gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

soc_zin_par2001.jpg - 4.49 KB2002.gads uzskatāms par Sociāla ziņojuma jubilejas gadu, jo šis ir jau piektais izdevums. Pirmais

ziņojums tika publicēts 1998.gadā, un tas tika izstrādāts sadarbībā ar ārvalstu ekspertiem. Tā mērķis bija sniegt informāciju par Labklājības ministrijas veidoto sociālās drošības sistēmu un tās darbības pamatprincipiem. Vēlamies uzsvērt, ka ar šo gadu Sociālais ziņojums ir kļuvis par Labklājības ministrijas patstāvīgi veidotu pārskatu. Atšķirībā no iepriekšējiem gadiem tas ir tapis bez ārvalstu konsultatīvā un finansiālā atbalsta.

Šo gadu laikā ziņojums kļuvis analītiskāks, ir izstrādāta noteikta struktūra un pamatprincipi, kuri tiek ievēroti izstrādes procesā. Ir izveidojies arī stabils Sociālā ziņojuma lasītāju loks: politiķi, augstskolu studenti, sociālās drošības nozaru speciālisti, valdības amatpersonas un arī ārvalstu eksperti. No vienas puses, tas parāda šī ziņojuma nozīmīgumu sociālās politikas jautājumu skaidrošanā un izpratnes veicināšanā. No otras puses, ziņojums ir sociālās politikas monitoringa rezultāts, kam ir būtiska nozīme ministrijas ikdienas darbā.

Līdzīgi kā iepriekšējos gados ziņojumam ir ikgadējā un integrētā sadaļa. Ikgadējā nodaļā tiek aplūkotas

pārskata gada aktualitātes un analizētas nozīmīgākās izmaiņas un to ietekme galvenajās sociālās politikas jomās - sabiedrības veselība, darbs, sociālā aizsardzība. Integrētajā sadaļā katru gadu tiek analizētas vai nu aktuālas politikas tēmas un jautājumi, vai arī būtiski starpnozaru jautājumi. Šī gada ziņojuma integrētā sadaļa ir veltīta ministrijas un sabiedrisko organizāciju sadarbības atspoguļojumam.

Pilsoniskā līdzdalība ir nozīmīgs priekšnosacījums stabilas ilgtermiņa politikas izstrādē un īstenošanā. Labklājības ministrijas kompetencē esošie jautājumi tieši vai pastarpināti attiecas uz visiem sabiedrības locekļiem un ietekmē viņu dzīves kvalitāti. Tādēļ ministrija darba procesā sadarbojas ar dažādām nevalstiskajām un profesionālajām organizācijām, lai politikas veidošanas procesā tiktu ņemti vērā pēc

iespējas daudzveidīgāki viedokļi un pieejas. Īpaši būtiski dažādi skatījumi ir strādājot ar tādiem multisektoriāliem jautājumiem kā invalīdu sociālā aizsardzība, nabadzības mazināšana un dzimumu līdztiesība. Sadarbība sociālajā politikā sevišķi būtiska tieši politikas īstenošanas procesā, jo nodrošina tiešo saikni ar pakalpojuma saņēmējiem. Liela nozīme nevalstiskajām un profesionālajām organizācijām ir sabiedrības informēšanā.

Sociālā ziņojuma izstrādi nodrošinājuši Labklājības ministrijas speciālisti. Izstrādes darba grupas vadītāja ir Sanita Vasiļjeva no Sociālās politikas attīstības departamenta. Ziņojuma rakstīšanā piedalījās dažādu Labklājības ministrijas departamentu pārstāvji: Sociāli ekonomiskā. situācija - Sanita Vasiļjeva un Lelde Rāfelde no Sociālās politikas attīstības departamenta; Darbs - Ritvars Briska, Gundars Cauka un Aina Kromāne no Darba departamenta; Sociālā drošība - Linda Liepa, Sandra Stabiņa un Dace Trušinska no Sociālās apdrošināšanas departamenta, kā arī Anda Masejeva, Laila Rieksta-Riekstiņa, Ilgonis Leišavnieks no Sociālās palīdzības departamenta; Sabiedrības veselība - Leonora Eglīte, Ainārs Čivčs, Kristīne Rozenberga un Andis Viļums Veselības departamenta, Ilona Laganovska un Ilze Straume no Vides veselības departamenta, kā arī Silvija Riekstiņa un Dace Tropiņa no Farmācijas departamenta. 5. nodaļas "Sadarbība sociālajā jomā" izstrādē, kurā aprakstīta sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām, autorkolektīvam līdzdarbojušās Gunta Robežniece, Agnese Gaile un Diāna Jakaite no Sociālās politikas attīstības departamenta.