gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Lai samazinātu patērētāju iespēju tikt diskriminētiem saistībā ar viņu dzimumu, rasi vai etnisko piederību un lai pārņemtu Eiropas Savienības Padomes 2004. gada 13. decembra direktīvas 2004/113/EK, ar kuru īsteno principu, kas paredz vienlīdzīgu attieksmi pret vīriešiem un sievietēm, attiecībā uz pieeju precēm un pakalpojumiem, preču piegādi un pakalpojumu sniegšanu, prasības, 2008. gada laikā Labklājības ministrija sagatavoja šādus likumprojektus:

  • Likumprojekts „Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā". Likumprojekts atbalstīts 04.03.2008. MK sēdē (prot. Nr. 14 § 8), iesniegts Saeimā 18.03.2008. un izsludināts 09.07.2008. Grozījumu sagatavošanas mērķis ir, pārņemot 2004/113/EK un 2000/43/EK normas, noteikt vienlīdzīgas attieksmes principu pret patērētāju atkarībā no tā dzimuma, rases vai etniskās piederības patērētāju tiesību un interešu aizsardzības jomā. Grozījumi paredz atšķirīgas attieksmes aizliegumu; izņēmumus atšķirīgas attieksmes principa piemērošanā; pārkāpuma gadījumā pierādīšanas pienākumu pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam, nevis patērētājam; aizskaršanas aizliegumu;aizliegumu dot norādījumu diskriminēt; sievietes aizsardzību sakarā ar grūtniecību un maternitāti; aizliegumu radīt nelabvēlīgas sekas, ja patērētājs aizstāv savas tiesības un likumiskās intereses; patērētāja tiesības uz zaudējumu atlīdzību un atlīdzību par morālo kaitējumu; atšķirīgas attieksmes pret patērētāju pieļaušanu, ja preces piedāvāšana vai pārdošana vai pakalpojuma sniegšana tikai vai galvenokārt viena dzimuma, noteiktas rases vai etniskās piederības personām ir objektīvi pamatota ar tiesisku mērķi, kura sasniegšanai izraudzītie līdzekļi ir samērīgi.
  • Likumprojekts „Grozījumi Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā". Likumprojekts atbalstīts 04.11.2008. MK sēdē (prot. Nr. 78 § 8), pieņemts 3. lasījumā 19.02.2009. Saeimas sēdē. Likumprojekta mērķis ir regulēt dzimuma kā noteicoša faktora izmantošanu, nosakot apdrošināšanas prēmijas un apdrošināšanas atlīdzības lielumu. Likuma grozījumi ierobežo iespējas noteikt atšķirīgu apdrošināšanas prēmijas un apdrošināšanas atlīdzības lielumu atkarībā no personas grūtniecības un maternitātes. Pēc grozījumu stāšanās spēkā būs nepieciešams izdot Ministru kabineta noteikumus par tiem finanšu pakalpojumiem, kuros dzimuma kā noteicošā faktora izmantošana drīkst radīt atšķirības apdrošināšanas prēmijas un apdrošināšanas atlīdzības lielumā.
  • Likumprojekts „Fizisku personu, kuras veic saimniecisko darbību, diskriminācijas aizlieguma likums", 9.02.2009. nodots izskatīšanai Saeimas komisijām. Likumprojekts sekmēs diskriminācijas izskaušanu pēc dzimuma, rases un etniskās piederības attiecībā uz fiziskām personām, kuras veic saimniecisko darbību. Tas noteiks mehānismus tiesību aizsardzībai, patērētāja tiesības uz zaudējumu atlīdzību un atlīdzību par morālo kaitējumu, aizliegumu radīt nelabvēlīgas sekas, ja saimnieciskās darbības veicējs aizstāv savas tiesības un likumiskās intereses u.c.