gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
 •  
 •  
 •  

 

 • Jaunais invaliditātes ietvars

Eiropas Padome 2010.gada 7.jūnijā pieņēmusi rezolūciju "Par jauno Eiropas invaliditātes ietvaru" (turpmāk - Rezolūcija).

Rezolūcija aicina Eiropas Komisiju (turpmāk - EK), dalībvalstis, Eiropas Savienības (turpmāk - ES) institūcijas, nākamās Eiropas Savienības Prezidentūras un personu ar invaliditāti intereses pārstāvošās organizācijas turpināt stiprināt personu ar invaliditāti iekļaušanu un tiesību aizsardzību.

EK aicināta:

 • atbalstīt, t.sk. finansiāli, Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas „Par personu ar invaliditāti tiesībām" (turpmāk - Konvencija) īstenošanu dalībvalstīs un ES institūcijās;
 • veicināt un uzlabot pieejamību, izveidojot ikgadēju "Eiropas Universālas pieejamības galvaspilsētas" balvu vai reitingu;
 • stiprināt sadarbību ar organizācijām, kas pārstāv personas ar invaliditāti;
 • paātrināt ES regulu izstrādi un pieņemšanu, lai garantētu pieejamību jūras transportā, pilsētu un starppilsētu autobusos un taksometros, kā arī uzlabotu e-pieejamību un jaunās tehnoloģijas.

Dalībvalstis un EK atbilstoši kompetencei aicinātas īstenot šādus pasākumus:

 • izglītības jomā: veicināt iekļaujošu izglītību, nodrošināt apmācības skolotājiem visos izglītības līmeņos par skolēnu un studentu dažādām vajadzībām;
 • pieejamības jomā: īstenot universālu pieejamību gan esošiem, gan jauniem pakalpojumiem un infrastruktūrai, izstrādāt un ražot preces atbilstoši universālajam dizainam, izmantojot arī Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļus, uzsākt diskusijas par Eiropas Mobilitātes kartes izveidi personām ar invaliditāti, kas nodrošinātu labāku pieeju transportam, kultūras iestādēm un pasākumiem un veicinātu viņu brīvu pārvietošanos;
 • sociālajā jomā: veicināt personu ar invaliditāti nodarbinātību un vienlīdzīgu attieksmi darbā, veicināt personu ar invaliditāti autonomiju vietējā līmenī, izstrādāt ilgtspējīgas ekonomikas politikas, kas sekmē personu ar invaliditāti iekļaušanu sabiedrībā, uzlabot invaliditātes jautājumu integrēšanu attīstības sadarbībā.

ES institūcijas aicinātas turpināt centienus, veicinot personu ar invaliditāti vienlīdzīgas iespējas, radot piemēru un pieņemot darbā arvien vairāk darbinieku ar invaliditāti, uzlabojot ES institūciju ēku un informācijas pieejamību u.c.

Organizācijas, kas pārstāv personas ar invaliditāti, iedrošinātas turpināt savu darbu, pārstāvot pilsonisko sabiedrību, informējot par viņu vajadzībām un priekšlikumiem ES institūcijas un iestādes, kā arī nacionālās iestādes.

Savukārt nākamās ES prezidentūras aicinātas turpināt personu ar invaliditāti cilvēktiesību stiprināšanu un pilnīgas sociālās iekļaušanas un vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanu, atbalstīt par invaliditātes jautājumiem atbildīgo ministru ikgadēju neformālu tikšanos, veicināt Eiropas Invaliditātes stratēģijas un Konvencijas īstenošanu.

Skatīt Rezolūciju šeitpdf.gif - 641 B