gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Sēde sākas plkst. 12:00

Sēdi vada:

D.Staķe - Dzimumu līdztiesības padomes priekšsēdētāja, labklājības ministre

Sēdē piedalās:

Padomes locekļi:

I.Alliks -Labklājības ministrijas valsts sekretāres vietnieks

J.Bertrands -Latvijas Darba devēju konfederācijas viceprezidents

I.Ielīte - deleģēta pārstāve, Latvijas Dzimumu līdztiesības apvienības valdes priekšsēdētājas E.Kalniņas vietā

S.Šimfa - Latvijas Pašvaldību savienības padomniece

I.Gaugers - Finanšu ministrijas valsts sekretāres vietnieks

Uzaicinātie pārstāvji:

A.Gaile - Labklājības ministrijas Eiropas un juridisko lietu departamenta Dzimumu līdztiesības nodaļas vadītāja

Sēdē nepiedalās:

I.Nikuļceva - Tieslietu ministrijas valsts sekretāres

Valsts cilvēktiesību biroja  pārstāvis

K.Gerhards - Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

I.Novikova - Latvijas Universitātes Dzimtes studiju centra vadītāja

I.Goldberga - Latgales reģiona attīstības aģentūras direktore

A.Cinis - Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietnieks

L.Marcinkēviča - Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības priekšsēdētāja vietniece

Darba kārtībā

1.        Programmas dzimumu līdztiesības īstenošanai 2005.-2006. gadam īstenošanas gaita. Informatīvais ziņojums par programmas izpildi 2005.gadā.

2.        Eiropas Komisijas izstrādātais Ceļvedis sieviešu un vīriešu līdztiesības nodrošināšanai 2006.-2010.gadam.

3.        Citi jautājumi.

 

1. Programmas dzimumu līdztiesības īstenošanai 2005.-2006.gadam īstenošanas gaita.

(Informē A.Gaile, Labklājības ministrijas Eiropas un juridisko lietu departamenta Dzimumu līdztiesības nodaļas vadītāja).

A.Gaile informē Padomes locekļus par īstenotajiem pasākumiem Programmas ietvaros 2005.gada laikā. Notikuši gan plānotie, gan dažādi citi pasākumi, kas veicina virzīšanos uz programmā nosprausto mērķu sasniegšanu. Programmas īstenošanai 2005.gadā atsevišķs finansējums nav piešķirts. Turpinās iepriekš vērojamā tendence, ka projekti par dažādām ar dzimumu līdztiesību saistītām tēmām tiek īstenoti pārsvarā ar Eiropas Savienības un piesaistot starptautisko organizāciju līdzekļus vai atbalstu, Latvijai piedaloties ar savu līdzfinansējumu.

Lielākā daļa Programmā ietverto pasākumu ir Labklājības ministrijas (turpmāk - LM) atbildībā, taču vienlaikus par atsevišķu pasākumu īstenošanu atbildīgās ir IZM, TM, BĢLM, CSP, VCB.

A.Gaile informē, ka Informatīvais ziņojums tiks nosūtīts uz Ministru Kabinetu nākamās nedēļas sākumā.

Vairāki Padomes locekļi norada uz redakcionālām nepilnībām ziņojumā, kas ir nepieciešams novērst.

Padome nolēma: Sniegto informāciju pieņemt zināšanai.

 

2. Eiropas Komisijas izstrādātais Ceļvedis sieviešu un vīriešu līdztiesības nodrošināšanai 2006.-2010.gadam.

Informē A.Gaile, Labklājības ministrijas Eiropas un juridisko lietu departamenta Dzimumu līdztiesības nodaļas vadītāja).

A.Gaile informē Padomes locekļus par Eiropas Komisijas sagatavoto dokumentu. Ceļvedis balstīts uz pieredzi, ko devusi Eiropas Kopienas Pamatstratēģija sieviešu un vīriešu līdztiesībai 2001.-2005. gadam. Izmantojot saskaņotu un globālu pieeju, Ceļvedī ir iekļauti ES iekšējās un ārējās politikas galvenie virzieni un definētas aktivitātes pastāvošo nevienlīdzīgo situāciju novēršanai. Tas paredz jaunu darbību uzsākšanu un līdzšinējo veiksmīgo darbību pastiprināšanu, izmantojot divējādas pieejas - dzimumu līdztiesības integrēto pieeju (dzimumu līdztiesības veicināšana visās politikas jomās un darbībās) un konkrētus pasākumus.

Ceļveža pirmajā daļā noteiktas sešas prioritārās rīcības jomas ar tām pakārtotām apakštēmām:

1)      vienlīdzīga sieviešu un vīriešu ekonomiskā neatkarība;

2)      privātās un darba dzīves saskaņošana;

3)      sieviešu un vīriešu vienāda pārstāvniecība (equal representation) lēmumu pieņemšanā;

4)      jebkādas uz dzimuma balstītas vardarbības un cilvēku tirdzniecības novēršana;

5)      sabiedrībā valdošo dzimumu stereotipu izskaušana (dzimumu stereotipu izskaušana;

6)      dzimumu līdztiesības veicināšana ārpolitikā un attīstības politikā.

Katrā no jomām Komisija noteikusi galvenās veicamās aktivitātes, kuru īstenošanā jāsadarbojas dalībvalstīm, sociālajiem partneriem un pilsoniskai sabiedrībai. Tās vērstas galvenokārt uz dažādu specifisku ziņojumu sagatavošanu, pastiprinātu dzimuma aspekta integrēšanu monitoringa procesos, sadarbības attīstīšanu un izpratnes paplašināšu.

Ceļveža otrajā daļā uzsvērta nepieciešamība uzlabot pārvaldību dzimumu līdztiesības politikas īstenošanai visos līmeņos - ES, dalībvalstīs, pilsoniskajā sabiedrībā.

Labklājības ministrija ir izstrādājusi sākotnējo pozīciju par šo dokumentu. Latvija pozitīvi vērtē Komisijas izstrādāto Ceļvedi un tajā noteiktās prioritārās  darbības jomas turpmākajiem pieciem gadiem. Kopumā Ceļvedī noteiktās prioritārās jomas ir aktuālas arī Latvijai. Latvijā šajās jomās, tāpat kā citās ES dalībvalstīs, vērojamas lielākas vai mazākas atšķirības sieviešu un vīriešu situācijā, kuras nepieciešams novērst, lai sievietēm un vīriešiem nodrošinātu vienādas iespējas visās dzīves jomās.

3. Citi jautājumi.

3.1. D.Staķe informē klātesošos par 23.martā notikušo tikšanos ar sievietēm ministrēm, kuras laikā ministres pārrunāja dažādus aktuālus dzimumu līdztiesības jautājumus.

3.2. D.Staķe informē padomes locekļus par to, ka pagājušā gada oktobrī Ziemeļu Ministru Padomes organizētajā konferencē Santpēterburgā „Sievietes, vīrieši un demokrātija" ielūdza visus uz konferenci 2007.gadā Rīgā. Ministre izsaka priekšlikumu par to, ka konferencē vairāk uzmanības vajadzētu pievērst vīriešu jautājumiem.

I.Ielīte izsaka priekšlikumu par konferencē iekļaujamajām tēmām - darba un ģimenes dzīves saskaņošana, īpašu uzmanību pievēršot tēva lomas ģimenē palielināšanai, kā arī sieviešu tirdzniecības un prostitūcijas jautājumiem.

D.Staķe pauž nostāju, ka runājot par prostitūcijas jautājumu (Pirmās partijas iniciatīva par grozījumiem Krimināllikumā, lai sodītu seksuālo pakalpojumu pircējus) ir jāskata ne tikai klienta atbildība, bet arī pašu prostitūtu atbildība, jo sociāli ekonomiskā situācija nav vienīgais iemesls, par labu šādai izvēlei. Ir nepieciešams veikt plašāku analīzi un diskusijas par labāko risinājumu prostitūcijas jautājumu risināšanai. Ministre norāda, ka tiekoties ar sievietēm ministrēm tieslietu ministre S.Āboltiņa norādīja uz vairākām problēmām šajā jautājumā, kā arī norādīja uz to, ka prostitūciju nebūs iespējams mazināt tikai sodot pakalpojumu pircējus.

S.Šimfa attiecībā uz konferences organizēšanu uzsver, ka būtu jāizlemj par to cik liela būs konference, kādai auditorijai? Cik sagatavotai auditorijai ir plānota šī konference - sagatavotiem un zinošiem speciālistiem vai plašākai sabiedrībai? S.Šimfa uzskata, ka ir nepieciešams jautāt pašiem vīriešiem, kas ir tie jautājumi, par kuriem būtu aktuāli runāt dzimumu līdztiesības kontekstā? Kur paši vīrieši saredz diskrimināciju?

D.Staķe izsaka priekšlikumu organizēt atsevišķu Padomes sanāksmi tikai par plānoto konferenci.

J.Bertrands iesaka apzināt vīriešu organizācijas („Zilais krusts", „Anonīmie Alkoholiķi", Policijas un Aizsardzības akadēmijas, Invalīdu organizācijas)

Sēde beidzās plkst. 13:00

Padomes sēdes vadītāja                                     D.Staķe

                                               

Protokolēja                                                        A.Gaile