gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Biežāk uzdotie jautājumi

Darba devējs sakarā ar darba apjoma samazināšanos piedāvā noslēgt savstarpējo vienošanos par darba attiecību izbeigšanu. Kādas ir atšķirības, lai saņemtu kompensāciju, bezdarbnieka pabalstu utt., izbeidzot darba attiecības sakarā ar darbinieku skaita samazināšanu vai uz savstarpējās vienošanās pamata?

Darba devējam, ja viņš uzteic darba līgumu, ir pienākums izmaksāt darbiniekam atlaišanas pabalstu, kompensāciju par neizmantoto ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu un neizmaksāto darba samaksu darbinieka atlaišanas dienā (Darba likuma 128.pants).

Darba devējam ir pienākums izmaksāt atlaišanas pabalstu, ja:

1) darbinieks vēlas izbeigt darba tiesiskās attiecības svarīgu iemeslu dēļ (iemeslu, kas aiz tikumības un taisnprātības apsvērumiem neļauj turpināt darba tiesiskās attiecības);
2) darbiniekam nav pietiekamu profesionālo spēju darba veikšanai;
3) veselības stāvokļa dēļ darbinieks nevar veikt darbu un to apliecina ārsta atzinums;
4) darbā atjaunots darbinieks, kurš iepriekš veicis attiecīgo darbu;
5) tiek samazināts darbinieku skaits;
6) tiek likvidēts darba devējs;
7) darbinieks pārejošas darbnespējas dēļ neveic darbu vairāk nekā sešus mēnešus, ja darbnespēja ir nepārtraukta, vai vienu gadu triju gadu periodā, ja darbnespēja atkārtojas ar pārtraukumiem, šajā laikā neieskaitot grūtniecības un dzemdību atvaļinājumu, kā arī darbnespējas laiku, ja darbnespējas iemesls ir nelaimes gadījums darbā vai arodslimība.

Saskaņā ar Darba likuma 112.pantu darba devējam ir pienākums izmaksāt darbiniekam atlaišanas pabalstu:

1. viena mēneša vidējās izpeļņas apmērā, ja darbinieks pie attiecīgā darba devēja bijis nodarbināts mazāk nekā piecus gadus;
2. divu mēnešu vidējās izpeļņas apmērā, ja darbinieks pie attiecīgā darba devēja bijis nodarbināts piecus līdz 10 gadus;
3. triju mēnešu vidējās izpeļņas apmērā, ja darbinieks pie attiecīgā darba devēja bijis nodarbināts 10 līdz 20 gadus;
4. četru mēnešu vidējās izpeļņas apmērā, ja darbinieks pie attiecīgā darba devēja bijis nodarbināts vairāk nekā 20 gadus.

Visos citos uzteikumu gadījumos, ja vien nekas par to nav rakstīts darba koplīgumā vai līgumā, darba devējs var nemaksāt atlaišanas pabalstu. Tas nozīmē, ja darba tiesiskās attiecības ir uzteiktas pamatojoties uz pušu vienošanos (Darba likuma 114.pants) - visdrīzāk nekādu atlaišanas pabalstu darba devējs neizmaksās. Minētais attiecināms arī uz gadījumu, kad darba līgumu ir uzteicis darbinieks vienu mēnesi iepriekš.

Savukārt attiecībā uz bezdarbnieka pabalsta piešķiršanu abos minētajos gadījumos darbiniekam atšķirību nav. Kā vienā, tā otrā gadījumā to piešķir saskaņā ar likuma „Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam" 13.panta pirmās daļas 1.punktu, t.i. no dienas, kad bezdarbnieks iesniedzis visus dokumentus, kas apliecina tiesības uz pabalstu

Cik liela ir kompensācija, ja tiek likvidēta štata vieta un ir nostrādāti 5.3 gadi? Viena mēneša algas apmērā vai divu?

Darba likuma 112.panta 2.punkts paredz, ja darba koplīgumā vai darba līgumā nav noteikts lielāks atlaišanas pabalsts, uzteicot darba līgumu, tai skaitā darbinieku skaita samazināšanas gadījumā, darba devējam ir pienākums izmaksāt darbiniekam atlaišanas pabalstu divu mēnešu vidējās izpeļņas apmērā, ja darbinieks pie attiecīgā darba devēja bijis nodarbināts piecus līdz 10 gadus.

Attiecībā uz valsts un pašvaldību institūciju amatpersonām un darbiniekiem izmaksājamo atlaišanas pabalstu apmēru piemērojama Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 17.panta pirmā daļa, kas paredz, ka amatpersonām (darbiniekiem), izņemot karavīrus, ar kurām tiek izbeigtas amata (dienesta, darba) attiecības sakarā ar institūcijas vai amata likvidāciju, amatpersonu (darbinieku) skaita samazināšanu, amatam (dienestam, darbam) noteiktajām prasībām neatbilstošu veselības stāvokli, noteikta vecuma sasniegšanu, pēc kura nav pieļaujama atrašanās dienestā, sakarā ar izdienas pensijas saņemšanai noteiktā izdienas stāža sasniegšanu, kā arī gadījumā, kad tiek atjaunota amatā (dienestā, darbā) amatpersona (darbinieks), kura iepriekš veica attiecīgos amata (dienesta, darba) pienākumus, izmaksā atlaišanas vai atvaļināšanas pabalstu šādā apmērā:

1) viena mēneša vidējās izpeļņas apmērā, ja amatpersona (darbinieks) valsts vai pašvaldības institūcijās bijusi nepārtraukti nodarbināta mazāk nekā piecus gadus;

2) divu mēnešu vidējās izpeļņas apmērā, ja amatpersona (darbinieks) valsts vai pašvaldības institūcijās bijusi nepārtraukti nodarbināta piecus līdz 10 gadus;

3) triju mēnešu vidējās izpeļņas apmērā, ja amatpersona (darbinieks) valsts vai pašvaldības institūcijās bijusi nepārtraukti nodarbināta 10 līdz 20 gadus;

4) četru mēnešu vidējās izpeļņas apmērā, ja amatpersona (darbinieks) valsts vai pašvaldības institūcijās bijusi nepārtraukti nodarbināta vairāk nekā 20 gadus.  

Vai darba devējam ir jāizmaksā kompensācija darbiniekam, ja darba attiecības pārtrauktas uz savstarpējās vienošanās pamata? Kādos gadījumos ir jāizmaksā kompensācija darbiniekam darba attiecību pārtraukšanas gadījumā?

Ja darba devējs ar darbinieku ir vienojušies par darba tiesisko attiecību izbeigšanu saskaņā ar Darba likuma 114.pantu, darba devējam nav pienākuma izmaksāt darbiniekam atlaišanas pabalstu. Tomēr darba devējam jāizmaksā darbiniekam neizmaksātā darba samaksa un kompensācija par neizmantoto ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu.

Darba devējam ir pienākums izmaksāt atlaišanas pabalstu, ja:

1) darbinieks vēlas izbeigt darba tiesiskās attiecības svarīgu iemeslu dēļ (iemeslu, kas aiz tikumības un taisnprātības apsvērumiem neļauj turpināt darba tiesiskās attiecības);

2) darbiniekam nav pietiekamu profesionālo spēju darba veikšanai;

3) veselības stāvokļa dēļ darbinieks nevar veikt darbu un to apliecina ārsta atzinums;

4) darbā atjaunots darbinieks, kurš iepriekš veicis attiecīgo darbu;

5) tiek samazināts darbinieku skaits;

6) tiek likvidēts darba devējs;

7) darbinieks pārejošas darbnespējas dēļ neveic darbu vairāk nekā sešus mēnešus, ja darbnespēja ir nepārtraukta, vai vienu gadu triju gadu periodā, ja darbnespēja atkārtojas ar pārtraukumiem, šajā laikā neieskaitot grūtniecības un dzemdību atvaļinājumu, kā arī darbnespējas laiku, ja darbnespējas iemesls ir nelaimes gadījums darbā vai arodslimība.

Kā piemērot DL 112? Situācija: darbinieks strādājis pie darba devēja no 1991.-2003.gada, kad izbeidzis darba attiecības. Pēc vairākiem gadiem, t.i. 2006.gada oktobrī atkal noslēgts darba līgums. tagad darba attiecības tiek pārtrauktas sakarā ar darbinieku skaita samazināšanu. Vai uzskatīt, ka darbinieks nodarbināts bijis mazāk par 5 g., vai tomēr no 10-20 gadiem?

Saskaņā ar Darba likuma 112.pantu darbiniekam izmaksājams atlaišanas pabalsts, kas ir atkarīgs no laika perioda, kādu darbinieks bijis nepārtraukti nodarbināts pie attiecīgā darba devēja. Tādēļ darba devējam ir pienākums izmaksāt atlaišanas pabalstu tikai par pēdējo darba tiesisko attiecību periodu. Tomēr darba devējam ir arī tiesības lemt par labu darbiniekam un ņemt vērā visu pie sevis nostrādāto darbinieka laiku.

Līdz ar to Jūsu situācijā, ja darbinieks pie darba devēja bijis nodarbināts kopš 2006.gada līdz šim brīdim, darbiniekam atbilstoši Darba likuma 112.pantam izmaksājams atlaišanas pabalsts viena mēneša vidējās izpeļņas apmērā.