gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
 •  
 •  
 •  

 

 • GROZĪJUMI VALSTS PROGRAMMĀ BĒRNA UN ĢIMENES STĀVOKĻA UZLABOŠANAI 2006.GADAM

LATVIJAS REPUBLIKAS BĒRNU UN ĢIMENES LIETU MINISTRIJA

Basteja bulvāris 14, Rīga, LV-1050, tālrunis: 7356497, fakss: 7356464, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Rīga__________________________Nr.______________

RĪKOJUMS

Rīgā 

Grozījumi Valsts programmā bērna un ģimenes stāvokļa uzlabošanai 2006.gadam

Izdarīt Valsts programmā bērna un ģimenes stāvokļa uzlabošanai 2006.gadam (apstiprināta ar bērnu un ģimenes lietu ministra 2006.gada 13.janvāra rīkojumu Nr.1-9.1/2) šādus grozījumus:

1. Valsts programmas 1.1.apakšnodaļā:

 • aizstāt sadaļā „Finansējums" skaitli „50 000" ar skaitli „61 719";
 • papildināt sadaļu „Rezultāts" ar vārdiem: „ - Kandavas novada dome izveidojusi bērnu rotaļu un attīstības centru „Saules šūpulītis";
 • Limbažu pilsētas dome ir izveidojusi bērnu rotaļu un attīstības centru."

2. Valsts programmas 1.3.apakšnodaļā:

 • izteikt pirmās sadaļas 2.punktu šādā redakcijā: „2) audžuģimeņu, adoptētāju, aizbildņu ģimeņu atbalsta grupu veidošana un izglītošana, un radošo aktivitāšu atbalstīšana";
 • izteikt sadaļas „Rezultāts" trešās daļas tekstu šādā redakcijā: „- izveidotas audžuģimeņu, adoptētāju, aizbildņu ģimeņu atbalsta grupas, īstenota izglītošana un organizēti radošo aktivitāšu pasākumi - Ls 13 000".

3. Valsts programmas 1.4.apakšnodaļā aizstāt skaitli „13 000" ar skaitli „4720".

4. Valsts programmas 1.5.apakšnodaļā aizstāt skaitli „ 52 000" ar skaitli  „83 136".

5. Valsts programmas 1.6.apakšnodaļā aizstāt skaitli „17 500" ar skaitli „11 084".

6. Valsts programmas 1.8.apakšnodaļā:

 • izteikt pirmās sadaļas tekstu šādā redakcijā:

„Bērnu un ģimenes lietu ministrija turpina sadarbībā ar Dānijas, Francijas un Bulgārijas valsts un nevalstiskajām organizācijām realizēt projektu „Vīrietis - līdztiesīgs, vīrietis- atšķirīgs". Projekta mērķis ir norādīt galvenos šķēršļus, kas traucē vīrietim aktīvi realizēt tēva lomu un iesaistīties ģimenes dzīvē un bērnu aprūpē, kā arī veicināt tēva lomas palielināšanos bērna aprūpē. Realizējot projektu ir nepieciešams Latvijas puses līdzfinansējums.

Papildus tiek izstrādāti un izplatīti izglītojoši materiāli par tēva lomu bērna audzināšanā un attīstībā."

 • aizstāt skaitli „113 500" ar skaitli „78 060";
 • izteikt sadaļas „Rezultāti" tekstu šādā redakcijā: „- realizēts projekts „Vīrietis - līdztiesīgs, vīrietis - atšķirīgs",
 • iepirkti izplatīšanai izglītojoši materiāli par tēva lomu bērnu audzināšanā un attīstībā."

7. Papildināt Valsts programmu ar 1.10.apakšnodaļu šādā redakcijā:

„1.10. Atbalsts bērnu rotaļu un attīstības centru, ģimenes atbalsta centru, jauniešu iniciatīvas centru attīstībai un atbalsts audžuģimenēm

Lai pilnveidotu Bērnu un ģimenes lietu ministrijas finansētos bērnu rotaļu un attīstības centrus un ģimenes atbalsta centrus un sniegtu atbalstu audžuģimenēm, ir nepieciešams finansējums izglītojošu un attīstošu materiālu iegādei.

Finansējums: - 6500 Ls 

8. Papildināt Valsts programmu ar 1.11.apakšnodaļu šādā redakcijā:

„1.11. Bērns un ģimene kā vērtība

Lai nodrošinātu arī valstisku palīdzību ģimeņu stiprināšanai un ģimenisko tradīciju izkopšanai, nepieciešams atbalstīt radošo aktivitāšu ģimenēm (radošās darbnīcas un citi ģimeniskās vērtības stiprinoši pasākumi, kuros iesaistīti dažādu paaudžu ģimenes locekļi) organizēšanu Ziemassvētku gaisotnē.

Finansējums - 18 000 Ls

Rezultāts:

 • veicināta sabiedrības izglītošana par bērnu un ģimeni kā vērtību;
 • īstenoti vismaz 9 pasākumi, lai veicinātu ģimenisko vērtību saglabāšanu."

9. Valsts programmas 2.1.apakšnodaļā:

 • aizstāt sadaļā „Finansējums" skaitli „115 634, 29" ar skaitli  „133 634, 29";
 • papildināt sadaļu „Rezultāti" ar vārdiem: „- Limbažu pilsētas dome ir izveidojusi bērnu un sporta laukumu ;
 • Rīgas rajona Ķekavas pagasts ir izveidojis bērnu un spēļu laukumu."

10. Valsts programmas 2.2.apakšnodaļā aizstāt skaitli „15 000" ar skaitli „16 400".

11. Valsts programmas 2.3.apakšnodaļā:

 • aizstāt sadaļā „Finansējums" skaitli „40 000" ar skaitli „51 881";
 • papildināt sadaļu „Rezultāti" ar vārdiem „- Madonas pilsētas dome ir izveidojusi jauniešu iniciatīvu centru uz jauniešu izstrādāta projekta pamata;
 • Balvu rajona interešu izglītības metodiskais centrs sadarbībā ar Balvu rajona padomi ir izveidojisjauniešu iniciatīvu centru uz jauniešu izstrādāta projekta pamata".

12. Papildināt Valsts programmu ar 2.5.apakšnodaļu šādā redakcijā:

„2.5. Bērnu tiesību popularizēšana un problēmu risināšana 

Lai gan ir panākti rezultāti bērnu situācijas uzlabošanā attiecībā uz dažādām mērķa grupām, tomēr ir virkne neatrisinātu problēmu, kuru rezultātā notiek bērnu diskriminācija un sociālā atstumtība. Projekta mērķis ir  sagatavot un iesniegt sabiedrības priekšlikumus Ministru Kabinetam un Saeimai par steidzami veicamiem pasākumiem, mazinot vairākas būtiskas bērnu problēmas, kuru risināšanai tuvākajā laikā nav paredzēti finanšu līdzekļi.

Lai popularizētu bērnu tiesības un pienākumus, procesā iesaistot pašus bērnus un jauniešus, tiks organizēts bērnu dienas pasākums. Projekta mērķis ir informēt sabiedrību par bērnu tiesībām un pienākumiem, apzināt visas bērnu un jauniešu organizācijas un sniegt priekšlikumus to turpmākai sadarbībai.

Finansējums - 2000 Ls

Rezultāti:

 • Latvijas biedrība „Glābiet bērnus" sadarbībā ar NVO Bērnu tiesību tīkla biedriem un Latvijas Universitātes Medicīnas fakultāti apzinājuši bērnu problēmu loku un sagatavojuši priekšlikumus par steidzami veicamajiem pasākumiem bērnu stāvokļa uzlabošanai Latvijā - 1500 Ls;
 • bērnu un jauniešu biedrība „Jaunie Vanagi" organizējusi bērnu dienas pasākumu un sniegusi priekšlikumus bērnu un jauniešu organizāciju turpmākai sadarbībai - 500 Ls."