gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
 •  
 •  
 •  

 

 
logo_ansamblis_krasains.jpg - 79.17 KB
 
Svarīga informācija sociālajiem uzņēmējiem

Šī informācija attiecas uz sociālajiem uzņēmējiem, kas piedalās vai plāno piedalīties Eiropas Sociālā fonda finansētajā pasākumā "Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai" (turpmāk - pasākums).

Tā kā ar šā gada 1. aprīli būs spēkā Sociālā uzņēmuma likums, Labklājības ministrija gatavo grozījumus Ministru kabineta 2015. gada 11. augusta noteikumos Nr.467 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū" 9.1.1.3. pasākuma "Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai" īstenošanas noteikumi" (turpmāk - MK noteikumi Nr.467).
Pamatojoties uz sagatavoto Ministru kabineta noteikumu projektu, vēlamies savlaicīgi informēt sociālos uzņēmējus par gaidāmajām izmaiņām sociālo uzņēmumu reģistrācijas kārtībā un finansiālā atbalsta saņemšanas nosacījumos.
Vienlaikus vēršam uzmanību, ka Ministru kabineta noteikumu projekts šobrīd ir saskaņošanas procesā un tas vēl ir jāapstiprina Ministru kabinetā.

I.Kas jāzina biedrībām un nodibinājumiem?

1.Turpmāk biedrības un nodibinājumi, lai nodarbotos ar sociālo uzņēmējdarbību, varēs dibināt SIA

Galvenā izmaiņa - saskaņā ar jauno regulējumu par sociāliem uzņēmumiem varēs būt vienīgi sabiedrības ar ierobežotu atbildību (turpmāk - SIA). Ja biedrība (vai nodibinājums) vēlēsies nodarboties ar sociālo uzņēmējdarbību, tad tā varēs dibināt sev pilnībā piederošu SIA. Pieprasot Altum finansiālo atbalstu, tiks ņemta vērā arī biedrības - SIA īpašnieces - sociālās uzņēmējdarbības pieredze un finanšu rādītāji.

2.Biedrības un nodibinājumi var iesniegt iesniegumu dalībai pasākumā līdz 1. martam

Ja biedrība (vai nodibinājums) iesniegs Labklājības ministrijā Iesniegumu dalībai pasākumā līdz 1. martam, tad tā varēs kļūt par pasākuma dalībnieku esošajā statusā - kā biedrība (vai nodibinājums). Uz pasākuma dalībniekiem neattiecas Sociālā uzņēmuma likums, tiem jāatbilst MK noteikumu Nr.467 prasībām.

3.Pasākuma dalībnieki var pieteikties Altum finansiālajam atbalstam līdz 2018. gada 31. decembrim

Ja biedrība (vai nodibinājums) ir ieguvusi pasākuma dalībnieka statusu, tad tā var pieteikties Altum finansiālajam atbalstam (grantam). Pasākuma dalībniekiem Granta pieteikums jāiesniedz Altum līdz 2018. gada 31. decembrim. Pēc šī datuma pieteikties Altum finansiālajam atbalstam varēs tikai sociālie uzņēmēji, kas reģistrēti Sociālo uzņēmumu reģistrā atbilstoši Sociālā uzņēmuma likumam.

4.Tiks atcelts 50% ierobežojums biedrībām un nodibinājumiem par saimnieciskās darbības ieņēmumu īpatsvaru kopējos ieņēmumos

Šobrīd noteikts ierobežojums, ka biedrības vai nodibinājuma ieņēmumi no saimnieciskās darbības nedrīkst pārsniegt 50 procentus no kopējiem pārskata gada ieņēmumiem (kopējā apgrozījuma). Ar MK noteikumu Nr. 467 grozījumu stāšanās spēkā dienu šis ierobežojums tiks atcelts.

II.Kas jāzina sabiedrībām ar ierobežotu atbildību?

1.Atkarībā no iesnieguma iesniegšanas laika Labklājības ministrijā SIA iegūst pasākuma dalībnieka vai sociālā uzņēmuma statusu

SIA, kas jau ir iesniedzis Labklājības ministrijā iesniegumu dalībai pasākumā vai iesniegs to līdz 1. martam, labvēlīga lēmuma gadījumā iegūst pasākuma dalībnieka statusu un tiek reģistrēts Pasākuma dalībnieku reģistrā.
SIA, kas no 1. aprīļa iesniegs Labklājības ministrijā iesniegumu sociālā uzņēmuma statusa piešķiršanai, labvēlīgā lēmuma gadījumā iegūs sociālā uzņēmuma statusu un tiks reģistrēts Sociālo uzņēmumu reģistrā.
Pasākuma dalībniekiem un sociālajiem uzņēmumiem ir nedaudz atšķirīgi nosacījumi reģistrācijai un finansiālā atbalsta saņemšanai. Sīkāki paskaidrojumi ir sniegti turpmākajos punktos.

2.Nosacījumi SIA - pasākuma dalībniekiem

Pasākuma dalībniekiem jāatbilst MK noteikumu Nr.467 prasībām, tostarp prasībām, kas stāsies spēkā pēc šo noteikumu grozīšanas - skatīt zemāk Precizējumi finansiālā atbalsta saņemšanai. Pēc reģistrēšanās Pasākuma dalībnieku reģistrā uzņēmums var pieteikties Altum finansiālajam atbalstam (grantam). Granta pieteikums jāiesniedz Altum līdz 2018. gada 31. decembrim. Uz pasākuma dalībniekiem neattiecas prasības un atvieglojumi, kas paredzēti Sociālā uzņēmuma likumā. Lai SIA - pasākuma dalībnieks - iegūtu sociālā uzņēmuma statusu, tam jāiesniedz Labklājības ministrijā jauns iesniegums.

3.Nosacījumi SIA - sociālajiem uzņēmumiem

Sociālo uzņēmumu darbību regulē Sociālā uzņēmuma likums, kā arī šobrīd sagatavošanā esošie likumam pakārtotie Ministru kabineta noteikumi:
 • Noteikumi par sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupām un sociālā uzņēmuma statusa piešķiršanas, reģistrēšanas un uzraudzības kārtību un 
 • Noteikumi par Sociālo uzņēmumu komisiju;
 • Komercdarbības atbalsta piešķiršanas kārtība sociālajiem uzņēmumiem
Minētie normatīvie akti stāsies spēkā 1. aprīlī. Sociālajiem uzņēmumiem paredzēti vairāki atvieglojumi un priekšrocības salīdzinājumā ar parastajiem komersantiem: atvieglojumi uzņēmumu ienākuma nodoklī, iespējas saņemt atvieglojumus nekustamā īpašuma nodoklim, iespēja bez atlīdzības saņemt īpašumā publiskas personas kustamo mantu, iespēja nodarbināt brīvprātīgā darba veicējus.
Tāpat sociālie uzņēmumi var pieteikties Altum finansiālā atbalsta saņemšanai pasākuma ietvaros.
Jāņem vērā, ka prasības sociālā uzņēmuma statusa iegūšanai nedaudz atšķiras no prasībām pasākuma dalībnieka statusa iegūšanai. Pretendentiem uz sociālā uzņēmuma statusu:
 • reģistrējoties netiek prasīta uzņēmuma iepriekšēja darbība sociālās uzņēmējdarbības jomā (kaut arī uzņēmumiem ar sociālās uzņēmējdarbības vēsturi ir priekšrocības finansiālā atbalsta saņemšanā pasākuma ietvaros), 
 • tiek prasīta sociālās uzņēmējdarbības mērķa grupas pārstāvja (-u) līdzdalība uzņēmuma pārvaldē vai konsultatīvajā institūcijā,
 • noteikts plašāks mērķa grupu loks, ko varēs nodarbināt darba integrācijas sociālajos uzņēmumos.
Detalizēta informācija par prasībām sociālajiem uzņēmumiem tiks publicēta Labklājības ministrijas un Altum mājaslapā.

III.Izmaiņas finansiālā atbalsta saņemšanas nosacījumos
(attiecas gan uz pasākuma dalībniekiem, gan uz sociālajiem uzņēmumiem)


1.Noteikts, kādas izmaksas var segt no saņemtā finansiālā atbalsta

Saņemto finansiālo atbalstu var izmantot (attiecināmās izmaksas):
 • ilgtermiņa materiālajiem ieguldījumiem, kas ietver aprīkojuma, iekārtu un transportlīdzekļu iegādi (tikai jaunu), nomu un amortizāciju, ja tas nepieciešams biznesa plāna mērķa sasniegšanai;
 • ilgtermiņa nemateriālajiem ieguldījumiem, kas ietver patentu, licenču, prečzīmju, firmas zīmju, koncesiju, datorprogrammu iegādes izmaksas; 
 • atlīdzību izmaksām darbiniekiem (noteiktā apmērā)
 • apmācību un konsultāciju izdevumiem
 • apgrozāmajiem līdzekļiem, kas ietver izejvielu, materiālu iegādes izmaksas, kā arī citas izmaksas, kas nepieciešamas biznesa plāna mērķa sasniegšanai, izņemot izmaksas atlīdzībām, ilgtermiņa materiālajiem un nemateriālajiem ieguldījumiem, apmācību un konsultāciju izdevumiem.
2.Noteikts, kādas izmaksas nav attiecināmas pasākuma ietvaros

Nav attiecināmas izmaksas, kas nav tieši saistītas ar biznesa plāna īstenošanu, kā arī šādas izmaksas:
 • nekustamā īpašuma (ēkas un zemes) iegādei;
 • visa veida infrastruktūras uzlabošanai, attīstībai, pārbūvei, kā arī telpu un ēku remontam, ēku un būvju nojaukšanai, restaurācijai, rekonstrukcijai, renovācijai, būvprojektēšanai, būvniecībai, teritorijas labiekārtošanai;
 • finanšu audita izdevumiem, finanšu līzingiem, finanšu transakcijām, procentu maksājumiem, valūtas maiņas komisijas maksājumiem un valūtas svārstību radīto zaudējumu segšanai;
 • naudas sodu, līgumsodu, nokavējuma procentu, tiesāšanās izdevumu segšanai, muitas nodokļu un nodevu maksāšanai (izņemot pievienotās vērtības nodokli, ja tā izmaksas nav atgūstamas nodokļu politiku reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā);
 • izmaksas, par kurām nav iesniegti finanšu līdzekļu izlietojumu apliecinoši dokumenti.
Ja biznesa projektā paredzētas kādas no šīm neattiecināmajām izmaksām, tās jāsedz no uzņēmuma paša līdzekļiem, turklāt šādas izmaksas nevar ieskaitīt 10 procentos no attiecināmajām izmaksām, kas jāsedz pašam uzņēmumam.

3.Finansiālā atbalsta saņēmējiem jāturpina sociālā uzņēmējdarbība 2-5 gadus pēc biznesa plāna īstenošanas

Pasākuma dalībniekam un sociālajam uzņēmumam, kas saņēmuši finansiālo atbalstu pasākuma ietvaros, ir pienākums turpināt darbību, ievērojot MK noteikumos Nr.467 un Sociālā uzņēmuma likumā noteiktās prasības:
 • vismaz divus gadus pēc biznesa plāna īstenošanas, ja finanšu atbalsts ir piešķirts apgrozāmajiem līdzekļiem, apmācību un konsultāciju izdevumiem, kā arī atlīdzības izmaksām;
 • vismaz piecus gadus pēc biznesa plāna īstenošanas, ja finanšu atbalsts ir piešķirts ilgtermiņa materiālajiem un nemateriālajiem ieguldījumiem.
4.Precizēts maksimālais finansiālā atbalsta apmērs uzņēmumiem, kas vecāki par 1 gadu

Precizējums attiecas uz uzņēmumiem (SIA, biedrībām, nodibinājumiem),
 • kuri ir vecāki par 1 gadu (12 mēneši kopš reģistrācijas Uzņēmumu reģistrā, un ir iesniegts vismaz 1 gada pārskats), 
 • kuru iepriekšējā gada apgrozījums ir mazāks par 40 000 eiro un 
 • kuru bilances vērtība ir mazāka par 13 333 eiro. 
Šādiem uzņēmumiem maksimālā finansiālā atbalsta (granta) summa būs 20 000 eiro.
Iepriekš šādiem uzņēmumiem maksimālā finansiālā atbalsta (granta) summa bija mazāka, proti, lielākā no divām vērtībām: 50% no vidējā gada apgrozījuma vai 150% no vidējās gada bilances vērtības.