gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Valsts sociālie pabalsti 2012.gada jūnijā

Pabalsta veids

Piešķiršanas nosacījumi,

apmērs

Pabalstu  skaits

Vidējais piešķirtais apmērs (Ls)

Izdevumi (milj. Ls)

 

 

Ģimenes valsts pabalsts

Regulāri izmaksājams pabalsts no bērna viena gada līdz 15 gadu vecumam vai līdz 19 gadu vecumam, ja bērns pēc 15 gadu vecuma sasniegšanas turpina mācības vidējās vai profesionālās izglītības iestādē. Pabalsta apmērs  - Ls 8 mēnesī par katru bērnu.

318 761

8,00

2,53

Piemaksa pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu

Regulāri izmaksājama piemaksa, ja ģimenes valsts pabalsts piešķirts par bērnu invalīdu, kas nav sasniedzis 18 gadu vecumu.

Piemaksas apmērs - 75 Ls/mēnesī.

 7 325

75,00

0,54

Bērna kopšanas pabalsts 

 

Regulāri izmaksājams pabalsts, kuru piešķir par bērna vecumā līdz 2 gadiem kopšanu :

- nenodarbinātiem vecākiem par bērna kopšanu vecumā līdz 1 gadam pabalsta apmērs Ls 50 mēnesī;

- nenodarbinātiem un nodarbinātiem vecākiem par bērna kopšanu no 1 līdz 2 gadu vecumam pabalsta apmērs Ls 30 mēnesī.

-par bērnu līdz 1 gada vecumam kopšanu

                 6 135

50,00

0,32

- par bērnu no 1 līdz 2 gada vecumam kopšanu

               19 522

30,00

0,54

Piemaksa pie bērna kopšanas pabalsta vai vecāku pabalsta par dvīņiem vai vairākiem vienās dzemdībās dzimušiem bērniem

Ja bērna kopšanas pabalsts vai vecāku pabalsts  piešķirts par dvīņiem vai vairākiem vienās dzemdībās dzimušiem bērniem, tad par katru nākamo bērnu papildu pabalstam valsts piešķir arī regulāri izmaksājamu piemaksu: par bērnu kopšanu līdz gada vecumam - 50 Ls mēnesī; par bērnu kopšanu vecumā no 1 līdz 2 gadiem - 30 Ls mēnesī.

395

38,68

0,016

Bērna invalīda kopšanas pabalsts

Regulāri izmaksājams pabalsts personai, kas kopj bērnu invalīdu vecumā līdz 18 gadiem ar smagiem funkcionāliem traucējumiem. Nepieciešams speciāls Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas atzinums. Pabalsta apmērs - 150 Ls/mēnesī.

1 762

150,00

0,26

Bērna piedzimšanas pabalsts

Vienreizējs pabalsts sakarā ar bērna piedzimšanu vai bērna vecumā līdz gadam paņemšanu aizbildnībā. Pabalsta apmērs -296 Ls

1 667

296,00

0,49

 

Pabalsts invalīdam, kuram nepieciešama kopšana

 

Regulāri izmaksājams pabalsts invalīdam vecumā pēc 18 gadiem, kuram sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem nepieciešama īpaša kopšana. Nepieciešams speciāls Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu 9643valsts komisijas atzinums. Pabalsta apmērs - 100 Ls/mēnesī.

 

 

 

 

              10 962

 

 

 

 

100,00

 

 

 

 

1,1

Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts

Regulāri izmaksājams pabalsts,  ja personai nav tiesību saņemt valsts pensiju (izņemot apgādnieka zaudējuma pensiju invalīdam) vai apdrošināšanas atlīdzību. Pabalstu piešķir:

- invalīdiem (tai skaitā invalīdiem kopš bērnības), kuri pārsnieguši 18 gadu vecumu;

- nenodarbinātiem cilvēkiem, kuri par pieciem gadiem pārsnieguši valstī noteikto pensionēšanās vecumu;

- apgādnieku zaudējušiem bērniem vecumā līdz 18 gadiem vai līdz 20 un 24 gadiem, ja bērns mācās vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē vai arī studē augstskolā.

Pabalsta apmērs vispārējā gadījumā ir 45 Ls mēnesī, invalīdiem kopš bērnības - 75 Ls mēnesī.

16 649

65,40

1,1

Valsts atbalsts  ar celiakiju slimiem bērniem

Regulāri izmaksājams valsts pabalsts par bērniem vecumā līdz 18 gadiem, kuriem ir noteikta slimības diagnoze - celiakija, bet nav noteikta invaliditāte. Atbalsta apmērs atbilst piemaksas pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu apmēram - 75 Ls/mēnesī.

1 389

75,00

0,1

Apbedīšanas pabalsts (valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmēja nāves gadījumā)

Vienreizējs pabalsts cilvēkam, kurš faktiski uzņēmies apbedīšanu, ja miris valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējs. Pabalstu var pieprasīt 12 mēnešu laikā no cilvēka nāves  dienas. Pabalsta apmērs vispārējā gadījumā ir 90 Ls mēnesī, invalīda kopš bērnības nāves  gadījumā - 150 Ls mēnesī.

25

107,78

0,003

Pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai invalīdiem, kuriem ir apgrūtināta pārvietošanās (pabalsts par sešu mēnešu periodu)

Regulāri izmaksājams pabalsts invalīdam un bērnam invalīdam ar pārvietošanās grūtībām. Nepieciešams speciālais Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas atzinums. Pabalstu izmaksā divas reizes gadā par katru pilnu sešu mēnešu periodu.

Pabalsta apmērs - 56 Ls/par 6 mēnešu periodu.

15 900

56,00

0,13

Valsts speciālais pabalsts Latvijas neatkarības atgūšanas procesā bojā gājušo personu bērniem

Regulāri izmaksājams valsts speciālais pabalsts 1991.gada janvāra barikāžu un augusta puča laikā bojā gājušo cilvēku bērniem vecumā līdz 18 gadiem vai līdz 24 gadiem, ja bērns mācās vidējā speciālajā vai augstākajā mācību iestādē. Pabalsts ir divkārša valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā - pašreiz 90  Ls/mēnesī.

2

90,00

0,0002

Valsts sociālais pabalsts ČAES  avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un mirušo ČAES likvidēšanas dalībnieku ģimenēm

Regulāri izmaksājams valsts speciālais pabalsts Černobiļas AES (ČAES) avārijas seku likvidēšanas dalībniekam vai mirušā ČAES avārijas seku likvidēšanas dalībnieka ģimenei (bērniem vecumā līdz 18 gadiem vai 24 gadiem, ja viņi mācās).

Mirušā ģimene, neatkarīgi no ģimenes locekļu skaita, var saņemt vienu pabalstu mēnesī.  Pabalsta apmērs ir 60 Ls mēnesī.

3 523

60,00

0,21

Kaitējuma atlīdzība ČAES avārijas rezultātā cietušajām personām

Regulāri izmaksājama valsts speciālā atlīdzība Černobiļas AES (ČAES) avārijas seku likvidēšanas dalībniekam ar noteiktu darbspēju zaudējumu 10 - 25%.

422

47,12

0,02

Pabalsts aizbildnim par bērna uzturēšanu

Regulāri izmaksājams pabalsts aizbildnim par katru aizbildnībā esošo bērnu. Pabalsta apmērs - 32 Ls/mēnesī.

2 983

32,00

0,075

Atlīdzība par aizbildņa pienākumu pildīšanu

Regulāri izmaksājamais pabalsts aizbildnim par aizbildņa pienākumu pildīšanu. Atlīdzības apmērs nav atkarīgs no aizbildnībā esošo bērnu skaita. Atlīdzības apmērs - 38 Ls/mēnesī.

3 917

38,00

0,15

Atlīdzība par audžuģimenes pienākumu pildīšanu

Regulāri izmaksājamais pabalsts audžuģimenei par audžuģimenes pienākumu pildīšanu. Atlīdzības apmērs nav atkarīgs no audžuģimenē esošo bērnu skaita. Atlīdzības apmērs - 80 Ls/mēnesī.

455

80,00

0,04

Atlīdzība par bērna adopciju

Vienreizējs pabalsts, ko piešķir bērna adoptētājam. Pabalsta apmērs 1000 Ls par katru adoptēto bērnu, kas ir atradies ārpusģimenes aprūpē (audžuģimenē, aizbildnībā vai bērnu aprūpes iestādē).

9

1 000,00

0,005

Atlīdzība par adoptējamā bērna aprūpi

Regulāri izmaksājamais pabalsts adoptētājam, ko piešķir par adoptējamā bērna pirmsadopcijas aprūpi līdz stājas spēkā tiesas spriedums par adopcijas apstiprināšanu. Atlīdzības apmērs nav atkarīgs no adoptētāja aprūpē nodoto bērnu skaita. Atlīdzības apmērs - 35 Ls/mēnesī.

18

35,00

0,0005

 

Valsts sociālie pabalsti ir universāli (no iemaksām u.c. nosacījumiem neatkarīgie) pabalsti naudas izmaksu veidā, kuri sniedz materiālu atbalstu noteiktām iedzīvotāju grupām. Šie pabalsti paredzēti sociālā riska situācijām un gadījumiem, kad samazinās ienākumi:

  • tādām personām, kuras nav sociāli apdrošinātas, vai kuru veiktās iemaksas nav pietiekamas valsts sociālās apdrošināšanas pabalstu un pensiju saņemšanai;
  • tādu papildus izdevumu rašanās gadījumos, kuros sociālās apdrošināšanas sistēma neparedz aizsardzību (piemēram, ģimenes valsts pabalsts, bērna kopšanas un piedzimšanas pabalsts, valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts, kas sniedz aizsardzību vecuma, invaliditātes vai apgādnieka zaudējuma gadījumā tām personām, kuras nav sociāli apdrošinātas, u.c.).

Valsts speciālie pabalsti ir paredzēti speciālām mērķa grupām (ČAES  avārijas seku likvidēšanas dalībnieki, Latvijas neatkarības atgūšanas procesā bojāgājušo personu bērni u.c.).