gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
 •  
 •  
 •  

 

PAR ADOPCIJU NO AIZBILDNĪBAS

Ar adopcijas procesu saistītās tiesiskās attiecības Latvijas Republikā reglamentē Latvijas Republikas Civillikuma (turpmāk tekstā - Civillikums) 162.-176.pants un Ministru kabineta 2003.gada 11.marta noteikumi Nr. 111 „Adopcijas kārtība" (turpmāk tekstā - noteikumi).

Saskaņā ar Civillikuma 169.pantā noteikto, lai aizbildnībā esošs bērns kļūtu adoptējams, ir nepieciešama bērna, ja viņš sasniedzis 12 gadu vecumu, bērna vecāku, ja viņiem nav atņemtas aizgādības tiesības, kā arī aizbildņa piekrišana bērna adopcijai.

Tādējādi, ja aizbildnim nav iebildumu, ka aizbildnībā esošo bērnu adoptē cita ģimene, tad viņam jāvēršas bāriņtiesā, rakstiski sniedzot piekrišanu bērna adopcijai, kā arī sadarbībā ar bāriņtiesu jāaizpilda aizbildnībā esoša adoptējama bērna uzskaites lapa (saite uz attiecīgo failu).

Savukārt, ja aizbildnis vēlas adoptēt aizbildnībā esošo bērnu savā ģimenē, viņam savas dzīvesvietās bāriņtiesā jāiesniedz:

 • pieteikumu, kurā norādīti adopcijas motīvi, vēlamais adoptējamo skaits, dzimums un vecums, kā arī adoptētāja reliģiskā pārliecība, ja tāda ir;
 • laulības apliecības kopiju, uzrādot oriģinālu, ja adoptētājs ir laulībā;
 • dokumentu, kas apliecina laulības šķiršanu, ja laulība šķirta;
 • izziņu par nodrošinājumu ar dzīvojamo platību;
 • dzīves aprakstu (CV);
 • izziņu par adoptētāja veselības stāvokli, kurā norādītas adoptētāja iedzimtās un iegūtās slimības, ja tādas ir.

Atbilstoši noteikumu 18.punktam pēc adopcijas pieteikuma un attiecīgo dokumentu saņemšanas bāriņ­tiesa pārbauda iesniegtos dokumentus un veic ģimenes izpēti, tai skaitā:

 • izvērtē adopcijas motivāciju, ģimenes locekļu savstarpējās attiecības un spējas izaudzināt bērnu;
 • noskaidro adoptētāja ģimenes dzīves apstākļus un izvērtē adoptētāja materiālo stāvokli;
 • pieprasa informāciju par Sodu reģistrā iekļautajām ziņām attiecībā uz adoptētāju;
 • nosūta adoptētāju pie psihologa saņemt atzinumu par personas piemērotību adopcijai.

Pēc minēto darbību veikšanas bāriņtiesa pieņems lēmumu, izvērtējot, vai adopcija bijušā aizbildņa ģimenē ir bērna interesēs.

Adopciju apstiprina tiesa. Adoptētais bērns un viņa pēcnācēji attiecībā pret adoptētāju un viņa radiniekiem iegūst laulībā dzimuša bērna tiesisko stāvokli kā personiskajās, tā mantiskajās attiecībās. Ar adopciju bērnam izbeidzas radniecības attiecības ar bioloģiskajiem vecākiem un viņu radiniekiem un ar tām saistītās personiskās un mantiskās tiesības un pienākumi pret viņiem.

Pēc tiesas sprieduma spēkā stāšanās vienam no adoptētājiem ir tiesības saņemt atlīdzību par adopciju, kuru piešķir ministrija. Atlīdzības apmērs ir Ls 1000 par katru adoptēto bērnu, kurš ir atradies ārpusģimenes aprūpē. Turpmāk adoptētājs saņem visus valsts sociālos pabalstus, kas paredzēti ģimenēm ar bērniem.