gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Koncepcija "Vienādas iespējas visiem" tika akceptēta Ministru kabinetā 1998.gada 30.jūnijā. Tās mērķis ir iezīmēt pamatnostādnes, lai radītu vienlīdzīgas iespējas visiem sabiedrības locekļiem veikt to lomu, kas ir normāla atkarībā no vecuma, dzimuma, sociālajiem un kultūras faktoriem katram indivīdam. Ikvienam ir nepieciešams respektēt citu sabiedrības locekļu vajadzības un tiesības, lai tiktu respektētas viņa vajadzības.

Koncepcija ir izstrādāta laika periodam līdz 2010.gadam, un tās īstenošanā ir iesaistītas visdažādākās valsts, pašvaldību un sabiedriskajās organizācijas. Koncepcijā ir piedāvāts detalizēts īstenošanas plāna projekts.

Koncepcijas pamatprincips ir šķēršļu novēršana invalīdu neatkarīgai dzīvei. Lai tā kļūtu iespējama, ir nepieciešami: 

  • savlaicīgi un kvalitatīvi veselības aprūpes pakalpojumi;
  • iespēja iegūt spējām un vajadzībām atbilstošu izglītību;
  • pielāgota un pieejama vide;
  • iespējas iesaistīties darba tirgū;
  • atbalsts, palīdzība un sociālie pakalpojumi īpašu dzīves grūtību un šķēršļu pārvarēšanai.

Koncepcijā ir akcentētas problēmas un norādīti vēlamie risinājumi šajās 5 būtiskajās sociālās dzīves sfērās.

Ar Ministru kabineta lēmumu (30.06.1998 protokols Nr.34, 36§) ir noteikts Labklājības ministrijai, Izglītības un zinātnes ministrijai, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, Kultūras ministrijai, Satiksmes ministrijai un Ekonomikas ministrijai atbilstoši koncepcijai un finansēšanas iespējām katru gadu iekļaut ministriju rīcības plānos koncepcijas īstenošanai paredzētos pasākumus. Labklājības ministrijai sadarbībā ar Invalīdu lietu nacionālo padomi (ILNP) ir jākoordinē koncepcijas īstenošanu.

2004. gada 22. jūlijā notika pirmā ILNP sēde jaunā sastāvā, kur darbojas septiņi nozaru ministri, Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis, Valsts cilvēktiesību biroja direktors, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas priekšsēdētājs, Sabiedrības integrācijas fonda direktors, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības priekšsēdētājs, kā arī pārstāvji no sabiedriskajām organizācijām

Lai nodrošinātu iespējas iegūt pilnīgu informāciju par koncepcijas "Vienādas iespējas visiem" vidus termiņa realizācijas gaitu, Labklājības ministrija veica iesaistīto ministriju un sabiedrisko organizāciju aptauju.

Šajā ziņojumā tiek atspoguļots iegūtās informācijas kopsavilkums par to, kas ir paveikts invalīdu integrācijas jomā laikā no 2001.gada līdz 2005. gada otrajam pusgadam, salīdzinot ar situāciju 1998.gadā, kādas ir vērojamās tendences, galvenie šķēršļi un nākotnē plānotā darbība.