gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

  • Grozījumi darba aizsardzības prasībās strādājot ar ķīmiskajām vielām

Turpmāk darba devējiem vairs nebūs jāveido atsevišķs saraksts par tiem darbiniekiem, kas pakļauti ķīmisko vielu iedarbībai, paredz 2011.gada 1.februārī valdībā apstiprinātie grozījumi 2007.gada 15.maija noteikumos Nr.325 "Darba aizsardzības prasības saskarē ar ķīmiskajām vielām darba vietās".

Informāciju par ķīmiskajām vielām, to iedarbības veidu, ilgumu un koncentrāciju darba vides gaisā, kas līdz šim tika iekļauta atsevišķā sarakstā, būs jānorāda obligāto veselības pārbaužu kartēs un šī informācija, veicot obligāto veselības pārbaudi, palīdzēs arodslimību ārstam precīzāk novērtēt un pārbaudīt nodarbinātā veselības stāvokli.

Noteikumos veiktas izmaiņas ķīmisko vielu mērījumu periodiskumā, palielinot mērījumu veikšanas intervālu un saskaņojot to ar obligāto veselības pārbaužu veikšanas biežumu, tādējādi samazinot arī finansiālo slogu darba devējam.

Mainītas arī ķīmisko vielu arodekspozīciju robežvērtības, kas palīdz kontrolēt bīstamo vielu iedarbību darba vietā, nosakot droši pieļaujamo vielas maksimālo koncentrāciju gaisā, atbilstoši jaunajai Eiropas Savienības direktīvai. Atsevišķām vielām tiek noteiktas stingrākas prasības. Tās darba devējam un darba aizsardzības speciālistiem būs jāņem vērā, nodrošinot darba vides risku novērtēšanu.

Savukārt pēc pasākumiem riska novēršanai, kad ekspozīcija darba vides gaisā ir lielāka par robežvērtību, darba devējam būs jāveic atkārtoti ķīmiskās vielas koncentrācijas mērījumi. Tas nepieciešams, lai pārliecinātos par veikto pasākumu efektivitāti un riska samazināšanu līdz pieļaujamam līmenim, tādējādi pasargājot darbiniekus no ķīmisko vielu iedarbības.

Turklāt, lai paaugstinātu nodarbināto informētību, darba devējs informāciju par aktuāliem darba aizsardzības jautājumiem attiecībā uz drošu darbu ar ķīmiskajām vielām, darbiniekiem turpmāk varēs nosūtīt elektroniski vai izteikt mutiski, tādējādi nodrošinot tiešu saziņu ar viņiem. Līdz šim bija noteikts, ka darba devējam tā ir jānodrošina drukātā veidā.

Tāpat veikti vairāki redakcionāli precizējumi, piemēram, termins ķīmiskie produkti aizstāts ar terminu maisījumi, tādējādi saskaņojot normatīvajos aktos lietoto terminoloģiju.

Grozījumu izstrādei LM bija izveidota darba grupa, kurā piedalījās pārstāvji no Veselības ministrijas, Valsts darba inspekcijas, Latvijas Darba devēju konfederācijas, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības un Rīgas Stradiņa Universitātes aģentūras "Darba drošības un vides veselības institūts".