gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Labā prakse pašvaldību sociālajos dienestos, nodrošinot asistenta pakalpojumu
 
Ar mērķi veicināt labās prakses piemērošanu pašvaldību sociālajos dienestos asistenta pakalpojuma administrēšanas jomā Labklājības ministrija lūdza 14 pašvaldību sociālajiem dienestiem iesniegt dokumentu paraugus un veidlapas, kuri tiek piemēroti nodrošinot asistenta pakalpojumu pašvaldībā. Pēc saņemto dokumentu izskatīšanas publicējam Labklājības ministrijas vērtējumā veiksmīgākos pašvaldību sociālo dienestu dokumentu un veidlapu paraugus. Izsakām pateicību visiem iesaistītajiem pašvaldību sociālajiem dienestiem par atsaucību un atbalstu labās prakses veicināšanā.  
 
Šajā sadaļā izmantotas Rīgas sociālā dienesta, Liepājas sociālā dienesta, Tukuma Sociālā dienesta un Auces Sociālā dienesta dokumentu veidlapas, kas saņemtas Labklājības ministrijā 2014.gada oktobrī (Rīgas sociāla dienesta dokumenti 2015.gada janvārī). Jāņem vērā, ka dokumenti veidoti atbilstoši šajā laikā spēkā esošajam normatīvajam regulējumam. Labklājības ministrija aicina sekot līdzi izmaiņām normatīvajos aktos, kā rezultāta var rasties nepieciešamība mainīt dokumentu saturu un nosacījumus asistenta pakalpojuma piešķiršanai.
 
Iesnieguma un sākotnējā izvērtējuma veidlapas:
 
 
Lēmumi:
 
 
Līgumi un grozījumi līgumā:
 
 
Pieņemšanas-nodošanas akts, atskaišu veidlapas:
 
 
Ņemot vērā to, ka Labklājības ministrija nav tiesīga veikt izmaiņas pašvaldību sociālo dienestu izstrādāto dokumentu saturā, šeit publicētie dokumenti netiks atjaunoti vai papildināti, ja attiecīgās pašvaldības sociālais dienests pārstādās šos dokumentus. Aktualizētie dokumenti būs pieejami pie dokumentu izstrādātājiem, t.i., pašvaldību sociālajos dienestos.
 
Precizējošos jautājumos par šajā sadaļā pieejamo informāciju vērties pie Sociālo pakalpojumu departamenta vecākā referenta E.Grāvera, tālr.: 67021593.
 
Labklājības ministrija neuzņemas atbildību par šajā sadaļā publicēto dokumentu saturu, tiem ir tikai informatīvs raksturs. Labklājības ministrija neiesaka izmantot šo dokumentu un veidlapu paraugus bez papildinājumiem, precizējumiem un detalizācijām, kas izriet no individuālajiem apstākļiem katrā pašvaldībā, kā arī no klienta individuālās situācijas un vienošanās ar klientu un asistentu.