gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Ir apstiprināta Daphne III 2013.gada darbības programma

Eiropas Komisija publicējusi lēmumu 2013.gadam par Daphne III programmu, kas ir daļa no vispārīgas programmas „Fundamentālās tiesības un tiesiskums".

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/files/daphne_wp_2013_en.pdf

Daphne III programmas mērķis ir novērst un apkarot vardarbību pret bērniem, jauniešiem un sievietēm, un aizsargāt cietušos un riska grupas.

Programmas īstenošanai 2013.gadā kopumā tiek piešķirti 18 504 000 eiro, tai skaitā Rīcības projektiem (Action grants) - 11 404 000 eiro; Speciālajiem  rīcības projektiem (Specific action grants), kuru ietvaros tiek finansēti projekti krīzes tālruņa 116000 bērnu nolaupīšanas gadījumiem  izveidei - 4 500 000 eiro un bērnu nolaupīšanas brīdinājuma sistēmas izveidei - 600 000 eiro; Darbības projektiem (Operating grants), kuru ietvaros tiek finansēta NVO darbība - 1 000 000 eiro; Publiskajiem iepirkumiem (Public procurement) - 1 000 000 eiro.

2013.gadam tika izvirzītas šādas prioritātes:

- atbalsts vardarbības upuriem;

- ar tradicionālām kaitīgām praksēm saistītas vardarbības apkarošana;

- bērni kā cietušie un/ vai vardarbības starp pieaugušajiem tuviniekiem  (in close or intimate relationships) liecinieki;

- bērni, kas cietuši no ņirgāšanās skolā;

- darbs ar vardarbības veicējiem un cietušo aizsardzības pasākumi;

- vardarbības pret bērniem, jauniešiem un sievietēm novēršana, īstenojot projektus, kas vērsti uz izmaiņām attieksmē un uzvedībā, ko ietekmē seksualizācijas stereotipi;

- informēšanas pasākumi vardarbības pret sievietēm problēmas apzināšanai.

Pašlaik ir izsludināta iespēja pieteikties šādiem Daphne III projektiem:

- Darbības projektiem (Operating grants) ar pieteikšanas termiņu 23.01.2013. Šī finansējuma mērķis ir sniegt atbalstu tādu organizāciju (bezpeļņas organizācijas, brīvprātīgas asociācijas, fondi, NVO vai līdzīgas organizācijas) pastāvēšanai un darbībai, kuru mērķi atbilst ES politikai, lai tās varētu īstenot aktivitāšu kopumu 2013.gadā. Darbības projekti, atšķirībā no Rīcības projektiem, līdzfinansē organizāciju izdevumus, lai nodrošinātu to neatkarīgu pastāvēšanu un dotu iespējas īstenot dažādas aktivitātes, kas ir iekļautas to darbības programmā. Organizācijām, kuras var pieteikties Darbības projektiem, ir jābūt pārstāvētām vismaz 10 ES valstīs. Plašāka informācija pieejama šeit: http://ec.europa.eu/justice/newsroom/files/call_2013_frc_dap_og_en.pdf.

- Speciālajiem rīcības projektiem (Specific action grants), lai izveidotu krīzes tālruni 116000 bērnu nolaupīšanas gadījumiem, ar pieteikšanas termiņu 06.02.2013. Tālrunis 116000 ir palīdzības līnija, kura pieaugušos un bērnus konsultē šādos jautājumos: no mājām aizbēgušie bērni; nolaupīšana no otrā vecāka; krimināla bērna nolaupīšana; pazudušie bērni; ceļojošie bērni/ migranti bez pavadības. Šim pakalpojumam ir jābūt pieejamam 24/7. Plašāka informācija ir pieejama šeit:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/files/call_2013_dap_sag__116_en.pdf.

Drīzumā varētu tikt izsludināta pieteikšanās Rīcības projektiem (Action grants), kuru ietvaros finansiālo atbalstu var saņemt starpvalstu projekti, ko īsteno vismaz 2 dažādu dalībvalstu organizācijas un kuru ilgums nepārsniedz 24 mēnešus. Latvijas nevalstiskās organizācijas aktīvi piedalās tieši Rīcības projektos, īstenojot pasākumus vardarbības mazināšanai.

Eiropas Savienības (ES) programmas DAPHNE III mērķis ir novērst visa veida vardarbības izpausmes, kas izpaužas sabiedriskajā un privātajā dzīvē (tai skaitā - seksuālā izmantošana, cilvēku tirdzniecība vai jebkāda diskriminācija, kas attiecas uz cilvēkiem ar fiziskiem trūkumiem, minoritātēm, migrantiem vai citām viegli ievainojamām cilvēku grupām) pret bērniem, jauniešiem un sievietēm, ieviešot preventīvus pasākumus un nodrošinot atbalstu upuriem un riska grupām, kā arī stiprināt nevalstiskās un citas organizācijas, kas aktīvi darbojas šajā jomā.

Kopš 1997.gada, kad Daphne Initiative uzsāka kā viena gada programmu, tā ir kļuvusi par būtisku Eiropas nevalstisko organizāciju un valsts varas iestāžu darbības sastāvdaļu. Šī programma, kuras mērķis ir cīnīties pret vardarbību pret bērniem, jauniešiem un sievietēm Eiropā, kā arī atbalsta upurus un samazina vardarbības iespējas pret tiem, ir apkopojusi simtiem cilvēku un organizāciju pieredzi un ir pavērusi iespējas pētniecībai un darbībai, lai palīdzētu Eiropas visneaizsargātajiem pilsoņiem.

Daphne III (2007-2013) ir Daphne un Daphne II programmas turpinājums.

Plašāka informācija ir pieejama Eiropas Komisijas Tieslietu ģenerāldirektorātā:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/grants/index_en.htm