gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

I DARBA ATTIECĪBU NODIBINĀŠANApdf.gif - 641 B ddr_vaks_small.jpg - 69.34 KB

    1.1. Pieņemšana darbā
    1.2. Ierobežojumi
    1.3. Pārbaudes laiks
    1.4. Starptautiskās darba tiesības

II DARBA LĪGUMSpdf.gif - 641 B

III VIENLĪDZĪGU TIESĪBU PRINCIPSpdf.gif - 641 B

IV DARBA NOSACĪJUMIpdf.gif - 641 B

    4.1. Darba organizācija uzņēmumā
    4.2. Jauniešu darbs
    4.3. Darba samaksa
    4.4. Slimības nauda
    4.5. Darba laiks

V ATPŪTAS LAIKSpdf.gif - 641 B

    5.1. Pārtraukumi
    5.2. Diennakts un nedēļas atpūta
    5.3. Svētku dienas
    5.4. Atvaļinājums

VI SOCIĀLAIS DIALOGSpdf.gif - 641 B

    6.1. Darbinieku pārstāvība
    6.2 Darba koplīgums

VII DARBA STRĪDIpdf.gif - 641 B

VIII DARBA TIESISKO ATTIECĪBU IZBEIGŠANApdf.gif - 641 B

    8.1. Darba tiesisko attiecību izbeigšanas pamati
    8.2. Darbinieku atlaišanas procedūra
    8.3. Darba devēja pienākumi

IX UZŅĒMUMA RESTRUKTURIZĀCIJApdf.gif - 641 B

    9.1. Kolektīvā atlaišana
    9.2. Uzņēmuma pāreja
    9.3. Uzņēmuma maksātnespēja

PIELIKUMS pdf.gif - 641 B