gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Sociālais ziņojums 2007.gadsword.gif - 648 B

Klajā ir nācis kārtējais Labklājības ministrijas sagatavotais Sociālais ziņojums, kura uzdevums ir sniegt visaptverošu informāciju par ministrijas realizēto sociālās drošības politiku.

Viens no valsts attīstības un iedzīvotāju labklājības garantiem ir pastāvošā sociālās drošības sistēma. Tas ir tikpat būtisks priekšnosacījums kā ekonomikas vai izglītības attīstība. Katra no šīm jomām savā veidā atspoguļo to, cik lielā mērā valsts attīstība ir iedzīvotājiem labvēlīga.

Iepriekšējos gados valsts attīstībā notikušas straujas izmaiņas, kas nenoliedzami ietekmējušas arī sociālās drošības un darba jomas aktualitātes. 2007.gada beigās Latvijas iedzīvotāji jau saskārās ar inflācijas pieaugumu, kas joprojām turpina pieaugt. Tādejādi arvien aktuālāks kļūst jautājums par ienākumu pietiekamību pamatvajadzību segšanai, un atbilstoša valsts atbalsta sniegšanu iedzīvotājiem, kas nonākuši nelabvēlīgā dzīves situācijā.

Sociālais ziņojums ir visaptverošs Labklājības ministrijas īstenotās sociālās politikas rezultātu izvērtējums, un tā mērķauditorija ir ļoti plaša: sākot ar politisko lēmumu pieņēmējiem, ekspertiem un sociālo zinātņu studentiem un beidzot ar jebkuru interesentu. Var uzskatīt, ka Sociālajam ziņojumam ir informatīva funkcija, kas cilvēkiem palīdz izprast sociālās drošības sistēmu kopumā, kā arī varētu palīdzēt pēc iespējas skaidrāk un objektīvāk saprast un izvērtēt esošo situāciju. No otras puses ziņojums ir sociālās un nodarbinātības politikas uzraudzības rezultāts, kam ir būtiska nozīme ministrijas ikdienā.

Sociālā ziņojuma struktūra ir saglabājusies līdzīga kā pagājušā gadā. Tas sastāv no vairākām sadaļām: sociāli ekonomiskās situācijas sadaļas un labklājības atsevišķo jomu sadaļām - valsts sociālā apdrošināšana, valsts sociālie pabalsti, sociālā palīdzība un sociālie pakalpojumi, nodarbinātība un bezdarbs, u.c.

Katrā no šīm jomām pastāv sava iekšējā struktūra - ir sniegts attiecīgās jomas raksturojums, tās loma un uzdevumi, novērtējums un analīze par 2007.gadu un galvenie secinājumi. Tāpat kā iepriekšējā gadā, arī šogad papildus iekļauta nodaļa par dzimumu līdztiesību, informējot par Labklājības ministrijas un citu partneru veikumu sabiedrības izpratnes vairošanai par nepieciešamību virzīties uz tādu sabiedrības modeli, kur abiem dzimumiem ir vienlīdzīgas iespējas visās sabiedrības un privātās dzīves jomās.

Bez pamatjomu raksturojuma katru gadu ziņojumā tiek iekļauta kāda jauna sadaļa, kas atspoguļo jautājumus vai procesus, kuri ir kļuvuši aktuāli indivīda un tautas attīstības kontekstā. 2007.gada Sociālajā ziņojumā papildus iekļauta sadaļa par Kopienas iniciatīvas EQUAL īstenošanas rezultātiem Latvijā. Eiropas Kopienas iniciatīva EQUAL ir starptautiska sadarbības programma, kuras mērķis ir cīnīties pret nevienlīdzīgu attieksmi darba tirgū, atbalstot sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju iekļaušanos darba un sabiedrības dzīvē. EQUAL projektu īstenošana noslēgusies pavisam nesen, tādejādi turpmāko dažu gadu pieredze parādīs, kādā mērā mainīsies sabiedrības un darba devēju vēlme palīdzēt iesaistīties darba tirgū dažādām mērķa grupām. Sadaļas sagatavošanā izmantota informācija no Eiropas Kopienas iniciatīvas EQUAL programmas un projektu īstenošanas 2008.gada novērtēšanas (gala) ziņojuma.

Sociālā ziņojuma pielikumos ietverti gan svarīgākie labklājības jomu atspoguļojošie statistikas rādītāji dinamikā, gan pārskata periodā pieņemtie tiesību akti un svarīgāko terminu skaidrojums.

Kā katru gadu Sociālā ziņojuma autora kolektīvs ir Labklājības ministrijas speciālisti.