gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Pārskats
par Invalīdu lietu nacionālās padomes darbību un funkciju īstenošanu 2009. gadā. 

Pārskats sagatavots saskaņā ar 2004.gada 29.jūnija Ministru kabineta noteikumu nr. 561 „Invalīdu lietu nacionālās padomes nolikums" 17.5.apakšpunktu.

2009.gadā tika sasauktas četras Invalīdu lietu nacionālās padomes (ILNP) sēdes: 18.februārī, 11.jūnijā, 12.augustā un 10.decembrī. 

Atbilstoši ILNP 2009.gada Darba plānam ILNP sēdēs tika skatīti sekojoši jautājumi:

1. Budžeta samazinājuma ietekme un ar to saistītie riski sociālās rehabilitācijas  un sociālās aprūpes pakalpojumos, kā arī valsts un pašvaldību budžeta samazinājuma ietekme visu padomē pārstāvēto ministriju kompetenču jomā uz cilvēku ar invaliditāti dzīves kvalitāti kopumā.

Labklājības ministrijas (LM) pārstāvis informēja, ka valsts sociālā politika tiek veidota tā, ka arī samazināta finansējuma apstākļos 2009.gadā tiek nodrošināti visi līdz šim pieejamie valsts pakalpojumu veidi.

Veselības ministrijas (VM) pārstāvis prezentēja 2008.gada 22.decembra un 2009.gada 27.janvāra grozījumus Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1046 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība". Stājoties spēkā šiem noteikumiem, tiek palielināta iedzīvotāju līdzdalība veselības pakalpojumu saņemšanai. Vidēji trīskārtīgi tiek palielinātas pacientu iemaksas. No pacienta iemaksas ir atbrīvotas personas, kuras saņem veselības aprūpi mājās, orgānu donori, I grupas invalīdi, bet trūcīgās personas pacienta iemaksu maksā 50% apmērā.

Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) pārstāvis informēja par pašvaldību budžeta samazinājuma ietekmi uz cilvēku ar invaliditāti dzīves kvalitāti. Atzīmēja, ka pašreizējā finansiālajā situācijā pašvaldības atceļ tādus pabalstus, kas mazāk ietekmē iedzīvotāju labklājību, kā piemēram bērnu piedzimšanas pabalsts vai apbedīšanas pabalsts, kurus vienlaicīgi maksāja gan pašvaldības, gan valsts.

ILNP locekļi pieņēma lēmumu nosūtīt vēstuli Latvijas Darba Devēju konfederācijai ar aicinājumu darba devējiem darba ņēmēju nodarbināšanai izmantot Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) organizētā aktīvā nodarbinātības pasākuma „Pasākumi noteiktām personu grupām" ietvaros esošās subsidētās darba vietas, kā arī lūgumu gadījumos, kad darba devējs ir spiests samazināt uzņēmuma izmaksas, izskatīt iespēju darba laika saīsināšanai vai darba samaksas samazināšanai, kas personām ar invaliditāti būtu ievērojami labvēlīgāks risinājums nekā darba līguma uzteikšana.

2. Informācija par veiktajiem pasākumiem ANO Konvencijas „Par   personu ar invaliditāti tiesībām" ratifikācijas sagatavošanai.

Šajā punktā minētā informācija tika sniegta katrā ILNP sēdē. LM pārstāvis regulāri informēja par ANO Konvencijas "Par personu ar invaliditāti tiesībām" (Konvencija) ratifikācijas sagatavošanas gaitu, par LM sadarbībā ar darba grupas pārstāvjiem izstrādātā plāna „Par ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām īstenošanas plāna 2010.-2012.gadam" virzību, kā arī par likumprojekta „Par Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām", kas paredz Konvencijas ratifikāciju un Konvencijas Fakultatīvā protokola parakstīšanas un ratificēšanas jautājuma tālāku virzību.

12.augusta sēdē ILNP locekļi pieņēma lēmumu atbalstīt Konvencijas ratifikāciju un pievienot ILNP protokollēmumu  likumprojekta „Par Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām" dokumentu paketei un atbalstīt Fakultatīvā protokola virzību.

3. Pārskats par invalīdu integrācijas veicināšanas politikas pilnveidošanas īstenotajiem un plānotajiem pasākumiem, problēmām un izaicinājumiem (Informatīvais ziņojums par koncepcijā „Vienādas iespējas visiem" 2008.gadā īstenoto pasākumu izpildi).

LM pārstāvis prezentēja ziņojumu par koncepcijas „Vienādas iespējas visiem" īstenošanu 2008.gadā, kurā iekļauta nozaru ministriju un citu atbildīgo institūciju sniegtā informācija par uzdevumu izpildi medicīnas, izglītības, nodarbinātības, sociālās integrācijas, tiesiskās aizsardzības jomā, kā arī identificētas problēmas un plānota turpmākā rīcība šo problēmu novēršanai.

4. Informatīvais ziņojums par Rīcības plāna „Invaliditātes un tās izraisīto seku mazināšanas politikas pamatnostādņu īstenošanai 2005.-2015.gadam"izpildi.

LM pārstāvis prezentēja ziņojumu „Par Rīcības plāna Invaliditātes un tās izraisīto seku mazināšanas politikas pamatnostādņu īstenošanai 2005.-2015.gadam izpildi".

5. Pārskats par Jaunatnes valsts politikas pamatnostādņu 2009.-2018. gadam veiktajiem pasākumiem jauniešu ar invaliditāti interešu jomā.(BĢLM priekšlikums)

IZM pārstāvis informēja par Jaunatnes politikas pamatnostādnēm 2009.-2018.gadam, kuras izstrādātas ar mērķi uzlabot jauniešu dzīves kvalitāti, veicinot jauniešu iniciatīvas sabiedriskajā dzīvē un līdzdalību lēmumu pieņemšanā, kā arī sabiedriskajā dzīvē, atbalstot darbu ar jaunatni un nodrošinot jauniešiem vieglāku pāreju no bērna uz pieaugušā statusu, tai skaitā jauniešiem ar dažādiem funkcionāliem traucējumiem. 

          Papildus darba plānam ILNP sēžu darba kārtībā tika iekļauti un izskatīti šādi jautājumi:

1. Par funkciju deleģēšanu sociālo pakalpojumu sniegšanai personām ar invaliditāti nevalstiskajām organizācijām.

    LM pārstāvis informē, ka Latvijas Nedzirdīgo savienībai (LNS) tiek deleģētas šādas valsts funkcijas - cilvēku ar dzirdes traucējumiem sociālā rehabilitācijas un surdotehnikas nodrošinājuma jomā. Latvijas Neredzīgo biedrībai (LNB) tiek deleģētas šādas valsts funkcijas -  cilvēku ar redzes traucējumiem sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanas un tiflotehnikas nodrošinājuma jomā. Latvijas Bērnu fondam tiek deleģēta valsts funkcija - nodrošināt vardarbībā cietušo bērnu sociālo rehabilitāciju. V/A „Tehnisko palīglīdzekļu centrs" (TPC) funkcijas tiek deleģētas Nacionālajam Rehabilitācijas centram „Vaivari".

2.  ES struktūrfondu atbalsts personu ar invaliditāti nodarbinātības veicināšanai.

Nodarbinātības valsts aģentūras pārstāvis informē par situāciju nodarbinātībā cilvēkiem ar invaliditāti un par atbalsta pasākumiem personu ar invaliditāti nodarbinātības veicināšanai.

3. MK Noteikumi par pasažieru kategorijām, kuras ir tiesīgas  izmantot braukšanas maksas atvieglojumus maršrutu tīkla maršrutos.

    Satiksmes ministrija (SAM) pārstāvis informēja par 2009.gada 4.augustā pieņemtajiem Ministru kabineta noteikumiem Nr.872 „Noteikumi par pasažieru kategorijām, kuras ir tiesīgas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus maršrutu tīkla maršrutos". SAM paredz ierobežot personu ar invaliditāti loku, kuriem ir tiesības bez maksas izmantot sabiedrisko transportu. Noteikumu 15.punkts nosaka, ka līdz likuma, kas reglamentē ar invaliditāti saistītus jautājumus, spēkā stāšanās brīdim personas ar 1. un 2.grupas invaliditāti, bērni ar invaliditāti un cilvēkiem, kuri pavada personu ar 1.grupas invaliditāti vai bērnu ar invaliditāti, ir tiesības bez maksas izmantot sabiedrisko transportlīdzekli, kas pārvadā pasažierus pilsētas nozīmes, reģionālā starppilsētu nozīmes un reģionālā vietējās nozīmes maršrutā.

4. Informācija par invaliditātes politikas aktualitātēm.

 LM pārstāvis informēja par invaliditātes politikas aktualitātēm LM VIPN kompetences jomā: Invaliditātes likumprojekts - 2009.gada 11.jūnijā pieņemts Saeimā otrajā lasījumā, tiek gatavots izskatīšanai Saeimā trešajam lasījumam, notiek tā apspriešana Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas sēdēs, likumprojekts „Par Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām" (atbalstīts Ministru kabineta 2009.gada 10.novembra sēdē, protokols Nr.79 22.§), par grozījumiem Ministru kabineta 2004.gada 29.jūnija noteikumos Nr.571 „Ceļu satiksmes noteikumos"( turpmāk invalīdu autostāvvietas var izmantot 1.grupas redzes invalīdi), grozījumiem Ministru kabineta 2004.gada 29.jūnija noteikumos Nr.571 „Invalīdu lietu nacionālās padomes nolikums" (mainīts ILNP sastāvs, svītrojot likvidētos ministru amatus un papildinot ar Resursu centra cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem „Zelda"direktori) un grozījumiem Ministru kabineta 2005.gada 20.decembra noteikumos Nr.959 „Labturības prasības sporta, darba un atrakciju dzīvnieku turēšanai, apmācībai un izmantošanai sacensībās, darbā vai atrakcijās", kas izsludināti Valsts sekretāru sanāksmē 2009.gada 29.oktobrī (protokols Nr.41 12. §). ( paredz noteikt neredzīgo suņu pavadoņu un suņu asistentu statusu un sertificēšanas kartību).

5. Vides pieejamības nodrošināšanas problemātika ES fondu līdzfinansētajos projektos.

LM pārstāvis informēja, ka LM laikā no 2007. līdz 2013.gadam ir uzticēta atbildība pār vienlīdzīgu iespēju neatkarīgi no dzimuma, vecuma un invaliditātes politikas koordinēšana Eiropas Savienības (turpmāk - ES) fondu līdzfinansētajos projektos, sakarā ar ko LM š.g. novembrī ir uzsākusi arī ES fondu projektu īstenotāju apsekošanu projektu īstenošanas vietās, lai pārliecinātos par vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanas pasākumu kvalitāti par vides pieejamības nodrošināšanas problemātiku ES fondu līdzfinansētajos projektos. Piecu pašvaldību deviņos objektos, kuros ieguldīti Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļi un kas jau nodoti vai tuvākajā laikā tiks nodoti ekspluatācijā, konstatētas būtiskas neatbilstības Latvijas Republikas būvnormatīvos noteiktajām vides pieejamības prasībām.

ILNP locekļi pieņēma lēmumu uz nākamo ILNP sēdi 2010.gada janvārī lūgt Ekonomikas ministriju piedalīties ar ziņojumu par situāciju ar vides pieejamību būvniecībā un iespējamiem pasākumiem tās uzlabošanai un LM sagatavot vēstuli ekonomikas, reģionālās attīstības un pašvaldību lietu un finanšu ministriem par vides pieejamības problemātiku cilvēkiem ar invaliditāti ES fondu projektos. 

Papildus ILNP sēdēs tika izskatīti šādi jautājumi:

1. Grozījumi Ārstniecības likumā.

LNB  pārstāvis norādīja, ka VM tiek gatavoti grozījumi Ārstniecības likumā, kas liegs iespēju neredzīgai personai strādāt par masieri.

 ILNP locekļi pieņēma lēmumu Veselības ministrijas pārstāvim sagatavot informāciju par plānotajām izmaiņām Ārstniecības likumā un informēt par to ILNP locekļus.

2. Atbalsts virzīt valdībā Ministru kabineta rīkojuma projektu par naudas balvu piešķiršanu par izciliem sasniegumiem sportā.

Labklājības ministrs lūdz atbalstu virzīt valdībā Ministru kabineta rīkojuma projektu par naudas balvu piešķiršanu par izciliem sasniegumiem sportā Latvijas Invalīdu sporta federācijas sportistam Aigaram Apinim par izcīnīto 1.vietu diska mešanā un lodes grūšanā Pasaules čempionātā vieglatlētikā invalīdiem amputantiem un ratiņniekiem 3000 latu apmērā, kā arī naudas balvas 750 latu apmērā piešķiršanu sportista fizioterapeitei un trenerim.

ILNP locekļi pieņēma lēmumu atbalstīt virzīt valdībā Ministru kabineta rīkojuma projektu par naudas balvu piešķiršanu par izciliem sasniegumiem sportā Latvijas Invalīdu sporta federācijas sportistam Aigaram Apinim.

Ņemot vērā ILNP sēdēs izskatītos jautājumus un pieņemtos lēmumus, kā arī praktisko rīcību lēmumu izpildes nodrošināšanai, īpaši saistībā ar  Konvencijas ratifikāciju un Konvencijas Fakultatīvā protokola parakstīšanu, kā arī Invaliditātes likumprojekta virzību,  secināms, ka 2009.gadā veikts nozīmīgs darbs personu ar invaliditāti vienlīdzīgu iespēju politikas pilnveidošanā.

ILNP darbība regulāri tika atspoguļota LM mājas lapā - sadaļā: cilvēkiem ar invaliditāti, apakšsadaļā: Invalīdu lietu nacionālā padome. 

Vienlaikus tomēr jāatzīmē, ka viens no būtiskākajiem faktoriem, kas kavēja ILNP lēmumu pieņemšanu un problēmjautājumu risināšanu bija neapmierinoša nozares ministru un citu ILNP locekļu - sēžu apmeklētība, tā, piemēram,  uz 2009. gada sēdēm nebija ieradušies: 

E. Zalāns - Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs (nepiedalījās nevienā sēdē)

K. Gerhards - Ekonomikas ministrs (nepiedalījās nevienā sēdē)

I. Eglītis - Veselības ministrs (nepiedalījās 18.02.09.;11.06.09.sēdēs) B.Rozentāle - Veselības ministre (nepiedalījās 12.08.09.;10.12.09.sēdēs)

T. Koķe - Izglītības un zinātnes ministre (nepiedalījās 11.06.09.;12.08.09.;10.12.09.sēdēs)

V. Andrejeva- Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas Padomes priekšsēdētāja (nepiedalījās 18.02.09.; 12.08.09.;10.12.09.sēdēs).

 

ILNP priekšsēdētājs,

labklājības ministrs                                                     U. Augulis
 

ILNP sekretārs

M.Dzelzskalns 26371678

Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.