gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Invalīdu lietu nacionālās padomes sēdes

Protokols Nr. 9

Sēde notiek: 2006. gada 26. oktobrī.
Cilvēku ar invaliditāti informācijas un vides
Pieejamības centrā „VAR", Kr.Valdemāra ielā 38

Sēde sākas: plkst. 12.00

Piedalās:

Padomes priekšsēdētāja:
D. Staķe - labklājības ministre
Padomes locekļi:
G.Bērziņš - Veselības ministrs,
A. Baštiks - Bērnu un ģimenes lietu ministrs,
   V. Nagobads - Latvijas Paralimpiskās komitejas prezidents,
I. Balodis - Invalīdu un viņu draugu apvienības „Apeirons" prezidents,
E. Zariņš- Latvijas Neredzīgo biedrības priekšsēdētājs,
N. Sakss - Sabiedrības integrācijas fonda direktors,
A. Jaunsleinis - Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis,
   V. Andrejeva- Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas izpilddirektore,

Nepiedalās:

Padomes locekļi:
A. Štokenbergs - Ekonomikas ministrs,
L. Laube - Latvijas Invalīdu biedrības priekšsēdētāja,
D. Šmite - Valsts Cilvēktiesību biroja direktora p.i.,
   I. Rulle - Latvijas asociācijas „Rūpju bērns" priekšsēdētāja,
B. Rivža - Izglītības un zinātnes ministre,
   K. Pētersone - Īpašu uzdevumu ministre sabiedrības integrācijas lietās,
M. Kučinskis - Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs,
A. Pavlins - Latvijas Nedzirdīgo savienības prezidents,
   P. Krīgers - Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības priekšsēdētājs,

Citi:

A.Dūdiņš - LM SPSPD direktora vietnieks,
S.Pablaka - VM SVD Veselības aprūpes organizācijas nodaļa,
E.Vorslovs - Latvijas Nedzirdīgo savienība,
L.Ķikute - Valsts cilvēktiesību birojs,
D.Celma - Valsts cilvēktiesību birojs,
R.Āboltiņš - inkontinences konsultāciju centrs „Inkocentrs",
N.Blīve - inkontinences konsultāciju centrs „Inkocentrs".

Protokolē:

M. Dzelzskalns - padomes sekretārs.

Darba kārtībā:

Nr.

Tēma

Ziņotājs

 1.

2006. gada 10. augusta sēdes protokola apstiprināšana.

ILNP locekļi

 2.

Informācija par diskusiju ar sabiedriskām organizācijām: likumprojekts "Invalīdu un personu ar draudošu invaliditāti atbalsta likums; invalīdu stāvvietas un to izmantošanas kārtība;tehniskie palīglīdzekļi, kuri finansēti no valsts budžeta līdzekļiem.

A.Dūdiņš LM SPSPD direktora vietnieks

M.Dzelzskalns ILNP sekretārs

 3.

Inkontinences aprūpes līdzekļu kompensācija.

M.Dzelzskalns ILNP sekretārs

 4.

Nākamās ILNP sēdes plānošana.

ILNP locekļi

5.

Dažādi: papildus informācija.

ILNP locekļi

 

Sēdi vada: D. Staķe

   1. 2006. gada 10. augusta sēdes protokola apstiprināšana.

Protokola projekts tika izsūtīts visiem ILNP dalībniekiem, iebildumu nav.
Apstiprināts ILNP 2006. gada 21. jūnija sēdes protokols.

   2. Informācija par diskusiju ar sabiedriskām organizācijām: likumprojekts "invalīdu un personu ar draudošu invaliditāti atbalsta likums.

A.Dūdiņs informē par Invaliditātes un tās izraisīto seku mazināšanas politikas pamatnostādnēs 2005-2015.gadam un to rīcības plānā paredzētā likumprojekta „Invalīdu un personu ar draudošu invaliditāti atbalsta likums" izstrādāšanas gaitu un iekļaut paredzamām jomām. Nevalstisko organizāciju pārstāvju izteiktajiem priekšlikumiem.
Aicina izteikt priekšlikumus šim likumprojektam.
I.Balodis ierosina reizi mēnesī sagatavot ziņojumu ILNP locekļiem par likumprojekta izstrādes gaitu.
D.Staķe ierosina šo informāciju sniegt ILNP sēdēs.
Padomes locekļiem iebildumu nav.

Invalīdu stāvvietas un to izmantošanas kārtība.

M.Dzelzskalns informē, ka saskaņā ar ILNP 10.augusta sēdē nolemto, tika organizēta diskusija ar nevalstiskām organizācijām (NVO) par invalīdu stāvvietu kartēm, kur tika izteikti sekojoši priekšlikumi:
Palielināt sodus par nepamatotu invalīdu stāvvietu izmantošanu un iekļaut šos pārkāpumus normatīvajos aktos, kas paredz auto piespiedu evakuāciju.
Piešķirt invalīdu stāvvietu izmantošanas kartes 1.grupas redzes invalīdiem.
Citas organizācijas uzskata, ka pastāvošā kārtība nav jāmaina, bet jānodrošina visiem invalīdiem iespēja iekļūt slimnīcu teritorijās un bez maksas izmantot pašvaldību stāvvietas.
I.Balodis ierosina organizēt vēl vienu tikšanos ar NVO, lai vienotos par šo stāvvietu izmantošanas kārtību.
E.Zariņš informē, ka citās Eiropas valstīs redzes invalīdiem ir atļauts izmantot invalīdu autostāvvietas, bet Latvijā pastāvošā kārtība kavē arī latvijas neredzīgo biedrības operatīvo darbu.
I.Ķikute pauž viedokli, ka šis jautājums ir jārisina, jo arī personām ar intelektuālās attīstības traucējumiem ir nepieciešamība izmantot šīs autostāvvietas.
V.Nagobads uzskata, ka ir jāapzin cik personām ir nepieciešamība izmantot invalīdu autostāvvietas.
G.Bērziņš uzsver, ka ir jābūt samērotībai stāvvietu skaitā un lietotāju daudzumā.
M.Dzelzskalns informē, ka šobrīd ierīkoto invalīdu autostāvvietu skaits ir nepietiekošs un prioritātei ir jābūt autovadītājiem, nevis pasažieriem un jo īpaši autovadītājiem ar kustību traucējumiem, kuri nevar izmantot citas, nepielāgotas autostāvvietas. Nepieciešams palielināt šo stāvvietu skaitu, kā arī ierīkot citas papildus speciālās autostāvvietas pie valsts un pašvaldību iestādēm.
D.Staķe apņemas tikties ar Ceļu satiksmes drošības direkcijas vadību, lai diskutētu par šo jautājumu.

Tehniskie palīglīdzekļi, kuri finansēti no valsts budžeta līdzekļiem.

A.Dūdiņš informē par Tehnisko palīglīdzekļu centra (TPC) priekšlikumiem iespējamām izmaiņām tehnisko palīglīdzekļu pozitīvajā sarakstā. Pie jaunu tehnisko palīglīdzekļu iekļaušanas pozitīvajā sarakstā ir nepieciešams konkrēts pamatojums ar izstrādātiem kritērijiem un TPC gaida priekšlikumus šajā jomā.
D.Staķe informē par jaunajām TPC telpām Rīgā, Ventspils ielā 52.

Nolēma:

Turpmākajās ILNP sēdēs informēt par likumprojekta „Invalīdu un personu ar draudošu invaliditāti atbalsta likums" izstrādāšanas gaitu.

   3. Inkontinences aprūpes līdzekļu kompensācija.

M.Dzelzskalns informē par Veselības ministrijas viedokli pēc iepriekšējā ILNP sēdē izteikto problēmu izvērtēšanas. Veselības ministrija uzskata, ka nepieciešamās izmaiņas būtu jāveic pēc gada patēriņa tendenču analīzes, tādējādi nodrošinot pamatotas prognozes.
G.Bērziņš informē, ka kompensējamo medikamentu apjoms ir atkarīgs no apdraudējuma dzīvībai, bet inkontinences līdzekļi ir dzīves kvalitātes uzlabošanai, kam atbilst 50% kompensācijas apjoms. Ar nākošā gada aprīli tiek paredzēts nodrošināt iespēju kompensācijas kārtībā saņemt arī katetras un urīnuztvērējus, kas būs nozīmīgas izmaksas no paredzēto finanšu līdzekļu daudzuma.
Ierosina apsvērt iespēju inkontinences līdzekļus ar finansējumu pakāpeniski nodot pie tehniskiem palīglīdzekļiem, kas ietilpst Labklājības ministrijas kompetencē.
I.Balodis uzsver, ka nepieciešams vairāk sniegt informāciju sabiedrībai par inkontinences līdzekļu pieejamību.
G.Bērziņš informē, ka Veselības ministrija nākošajā gadā īpašu uzmanību pievērsīs sabiedrības informēšanai šajā jomā un šāda kampaņa sākšoties jau šogad.
E.Zariņš informē, ka ir sūdzības par ģimenes ārstiem, kuri nav informēti par tehniskiem palīglīdzekļiem un to saņemšanas kārtību.

   4. Nākamās ILNP sēdes plānošana.

D. Staķe ierosina nākošo Padomes sēdi sasaukt nākošajā gadā par laiku vienoties iepriekš.
Padomes locekļiem iebildumu nav.

   5. Dažādi: papildus informācija.

A.Baštiks pauž viedokli, ka jārisina jautājums izglītībā, saistībā ar finansējumu, lai nauda sekotu bērnam, jo mācoties bērnam ar īpašām vajadzībām parastā skolā tas ir mazāks nekā speciālajā skolā.
Būtu jārisina jautājums par finansiālu atbalstu bērnu vecākiem, jo ja viņi strādā un bērnam ar veselības traucējumiem ir nepieciešama aukle pašvaldība piedāvā viņu ievietot pansionātā, kur savukārt finansējums ir paredzēts, bet vecāku atbalstam nē.
D.Staķe informē, ka risinājumam ir nepieciešams vairāk attīstīt dienas centrus šādiem bērniem.
I.Balodis ierosina lūgt Izglītības un zinātnes ministrijai sniegt informāciju par situāciju saistībā ar 10.augusta ILNP sēdē nolemto: pakāpeniski īstenot principu „nauda seko bērnam".
Padomes locekļiem iebildumu nav.
I.Balodis lūdz Sabiedrības integrācijas fondu (SIF) nodot informāciju uzkrāšanai „VAR" centrā par realizētajiem un esošajiem projektiem.
N.Sakss informē, ka SIF administrē grantu shēmas un ir noslēgti 94 projekti, kas skar invalīdus. Ir izveidots kopsavilkums, ko lūdz Padomes sekretāram nosūtīt elektroniski visiem Padomes locekļiem.

Nolēma:

1. Turpmākajās ILNP sēdēs informēt par likumprojekta „Invalīdu un personu ar draudošu invaliditāti atbalsta likums" izstrādāšanas gaitu.

2. Nākošajā ILNP sēdē lūgt Izglītības un zinātnes ministrijai sniegt informāciju par situāciju saistībā ar 10.augusta ILNP sēdē nolemto: pakāpeniski īstenot principu „nauda seko bērnam".

Sēdi vadīja: D.Staķe
Protokolēja: M.Dzelzskalns