.gada 1.janvāris – 30.jūnijs) kļuva Rumānija.

Nodarbinātības un sociālās politikas jomā Rumānijas prezidentūra pievērsīs uzmanību darbaspēka mobilitātei kā vienotā tirgus konkurētspējas priekšnoteikumam. Šis jautājums ietver ne tikai vienlīdzīgu pieeju attiecībā uz nodarbinātību, bet arī darba apstākļus un pieeju sociālajai drošībai. Prezidentūra īpašu uzmanību pievēris sadarbībai starp nodarbinātības dienestiem un darba inspekcijām.

Rumānijas prezidentūra turpinās sarunas par regulām par sociālās drošības sistēmu koordināciju, kā arī regulu par Eiropas darba iestādes izveidi ar mērķi panākt vienošanos.

Kā vēl viena 2019.gada 1.pusgada prioritāte būs darba drošība un veselības aizsardzība darbavietās. Tāpēc plānots turpināt diskusijas par direktīvām par darbinieku aizsardzību pret kancerogēnu un mutagēnu iedarbību.

Savukārt dzimumu līdztiesības jomā kā Rumānijas prioritāte ir vienlīdzīgas sieviešu un vīriešu iespējas darba tirgū, samazinot darba samaksas atšķirības, kā arī ieviešot pasākumus, lai sekmētu darba un ģimenes dzīves saskaņošanu. Prezidentūra plāno turpināt diskusijas par direktīvu par darba un ģimenes dzīves saskaņošanu un direktīvu par dzimumu līdzsvaru uzņēmumu valdēs.

Rumānijas prezidentūras mājas lapa internetā: https://www.romania2019.eu

 

 

Somijas prezidentūras prioritātes nodarbinātības un sociālās politikas jomā /2019.gada 2.pusgads/

 

2019.gada 1.jūlijā par Eiropas Savienības Padomes prezidentvalsti (2019.gada 1.jūlijs – 31.decembris) kļuva Somija.

 

Nodarbinātības un sociālās politikas jomā Somijas prezidentūra savā programmā norāda uz izaicinājumiem, ko rada tehnoloģiju attīstība, vienlaikus pievēršot uzmanību arī jauniešu bezdarba un Brexit jautājumiem.

 

Somijas prezidentūra uzsver, ka nākamajā likumdošanas ciklā būtiski ir pievērst uzmanību politikas jomām, kas sekmē izaugsmi, konkurētspēju un jaunu darba vietu radīšanu. Ir nepieciešams arī turpināt darbu pie Eiropas Sociālo tiesību pīlāra īstenošanas, pilnveidot nodarbinātības un sociālās aizsardzības tiesību aktus, lai ņemtu vērā jauno nodarbinātības formu specifiku. Īpaša uzmanība būtu jāpievērš esošo tiesības aktu īstenošanai, kur nozīmīga loma ir jaunizveidotajai Eiropas Darba iestādei.

 

Prezidentūra nākamā pusgada laikā uzmanību pievērsīs “labklājības ekonomikai”, kas ir pieeja kas palīdz izprast kā iedzīvotāju labklājība veicina ražīgumu, ekonomisko izaugsmi un ilgtermiņā samazina publiskos izdevumus. Plānots turpināt darbības dzimumu līdztiesības, darba un ģimenes dzīves saskaņošanas un vienlīdzīgas darba samaksas jomās.

 

Somijas prezidentūras mājas lapa internetā: https://eu2019.fi