gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Nacionālais sociālais ziņojums

Sākot ar 2012.gadu Labklājības ministrija veic ikgadēju Nacionālo sociālo ziņojumu izstrādi. Minētie ziņojumi ietver informāciju par nabadzības un sociālās atstumtības situāciju valstī, informējot par politikas iniciatīvām un pasākumiem, kas īstenoti un kurus plānots ieviest, lai uzlabotu noteiktu iedzīvotāju grupu sociālo situāciju, pamatojoties uz to, ka nabadzības samazināšana ir viens no mērķiem, kas noteikts „Eiropa 2020" stratēģijā un dalībvalstu nacionālajās reformu programmās. Šādi ziņojumi ir nepieciešami, lai novērtētu, kā dalībvalstīs tiek īstenotas politikas nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanai, un tās kalpo par pamatu rekomendāciju izstrādei katrai dalībvalstij, kas palīdz noteikt nacionālās politikas prioritātes.
Nacionālais sociālais ziņojums (2012)pdf.gif - 641 B
Nacionālais sociālais ziņojums - anketa (2013)pdf.gif - 641 B
Nacionālais sociālais ziņojums (2014)pdf.gif - 641 B
Nacionālais sociālais ziņojums (2015)pdf.gif - 641 B
Ar pārējo ES dalībvalstu sagatavotajiem sociālajiem ziņojumiem Jūs varat iepazīties EK Nodarbinātības, sociālo lieto un iekļaušanas ģenerāldirektorāta interneta vietnē, sadaļā „Sociālās aizsardzības komiteja" http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=758