gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
 •  
 •  
 •  

 

 • GROZĪJUMI VALSTS PROGRAMMĀ BĒRNA UN ĢIMENES STĀVOKĻA UZLABOŠANAI 2007.GADAM

Izdarīt Valsts programmā bērna un ģimenes stāvokļa uzlabošanai 2007.gadam (apstiprināta ar bērnu un ģimenes lietu ministra 2006.gada 29.decembra rīkojumu Nr.1-9.1/23) šādus grozījumus:

1. Valsts programmas 1.nodaļā aizstāt skaitli „319 508" ar skaitli „347 001,27".

2. Valsts programmas 1.1.apakšnodaļā:

 • aizstāt sadaļā „Finansējums" skaitli „30 000" ar skaitli „52 111,54";
 • aizstāt sadaļā „Rezultāti" skaitli „3" ar skaitli „6".

3. Valsts programmas 1.2.apakšnodaļā aizstāt skaitli „20 000" ar skaitli „16 896,86".

4. Valsts programmas 1.3.apakšnodaļā aizstāt skaitli „105 308" ar skaitli „103 514,80".

5. Valsts programmas 1.4.apakšnodaļā:

 • papildināt pēc vārdiem „iestāžu pārveidi" ar vārdiem:

„2007.gadā Latvijas-Nīderlandes divpusējās sadarbības programmas Matra-flex ietvaros Bērnu un ģimenes lietu ministrija realizēja projektu „Bērnu ārpusģimenes aprūpes iestāžu jaunu darba formu ieviešana un profesionālās kapacitātes paaugstināšana". Projekta gaitā ir izstrādāts apmācību materiāls par dzīves prasmju apgūšanu pusaudžiem bērnu ārpusģimenes aprūpes iestādēs, kuru ir nepieciešams iztulkot, lai ar izstrādāto materiālu varētu iepazīties bērnu ārpusģimenes aprūpes iestāžu speciālisti";

 • aizstāt sadaļā „Finansējums" skaitli „30 000" ar skaitli „32 000";
 • papildināt sadaļu „Rezultāts" pēc vārdiem „ģimeniskai videi" ar vārdiem:
  • „- iztulkoti apmācību materiāli par dzīves prasmju apgūšanu pusaudžiem bērnu ārpusģimenes aprūpes iestādēs."

6. Valsts programmas 1.5.apakšnodaļā aizstāt skaitli „86 200" ar skaitli „93 364,07".

7. Valsts programmas 1.6.apakšnodaļā aizstāt skaitli „13 000" ar skaitli „11 114".

8. Valsts programmas 1.7.apakšnodaļā aizstāt skaitli „30 000" ar skaitli „28 000".

9. Valsts programmas 1.8.apakšnodaļā aizstāt skaitli „5 000" ar skaitli „10 000".

10. Valsts programmas 2.nodaļā aizstāt skaitli „283 607" ar skaitli 538 484,73".

11. Valsts programmas 2.1.apakšnodaļā:

 • papildināt pēc vārdiem „bērnu idejas" ar vārdiem:

„Bērnu rotaļu, sporta un atpūtas laukumu izveidošanai ir nepieciešams piešķirt finansējumu bērnu ierosinātu projektu īstenošanai 26 rajonos un vismaz 3 rajonu pilsētās ar iedzīvotāju skaitu no 5 000dažādos Latvijas rajonos ar pašvaldības līdzfinansējumu";

 • aizstāt sadaļā „Finansējums" skaitli „112 000 " ar skaitli „225 170,42";
 • aizstāt sadaļā „Rezultāts" skaitli „3" ar vārdiem un skaitli „vismaz 57".

12. Valsts programmas 2.2.apakšnodaļā:

 • aizstāt sadaļā „Finansējums" skaitli „35 607" ar skaitli „44 607".

13. Valsts programmas 2.4.apakšnodaļā:

 • aizstāt sadaļā „Finansējums" skaitli „129 000" ar skaitli „256 707,31";
 • papildināt sadaļā „Rezultāti" pēc vārdiem "drošības jautājumiem" ar vārdiem:
  • „- īstenota konference „Vardarbība mēdijos: cēloņi un sekas".

14. Papildināt Valsts programmas 2.nodaļu ar jaunu apakšnodaļu šādā redakcijā:

2.6. Atbalsts sakoptākajiem pagastiem ģimenei draudzīgas vides veidošanā

Katru gadu Latvijā tiek vērtēti sakoptākie pagasti. Šogad Bērnu un ģimenes lietu ministrija piedalīsies pagastu vērtēšanā, lai noskaidrotu bērnam un ģimenei draudzīgākos pagastus. Vērtēšanas laikā noskaidro, kādi sociālie pakalpojumi ģimenēm ar bērniem ir pieejami, kādi atbalsta pasākumi ģimenēm tiek organizēti pagastā, kā arī izvērtēti apstākļi, kas liecina par vides atbilstību bērnu un ģimeņu vajadzībām. Līdz ar to Bērnu un ģimenes lietu ministrija piešķir 5 sakoptākajiem pagastiem atbalstu bērniem un ģimenei draudzīgas vides veidošanai.

Finansējums - Ls 5 000

Rezultāti:

 • īstenoti 5 projekti pagastos, lai veidotu bērniem un ģimenei draudzīgu

vidi."