gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
 •  
 •  
 •  

 

Invalīdu lietu nacionālās padomes Darba grupas vides pieejamības cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem problēmjautājumu risināšanai sanāksmes protokols

Rīgā

Nr. 1

2010.gada 11.martā

Sanāksmes norises vieta: Cilvēku ar invaliditāti informācijas un vides pieejamības centrs „VAR", Kr.Valdemāra ielā 38, Rīga

Sanāksmes norises laiks: 12:00 - 14:30

Sanāksmi vadīja:

Zane Lasmane

Labklājības ministrijas Vienlīdzīgu iespēju politikas nodaļas vecākā referente

Sanāksmē piedalās:

Māris Ceirulis

Liepājas Neredzīgo biedrības pārstāvis

 

Andis Dzērve

Liepājas Neredzīgo biedrības pārstāvis

 

Aigars Bolis

Invalīdu un viņu draugu apvienības „Apeirons" pārstāvis

 

Marika Treja

Rīgas Būvvaldes Projektu izvērtēšanas nodaļas vadītāja

 

Daiga Veinberga

Latvijas cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācijas „Sustento" pārstāve

 

Evija Avota

Ekonomikas ministrijas Būvniecības un mājokļu politikas departamenta Būvniecības politikas nodaļas vecākā referente

 

Iveta Girucka

Satiksmes ministrijas Sauszemes transporta departamenta vecākā referente

 

Māra Tapiņa

Satiksmes ministrijas Sauszemes transporta departamenta direktore

 

Sandra Gerenovska

Latvijas Nedzirdīgo savienības pārstāvis

 

Ivars Kalviņš

Latvijas Nedzirdīgo savienības pārstāvis

 

Ilma Valdmane

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas Telpiskās plānošanas departamenta vecākā referente

 

Inta Vanovska

Labklājības ministrijas Vienlīdzīgu iespēju politikas nodaļas vecākā referente

 

Mareks Kirilovs

„STRAIKER" pārstāvis

Protokolēja:

Māris Dzelzskalns

Invalīdu lietu nacionālās padomes sekretārs

Darba kārtība:

1.       

Informācija par darba grupas uzdevumiem, termiņiem, darba organizēšanu

2.       

Vides pieejamības aspekti MK noteikumu projektā „Vispārīgie apbūves noteikumi"

3.       

Diskusija par priekšlikumiem Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas MK noteikumu „Vispārējās apbūves noteikumi" projektam

4.       

Vienošanās par nākamās sanāksmes datumu, nākamajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem un uzaicināmajām personām

Darba grupas sanāksmes norise:

1. Z.Lasmane iepazīstināja klātesošos ar darba kārtību

2. I.Valdmane sniedza prezentāciju par Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas izstrādāto Ministru kabineta noteikumu projekta „Vispārējie apbūves noteikumi" izstrādes gaitu un plānoto saturu (prezentāciju skat. 3.pielikumā)

3. Saskaņā ar Labklājības ministrijas izstrādāto priekšlikumu, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas un Satiksmes ministrijas izteiktajiem komentāriem (skat. 1.pielikumā), darba grupas locekļi diskusiju rezultātā tika panākta šāda vienošanās attiecībā uz priekšlikumu izstrādi Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas izstrādāto Ministru kabineta noteikumu projektam „Vispārējie apbūves noteikumi":

Nr.p.k.

RAPLM izstrādāto MK noteikumu projekta „Vispārējie apbūves noteikumi" nodaļas / apakšnodaļas nr., nosaukums

Darba grupas vienošanās

 1.  

1. „Vispārīgie jautājumi" 1.1.„Jēdzienu skaidrojums"

1.2.Pamatprincipi

Iekļaut vides pieejamības jēdzienu, atbilstoši universālā dizaina principiem;

 

 1.  

1. „Vispārīgie jautājumi", 1.2.„Pamatprincipi"

Iekļaut vienlīdzīgu iespēju principu, atbilstoši universālā dizaina principiem

 1.  

3. Transporta infrastruktūras plānošana

3.1. Prasības transporta tīkla plānošanai

3.2. Ceļu un ielu kategorijas

3.3. Ceļu pievienojumi (pieslēgumi) un transporta mezgli

-          Iekļaut nosacījumu, ka jāatbilst LVS izvirzītajām prasībām sabiedriskā transporta pieturvietām;

-          Iekļaut nosacījumu, ka jāatbilst LVS izvirzītajām prasībām luksoforiem;

-          Iekļaut nosacījumu, ka jāatbilst LVS izvirzītajām prasībām nobrauktuvēm/uzbrauktuvēm uz gājēju pārejām un ietvēm

-          Iekļaut nosacījumu, ka jāatbilst LVS izvirzītajām prasībām gājēju pāreju apgaismojumam

 

 1.  

7. Prasības apbūvei

7.3. Pagalma noteikumi

 

-          Iekļaut prasības daudzdzīvokļu māju pagalmu celiņu platumam, nobrauktuvēm/uzbrauktuvēm uz gājēju ceļiem, uz mašīnu autostāvvietām, pie kāpņu telpām

-          Iekļaut prasības rotaļu laukumiem daudzdzīvokļu māju pagalmos

-          Iekļaut prasības sēdvietām daudzdzīvokļu māju pagalmos

-          Iekļaut prasības piekļuvei ēkām, lenteriem, balstiem, ēku numuriem

-          Iekļaut prasības informācijas pieejamībai, t.sk. apzīmējumi, piktogrammas

-          Iekļaut prasības vides marķējumiem uz līmeņu maiņām un margām

 

( Ēkas izvietojumu teritorijā, prasības vides pieejamībai celiņiem, rotaļu laukumiem u.c. nosaka LBN 211.08)

 1.  

7. Prasības apbūvei

7.6. Vides pieejamība

7.6. sadaļu svītrot

 

 1.  

7. Prasības apbūvei

7.12. Prasības ēkas, būves vai to daļas funkcionalitātes maiņai

 

-          Iekļaut prasību, ka mainot ēkas, būves vai to daļu funkcionalitāti, nedrīkst pasliktināt cilvēku ar invaliditāti stāvokli

-          Iekļaut prasību veikt nepieciešamos pielāgojumus vides pieejamības prasībām atbilstoši jaunajām ēkas, būves vai to daļas funkcijām

 1.  

7. Prasības apbūvei

7.14. Teritorijas labiekārtojums un ārtelpas elementi

7.14.3.Skatlogi, reklāmas, markīzes

7.14.4.Apgaismes ķermeņi Prasības apgaismojumam*

-          Iekļaut prasības burtu lielumam, izvietojumam, kontrastam ar fonu reklāmās, reklāmas stendu izvietojumam (nedrīkst traucēt pārvietošanos pa gājēju ietvi).

-          Iekļaut prasības stikla durvju, sienu, apgaismes ķermeņu marķējumiem

 1.  

7. Prasības apbūvei

7.15. Prasības teritorijas, ēku un būvju uzturēšanai

-          Iekļaut prasības uzbrauktuvju, sabiedrisko teritoriju, ēku un būvju kopšanai pieejamības nodrošināšanai visos gadalaikos

 1.  

8. Inženiertehniskās apgādes tīkli un objekti

8.6. Lietus ūdeņu savākšanas sistēmas

 

-          Iekļaut prasību, ka tās nedrīkst traucēt pārvietošanos uz gājēju ietvēm, gājēju pārejām, pie nobrauktuvēm / uzbrauktuvēm (uz gājēju ietvēm lietus ūdeņu notekām jābūt konusveida vai tām jābūt nosegtām ar metāla pārsegu un bez asām līmeņa maiņām)

 1.  

9. Publiskā ārtelpa

9.12. Transporta līdzekļu novietošana

9.12.2.Prasības autostāvvietām, velosipēdu novietnēm

9.12.3.Prasības automašīnu novietņu piebraucamajiem ceļiem

-          Iekļaut nosacījumu, ka jāatbilst LVS izvirzītajām prasībām cilvēku ar invaliditāti autostāvvietām

-          Iekļaut prasību, ka teritorijās pie publiskām ēkām un būvēm 5% no automašīnu novietnēm ir jābūt invalīdu stāvvietām, bet ne mazāk kā 2 stāvvietām. Teritorijās pie daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām invalīdu autostāvvietas jāizveido pēc individuāla pieprasījuma attiecīgajā pašvaldībā

 

(LVS 190)

 1.  

9. Publiskā ārtelpa

9.13. Prasības gājēju celiņiem

-          Iekļaut prasības gājēju celiņu platumam, segumam, uzbrauktuvēm, nobrauktuvēm

 

 1.  

-

Iekļaut MK noteikumos jaunu apakšpunktu „9.14. Prasības atpūtas vietām, dabas takām", kurā:

§         Iekļaut prasības atpūtas vietām, dabas takām

§         Iekļaut prasības veloceliņiem ar atpūtas vietām

§         Iekļaut prasības informācijas pieejamībai, t.sk. apzīmējumi, piktogrammas un taktilās kartes

§         Iekļaut prasības āra, pārvietojamām tualetēm

§         Iekļaut prasības pludmaļu vides pieejamībai

§         Iekļaut prasības makšķerēšanas vietām, laipām, piebrauktuvēm pie ūdens tilpnēm (arī upēm un ezeriem)

 1.  

11. Īpašas teritorijas un objekti

11.3. Valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi un to aizsardzības zonas

 

§         Iekļaut prasību nodrošināt valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu vides pieejamību. Gadījumā, ja netiek nodrošināta valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu vides pieejamība, jābūt īpašam Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas atzinumam, ka nekāda veida vides pieejamības prasības nav iespējams piemērot

Lēmumi:

1. Invalīdu un viņu draugu apvienībai „Apeirons" līdz 09.04.2010. izstrādāt priekšlikumus redakcijai 4.vienošanās punktā minētajām „piktogrammām un apzīmējumiem", gatavojot kā pielikumu MK noteikumiem.

2. Liepājas neredzīgo biedrībai līdz 09.04.2010. izstrādāt priekšlikumus 12.vienošanās punktā minētajām „taktilajām kartēm", gatavojot kā pielikumu MK noteikumiem.

3. Labklājības ministrijai līdz 09.04.2010. izstrādāt priekšlikumus visu vienošanās punktu redakcijai.

4. Labklājības ministrijai līdz 16.04.2010. apkopot priekšlikumus redakcijām un izsūtīt saskaņošanai darba grupas dalībniekiem.

5. Visiem darba grupas dalībniekiem iesniegt komentārus līdz 20.04.2010.

6. Labklājības ministrijai organizēt atsevišķu sanāksmi, pieaicinot Valsts pieminekļu inspekcijas un Kultūras ministrijas pārstāvjus par valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu vides pieejamību.

7. Labklājības ministrijai nākamo sanāksmi organizēt 21.04.2010. plkst.11.00, pieaicinot Kultūras ministrijas un Valsts pieminekļu inspekcijas pārstāvjus.

 

Pielikumā sanāksmes materiāli:

1. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas Ministru kabineta noteikumu projekta „Vispārējie apbūves noteikumi" struktūrapdf.gif - 641 B

2. Apkopota izziņa ar Labklājības ministrijas, Reģionālās attīstības un pašvaldības lietu ministrijas un Satiksmes ministrijas priekšlikumiempdf.gif - 641 B

3. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas prezentācijawmvideo.gif - 664 B

Darba grupas vadītāja:                                                                        Z.Lasmane

Protokolēja:                                                                                         M.Dzelzskalns

 * RAPLM redakcionāls precizējums