gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  

  •  
Deinstitucionalizācija
 
 
 
 
 
Latvijas situācijai piemērots deinstitucionalizācijas ieviešanas modeļa apraksts, izstrādātājs - biedrība Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija SUSTENTO

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.1.pasākuma "Deinstitucionalizācija" īstenošanas noteikumi

Rīcības plāns deinstitucionalizācijas īstenošanai 2015.-2020.gadam

Vienotais deinstitucionalizācijas komunikācijas stratēģijas pasākumu plāns pdf.gif - 641 B

15.06.2015. konferences "Deinstitucionalizācija un sociālās aprūpes politikas attīstība Eiropā" materiāli

16.12.2015. semināra “Deinstitucionalizācija un sociālo pakalpojumu attīstība“ materiāli

22.12.2015. semināra par VSAC aktuālajiem jautājumiem, t.sk. iesaisti deinstitucionalizācijas procesā materiāli