gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
 •  
 •  
 •  

 

 • Atlīdzība par audžuģimenes pienākumu pildīšanu

Tiesības saņemt atlīdzību par audžuģimenes pienākumu pildīšanu ir Latvijā dzīvojošiem Latvijas pilsoņiem, nepilsoņiem, ārvalstniekiem un bezvalstniekiem, kuriem piešķirts personas kods.
Atlīdzību nepiešķir tiem, kuri saņēmuši termiņuzturēšanās atļaujas.

Atlīdzību piešķir ģimenei vai personai, kura ir ieguvusi audžuģimenes statusu un kurai saskaņā ar bāriņtiesas lēmumu un līgumu, ko noslēgusi pašvaldība un audžuģimene, audzināšanā nodots bērns, kuram piešķirts personas kods.

Atlīdzību piešķir saskaņā ar Valsts sociālo pabalstu likuma 11. pantu un 2009. gada 22. decembra MK noteikumiem Nr.1549 "Kārtība, kādā piešķir un izmaksā atlīdzību par audžuģimenes pienākumu pildīšanu".
Pieprasot atlīdzību par audžuģimenes pienākumu pildīšanu, jāiesniedz iesniegums atlīdzības piešķiršanai. Iesniegumu atlīdzības piešķiršanai var nosūtīt arī pa pastu vai elektroniska dokumenta formā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu. Pieprasot atlīdzību pa pastu vai elektroniski, var izmantot VSAA mājas lapā www.vsaa.lv esošo veidlapu, vai iesniegt brīvā formā uzrakstītu pieprasījumu, norādot šādas ziņas:

1. atlīdzības pieprasītāja:

 • vārds, uzvārds;
 • personas kods;
 • deklarētās dzīvesvietas adrese;
 • tālruņa numurs vai elektroniskā pasta adrese;
 • kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas konta numurs (21 zīme);

2. bērna:

 • personas kods;
 • vārds, uzvārds;

3. pieprasītās atlīdzības veids (atlīdzība par audžuģimenes pienākumu pildīšanu).

Atlīdzības pieprasītājs ar parakstu apliecina, ka pieprasījumā sniegtā informācija ir patiesa.

Informāciju par bērna ievietošanu audžuģimenē VSAA iesniedz bāriņtiesa, kas pieņēmusi lēmumu par bērna ievietošanu audžuģimenē, un pašvaldība, ar kuru audžuģimene ir noslēgusi līgumu par bērna ievietošanu audžuģimenē.

Iesniedzot iesniegumu VSAA nodaļā, nav jāuzrāda personu apliecinošs dokuments. Taču saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu VSAA, sniedzot personai informāciju, kas attiecas tieši uz konkrēto personu, ir tiesības pieprasīt un personai ir pienākums uzrādīt dokumentu, kas ļauj identificēt šo personu (šajā gadījumā tā ir pase).

Atlīdzību var pieprasīt arī pilnvarota persona, ja viņai atbilstoši Administratīvā procesa likuma 38.panta pirmajai daļai ir noformētas pārstāvības tiesības (t.i., ir notariāli apstiprināta pilnvara vai iestādē (VSAA) noformēts pilnvarojums).

Dokumentus var iesniegt jebkurā VSAA nodaļā.

Dokumenti atlīdzības piešķiršanai jāiesniedz 12 mēnešu laikā no dienas, kad saskaņā ar bāriņtiesas lēmumu un līgumu, ko noslēgusi pašvaldība un audžuģimene, bērns ievietots audžuģimenē.

Atlīdzības par audžuģimenes pienākumu pildīšanu apmērs ir 113,83 euro mēnesī neatkarīgi no tai audzināšanā nodoto bērnu skaita.

Atlīdzību par aizbildņa pienākumu pildīšanu pārskaita uz atlīdzības saņēmēja norādīto kontu kredītiestādē vai pasta norēķinu sistēmas (PNS) kontā.