gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Ziemeļu un Balijas valstu informatīvā kampaņa pret sieviešu tirdzniecību 

Ziemeļu un Baltijas valstu par dzimumu līdztiesību atbildīgie un tieslietu ministri 2001.gadā vienojās par kopīgas informatīvas kampaņas pret sieviešu tirdzniecību īstenošanu. Kampaņu finansiāli atbalstīja Ziemeļu ministru padome un tā vienlaicīgi tika realizēta astoņās projekta dalībvalstīs no 2002.gada februāra līdz 2003.gada martam. Ar Ziemeļu ministru padomes atbalstu kampaņas periods ir pagarināts līdz 2003.gada decembrim.

Kampaņas mērķis ir, piesaistot valsts un sabiedriskās institūcijas, informēt sabiedrību par sieviešu tirdzniecību, kā arī veicināt sabiedrības izpratni un rosināt diskusijas par šī jautājuma aktualitāti.

Kampaņas dalībvalstis vienojās par vienotu pieeju sieviešu tirdzniecības definēšanā, kā pamatu izmantojot Apvienoto Nāciju Organizācijas konvencijas pret transnacionālo organizēto noziedzību papildus protokolu Par cilvēku tirdzniecības, it īpaši tirdzniecības ar sievietēm un bērniem, novēršanu, apkarošanu un sodīšanu par to. Tas pieņemts 2000.gadā ANO ģenerālajā asamblejā Palermo, Latvija parakstīja protokolu 2002.gada 10.decembrī.

Latvijas Nacionālā kampaņa tika īstenota ar Labklājības ministrijas atbalstu.

Latvijas kampaņas pasākumi ietvēra, galvenokārt, seminārus dažādām mērķa grupām - valsts institūciju un sabiedrisko organizāciju speciālistiem, sievietēm bezdarbniecēm un sievietēm ar zemiem ienākumiem, skolu jauniešiem, u.t.t. Tika organizētas diskusijas Latvijas televīzijas un radio raidījumos, kā arī sagatavoti un izplatīti informatīvi materiāli.

2002.gada 26.aprīlī ar labklājības ministra rīkojumu Nr.78 tika izveidota starpinstitūciju darba grupa cīņai pret sieviešu tirdzniecību. Darba grupas mērķis bija iesaistīties Ziemeļu un Baltijas valstu informatīvās kampaņas "Pret sieviešu tirdzniecību" aktivitāšu plānošanā un īstenošanā un, apkopojot priekšlikumus un rekomendācijas rīcībai cīņā pret sieviešu tirdzniecību, sagatavot informatīvu ziņojumu.

Labklājības ministrija 2003.gada 25.jūlijā Ministru kabinetā iesniedza informatīvo ziņojumu "Cilvēku, īpaši sieviešu un bērnu, tirdzniecības problēma Latvijā"word.gif - 648 B, kas 2003.gada 28.jūlijā ar ministru prezidenta rezolūciju Nr.90/TA-1754 tika nosūtīts zināšanai visiem ministru kabineta locekļiem. Informatīvajā ziņojumā raksturota pašreizējā cilvēku tirdzniecības problēmas situācija Latvijā, sniegta informācija par Latvijā īstenotajiem projektiem cilvēku tirdzniecības novēršanai un galvenie secinājumi, kā arī apkopoti darba grupas priekšlikumi turpmākai rīcībai.