gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
 •  
 •  
 •  

 

Kaitējuma atlīdzības sakarā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību 

Tiesības saņemt kaitējuma atlīdzību sakarā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību (līdz 01.01.1997.) ir:

Pienākums maksāt kaitējuma atlīdzību ir darba devējam vai viņa tiesību un saistību pārņēmējam.

VSAA pārņem kaitējuma atlīdzības izmaksas no darba devēja, ja:

 • darba devēja darbība tiek izbeigta un kaitējuma atlīdzības summa par trim gadiem uz priekšu tiek pārskaitīta valsts sociālās apdrošināšanas speciālajā budžetā;
 • darba devējs tiek pasludināts par maksātnespējīgu un kaitējuma atlīdzības summa par četriem gadiem uz priekšu tiek pārskaitīta valsts sociālās apdrošināšanas speciālajā budžetā;
 • tiesā konstatēts juridiskais fakts, ka darba devējs, kurš atbildīgs par darbā nodarīto kaitējumu, neeksistē (izslēgts no Uzņēmumu reģistra).

Kaitējuma atlīdzības apmērs ir atkarīgs no aprēķinātās invaliditātes pensijas. Ja noteikti tikai darbspēju zaudējuma procenti un nav piešķirta invaliditāte, kaitējuma atlīdzība ir atkarīga no valstī noteiktā sociālā nodrošinājuma pabalsta.

Apdrošināšanas atlīdzības sakarā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību (pēc 01.01.1997.)  veidi:

 • slimības pabalsts;
 • atlīdzība par darbspēju zaudējumu;
 • atlīdzība par papildu izdevumiem, kas saistīti ar ārstēšanos un medicīnisko rehabilitāciju, personas aprūpi, tehnisko palīglīdzekļu iegādi un remontu, ceļa izdevumiem, apmeklējot ārstu.

Ja darba negadījuma vai arodslimības rezultātā ir iestājusies apdrošinātās personas nāve, tad ģimenes locekļiem pienākas:

 • atlīdzība par apgādnieka zaudējumu;
 • apbedīšanas pabalsts.

Minētie naudas pabalstu apmēri ir atkarīgi no apdrošinātās personas iepriekšējā perioda darba ienākumiem (personas vidējā apdrošināšanas iemaksu alga par divpadsmit mēnešu periodu, šo periodu beidzot divus kalendāra mēnešus pirms mēneša, kurā iestājies apdrošināšanas gadījums) un no darbspēju zaudējuma pakāpes. Tiesību uz pabalstiem noteikšanai nav nepieciešams speciāls kvalifikācijas periods (darba vai apdrošināšanas stāžs).

Apdrošināšanas atlīdzības tiek finansētas no sociālās apdrošināšanas iemaksām (darba negadījumu speciālais budžets).

No darba negadījumu speciālā budžeta līdzekļiem tiek finansēti arī preventīvie pasākumi.

Papildus informācija pieejama  www.vsaa.lv.

Slimības pabalstu piešķir par pārejošas darbnespējas, kas ir saistīta ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību, laiku (maksimāli par 26 kalendārajām nedēļām). Slimības pabalstu izmaksā 80 procentu apmērā no apdrošinātās personas mēneša vidējās apdrošināšanas iemaksu algas. Ja noticis nelaimes gadījums darbā - par pirmajām 10 darbnespējas dienām izmaksu veic darba devējs no saviem līdzekļiem, bet par turpmāko pārejošas darbnespējas periodu līdz darbspēju atgūšanai vai līdz darbspēju zaudējuma pakāpes noteikšanai - Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra no darba negadījumu speciālā budžeta līdzekļiem. Ja personas pārejošas darbnespējas cēlonis ir arodslimība, slimības pabalstu no pirmās darbnespējas dienas izmaksā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra.