gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

soc2004_vaks.jpg - 44.66 KBLabklājības ministrija jau sesto gadu izdod sociālo ziņojumu, lai sniegtu pārskatu par sociālās politikas attīstību Latvijā, iezīmējot galvenās problēmas un turpmākos risinājumus.
2003. gadā Labklājības ministriju skārušas nozīmīgas pārmaiņas, tādē var teikt, ka šī gada sociālais ziņojums ir īpašs. Gada sākumā, uzsverot veselības aprūpi kā valstiski prioritāru jomu, tika izveidota Veselības ministrija. Līdz ar to Labklājības ministrijas pārziņā pašreiz ir sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības, sociālās apdrošināšanas, darba un dzimumu līdztiesības jomas.
Sociālā ziņojuma mērķis ir sniegt informāciju par ministrijas veiktajiem darbiem 2002. un 2003. gada laikā, kā arī ieskicēt labklājības nozare  nākotnes attīstības tendences.

Sociālais ziņojums lasītājam ļauj izvērtēt un analizēt sociālās drošības jomas procesu gaitu, kas skar ikvienu Latvijas iedzīvotāju. Sešu gadu laikā tas ir guvis atsaucību gan no pētniekiem, diplomātiem, studentiem, gan arī no valdības locekļiem, kuri nepārtraukti seko līdzi šīs nozares jautājumiem.
Pensijas, pabalsti, bezdarbs skar ikvienu iedzīvotāju, un šie jautājumi daudzos socioloģiskajos pētījumos tiek saukti par sabiedrības galvenajiem problēmjautājumiem. Tādēļ nepieciešama pastāvīga šo jautājumu attīstības uzraudzība un analīze, lai izvērtētu nepilnības un nākotnē rastu efektīvākos risinājumus to novēršanai.

Ziņojums apstiprina, ka arvien aktīvāk Latvijā tiek veicināta nodarbinātība, kā arī lielāka uzmanība tiek pievērsta darba drošībai un darba vides apstākļu uzlabošanai. Tāpat ir sasniegts strādājošo darba samaksas pieaugums, kas, salīdzinot ar citām Eiropas Savienības dalībvalstīm, ir viens no augstākajiem. Savukārt, lai veicinātu sociālo iekļaušanos, tika izstrādāts un pieņemts Latvijas Kopējais sociālās iekļaušanas memorands, kas satur priekšlikumus nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanai. Tāpat tika pieņemti vairāki dokumenti sociālo pabalstu palielināšanai, lai sekmētu sociālās atstumtības riskam pakļauto cilvēku iekļaušanos sabiedrībā.

Iedzīvotāju labklājība vienmēr būs viens no svarīgākajiem jautājumiem, tādēļ vēlos uzsvērt, ka tās uzlabošanā ir jāpiedalās kā valdībai, tā arī pašai sabiedrībai. Nododu jūsu izvērtēšanā Labklājības ministrijas speciālistu sagatavoto Sociālo ziņojumu, kas ļaus ne tikai palūkoties uz paveikto, bet saskatīt arī nākotnē darāmos darbus. Vēlos pateikties visiem ministrijas speciālistiem, kuri ir strādājuši pie šī ziņojuma tapšanas.

Dagnija Staķe
LR labklājības ministre