gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

soc2006_vaks.jpg - 33.89 KBLabklājības ministrija ir sagatavojusi Sociālo ziņojumu par 2006.gadu, kura pamatmērķis ir novērtēt un sniegt sabiedrībai analītisku informāciju par pārskata periodā padarīto un būtiskākajām pārmaiņām sociālās drošības un darba jomā, kā ari identificēt problēmas un noteikt to risināšanas virzienus.

Iepriekšējos gados valsts attīstībā notikušas straujas izmaiņas, kas nenoliedzami ietekmējušas arī sociālās drošības un darba jomas aktualitātes. Tādejādi atšķirībā no iepriekšējiem diviem ziņojumiem, ar šo ziņojumu Labklājības ministrija atsāks un arī turpinās sniegt analītisku informāciju nevis par divu, bet gan par viena gada periodu. Tas ļaus lasītājam izsekot līdzi būtiskākajiem notikumiem, aktuālākajām problēmām un plānotajām sociālas drošības politikas novitātēm.

Šo gadu laikā ziņojumam ir izstrādāta noteikta struktūra un pamatprincipi, kuri tiek ievēroti izstrādes procesā, tādēļ līdzīgi kā iepriekšējos gados ziņojumam ir ikgadējā un integrētā sadaļa. Ikgadējā sadaļā tiek iztirzātas pārskata gada aktualitātes un analizētas nozīmīgākās izmaiņas un to ietekme sociālās drošības un darba jomās. Tādejādi ziņojums sastāv no vairākām sadaļām: Sociāli ekonomiskās situācijas sadaļas un labklājības atsevišķo jomu sadaļām - valsts sociālā apdrošināšana, valsts sociālie pabalsti, sociālie pakalpojumi un sociālā palīdzība, nodarbinātības veicināšana, darba samaksa, darba tiesiskās attiecības un darba drošība. Šogad papildus iekļauta arī nodaļa par dzimumu līdztiesību, piesakot šī jautājuma aktualitāti, kā arī informējot par Labklājības ministrijas un citu partneru veikumu sabiedrības izpratnes vairošanai par nepieciešamību virzīties uz tādu sabiedrības modeli, kur abiem dzimumiem ir vienlīdzīgas iespējas visās sabiedrības un privātās dzīves jomās.

Integrētajā sadaļā katru gadu tiek analizētas vai nu aktuālās politikas tēmas vai arī būtiski starpnozaru jautājumi. Šī gada ziņojuma integrētā sadaļa ir veltīta iedzīvotāju novecošanās jautājumam, kas ir gan politiski aktuāls jautājums, gan arī ietekmē politikas veidošanu vairākās nozarēs. Latvijā iedzīvotāju novecošanās notiek izteikti intensīvi un paredzams, ka jau tuvā nākotnē valsts saskarsies ar nepietiekama darbaspēka problēmām, tādejādi bremzējot valsts ekonomisko attīstību kopumā.

Iedzīvotāju novecošanās ir aktuāla problēma visām Eiropas Savienības dalībvalstīm. Lai to veiksmīgi risinātu nacionālajā līmenī, Eiropas Komisijas ziņojumi iezīmē nepieciešamību veicināt visu Eiropas Savienības dalībvalstu nacionālo demogrāfisko politiku saskaņotību atbilstoši problēmu jomām. Sociālā ziņojuma pielikumos ietverti gan svarīgākie labklājības jomu atspoguļojošie statistikas rādītāji dinamikā, gan pārskata periodā pieņemtie tiesību akti un svarīgāko terminu skaidrojums.

Labklājības ministrija ir guvusi pārliecību, ka ziņojums tiek visai plaši izmantots, jo no vienas puses tam ir izveidojies stabils lasītāju loks: politiķi, sociālās drošības un nodarbinātības jomu eksperti, augstskolu studenti, citu ministriju amatpersonas, ārvalstu eksperti. No otras puses ziņojums ir sociālās un nodarbinātības politikas uzraudzības rezultāts, kam ir būtiska nozīme ministrijas ikdiena. Sociālā ziņojuma autoru kolektīvs ir Labklājības ministrijas darbinieki.