gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
 •  
 •  
 •  

 

Aktualitātes

 • Mainīsies apliecību saņemšanas kārtība bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu sociālo garantiju nodrošināšana
  • Labklājības ministrija (LM) informē, ka ar 2010.gada 4.janvāri mainīsies bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu sociālo garantiju nodrošināšanai paredzēto apliecību saņemšanas kārtība.
   Turpmāk minētās apliecības divas reizes nedēļā - otrdienās - no 9.00 līdz 12.00 un ceturtdienās  - no 13.00 līdz 17.00 varēs saņemt LM telpās Rīgā, Skolas ielā 28. 
   Savukārt pārējās darba dienās
   apliecības no plkst.8.30 līdz 17.00 varēs saņemt Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas telpās Rīgā, Ventspils ielā 53, 3. stāvā.
   Ar apliecībām saistītos jautājumus no 2010.gada 4.janvāra varēs noskaidrot, zvanot pa tālruni 67359136 vai 67359148.
   Atgādinām, ka šodien, 30.decembrī no plkst.13.00 līdz 16.00, LM telpās Rīgā, Skolas ielā 28, vēl var saņemt apliecības sociālo garantiju nodrošināšanai.
 • No 2010.gada janvāra aizbildņu apliecības vairāk neizsniegs
  • Saskaņā ar veiktajiem grozījumiem Bāriņtiesu likumā, sākot ar 2010.gada janvāri aizbildņu apliecības vairāk neizsniegs, informē Labklājības ministrija (LM). 

   LM vērš uzmanību uz to, ka pēc šī gada janvāra Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (VBTAI) aizbildņu apliecību izgatavošanai saņemtos dokumentus nosūtīs bāriņtiesām atpakaļ.

   Atbilstoši grozījumiem no Bāriņtiesu likuma izslēgts 30.pants, kas noteica, ka bāriņtiesa aizbildnim izsniedz aizbildņa apliecību. Vienlaikus ar minēto grozījumu likumā spēku zaudējuši arī Ministru kabineta 2006.gada 24.oktobra noteikumi par aizbildņa apliecības paraugu un tās izsniegšanas kārtību. 

   Atgādinām, ka, pamatojoties uz 2009.gada 12.decembrī Saeimā pieņemtajiem  grozījumiem Bāriņtiesu likumā, no š.g. 1.janvāra VBTAI uzrauga bāriņtiesu darbību bērna un citas rīcībnespējīgas personas tiesību un interešu aizsardzībā un sniedz tām metodisko palīdzību. 

   Papildu informāciju par minētajiem jautājumiem var saņemt VBTAI, zvanot pa tālruņiem 67359150, 67359136 vai 67359148.

 • Par ikgadējā valsts statistikas pārskata iesniegšanu 
  • Saskaņā ar 2009.gada 12.decembrī Saeimā pieņemto likumprojektu „Grozījumi Bāriņtiesu likumā" no 2010.gada 1.janvāra Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (turpmāk tekstā - inspekcija) uzrauga bāriņtiesu darbību bērna un citas rīcībnespējīgas personas tiesību un interešu aizsardzībā un sniedz tām metodisko palīdzību.
   Ievērojot minēto, vēršam bāriņtiesu uzmanību, ka ikgadējie valsts statistikas pārskati par darbu 2009.gadā jāaizpilda saskaņā ar Ministru kabineta 2008.gada 26.maija noteikumiem Nr.361 „Noteikumi par bāriņtiesas ikgadējā pārskata veidlapas paraugu un pārskata iesniegšanas un aizpildīšanas kārtību" un līdz 2010.gada 1.februārim jāiesniedz Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijā Ventspils ielā 53, Rīgā, LV-1002.
   Inspekcija, ievērojot Bāriņtiesu likuma 5.panta pirmajā daļā noteikto kompetenci, apkopos un analizēs bāriņtiesu iesniegtos statistikas pārskatus, kā arī iesniegs apkopoto informāciju Centrālajai statistikas pārvaldei.
   Vienlaikus vēršam bāriņtiesu uzmanību, ka bāriņtiesu apvienošanās rezultātā administratīvi teritoriālās reformas ietvaros bāriņtiesai, kas pārņēmusi kādas likvidētās (vai vairāku) bāriņtiesas lietas, savā pārskatā par darbu 2009.gadā jāapkopo un jāieraksta informācija arī par visām pārņemtajām lietām, kas ierakstītas jaunizveidotās bāriņtiesas reģistros. Respektīvi, jaunizveidotajai bāriņtiesai jāiesniedz inspekcijai informācija par faktisko situāciju bāriņtiesas kompetencē esošajos jautājumos visā attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā.
   Ņemot vērā minēto, inspekcija aicina bāriņtiesas sevišķi rūpīgi aizpildīt statistikas pārskata veidlapu, punktu un apakšpunktu ailēs norādīto informāciju ierakstīt precīzi, lai neveidotos situācija, ka likvidēto bāriņtiesu darbība par 2009.gadu netiktu atspoguļota un ziņas par pieņemtajiem lēmumiem attiecībā uz bērniem un citām rīcībnespējīgām personām, kuru intereses un tiesības ir skartas, netiktu sniegtas. Ja bāriņtiesām, aizpildot statistikas pārskata veidlapu, rodas jautājumi, papildus informāciju var saņemt, zvanot inspekcijas Bāriņtiesu un audžuģimeņu departamenta darbiniecēm:
   galvenā inspektore L.Varnele 67359150;
   galvenā inspektore D.Āķe 67359148;
   vecākā inspektore A.Mihailova 67359149.
 • Par apliecību sociālo garantiju nodrošināšanai saņemšanu
  • Apliecības sociālo garantiju nodrošināšanai šogad vēl varēs saņemt 30.decembrī no plkst.13.00 līdz 16.00 Labklājības ministrijas telpās Skolas ielā 28, Rīgā.
   Vēršam bāriņtiesu uzmanību, ka ar 2010.gada 4.janvāri mainīsies apliecību saņemšanas kārtība. Turpmāk apliecības Labklājības ministrijas telpās Skolas ielā 28 varēs saņemt:
   otrdienās      - no 9.00 līdz 12.00;
   ceturtdienās  - no 13.00 līdz 17.00.

   Pārējās darba dienās apliecības no plkst.8.30 līdz 17.00 varēs saņemt Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas telpās Ventspils ielā 53, Rīgā, trešajā stāvā.
   Jautājumus, kas saistīti ar apliecībām, no 2010.gada 4.janvāra varēs noskaidrot pa tālruni 67359136 vai 67359148.
 • Labklājības ministrija izstrādājusi metodiskos ieteikumus bāriņtiesām "Par mutvārdu pilnvarojuma noformēšanu"
  • Bāriņtiesu darba praksē arvien vairāk tiek konstatēti gadījumi, kad administratīvā procesa dalībnieki gan laika trūkuma dēļ, gan atbalsta un arīdzan juridiskās palīdzības sniegšanai bāriņtiesā lietas izskatīšanā pieaicina citu fizisku personu, tādējādi, izmantojot savas Administratīvā procesa likumā noteiktās tiesības uz pārstāvību administartīvajā procesā. Ņemot vērā minēto, Labklājības ministrija izstrādājusi metodiskos ieteikumus bāriņtiesām "Par mutvārdu pilnvarojuma noformēšanu" (skatīt sadaļā "Metodiskie ieteikumi") ar nolūku vērst bāriņtiesu darbinieku uzmanību nepieciešamajiem pasākumiem pārstāvības noformēšanai un turpmākajām procesuālajām darbībām iestādē. Metodiskie ieteikumi saskaņoti ar Tieslietu ministriju.
 • Informācija bāriņtiesām par  informācijas pieprasījumu izpildes centralizāciju AS „Swedbank"
  • Informējam, ka saskaņā ar AS „Swedbank" paziņojumu no 2009.gada 1.oktobra visus informācijas pieprasījumus par AS „Swedbank" klientiem, to kontiem, noguldījumiem un darījumiem, kas izpildāmi saskaņā ar Kredītiestāžu likuma 63.pantu, jāsūta uz AS „Swedbank" juridisko adresi - Balasta dambis 1a, Rīga, LV-1048.
 • Par lietām par bērna privatizācijas sertifikātu izmantošanupdf.gif - 641 B
 • Informācija bāriņtiesām par grozījumiem Latvijas sodu izpildes kodeksā un valsts probācijas dienesta likumāpdf.gif - 641 B
 • Stājušies spēkā jauni amatu savienošanas ierobežojumi bāriņtiesu priekšsēdētājiem un bāriņtiesu priekšsēdētāju vietniekiem

Ar 2009. gada 1.jūliju stājās spēkā grozījumi Bāriņtiesu likuma 15.pantā, kas paredz noteiktus amatu savienošanas ierobežojumus.

Papildus līdz šim spēkā esošajiem amatu savienošanas ierobežojumiem, jaunie grozījumi paredz, ka bāriņtiesas priekšsēdētājs un bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks papildus likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" noteiktajiem amatu savienošanas ierobežojumiem vienlaikus nedrīkst pildīt arī tās pašvaldības  domes priekšsēdētāja, viņa vietnieka vai deputāta, sociālā dienesta vadītāja vai sociālā darba speciālista pienākumus, kuras administratīvajā teritorijā atrodas attiecīgā bāriņtiesa.

Gadījumos, kad bāriņtiesas priekšsēdētājs vai bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks ir ievēlēts par domes deputātu, viņam būtu jānodod bāriņtiesas lietas jaunieceltajam bāriņtiesas priekšsēdētājam vai, ja tāds vēl nav ievēlēts, domes pilnvarotajai amatpersonai saskaņā ar Bāriņtiesu likuma 46.panta 7.punktu.

Atgādinām, ka mēneša laikā, kamēr notiek bāriņtiesu lietu  nodošana un pieņemšana, nav pieļaujama piedalīšanās lietu sagatavošanā, kā arī  piedalīšanās sēdēs bāriņtiesas sastāvā. 

Savukārt domes sēdēs, lemjot par jautājumiem,  kas jelkādā veidā var ietekmēt bāriņtiesas darbību, jāatturas no balsošanas.

Informāciju sagatavoja:
Ilona Jurševska, Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021632, 26110065, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. ;
Valentīna Gluščenko, Bāriņtiesu uzraudzības un metodiskās vadības departamenta direktore,  67021581, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.