gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

soc2005_vaks.jpg - 20.4 KBLabklājības ministrija (LM) ir izstrādājusi kārtējo Sociālo ziņojumu, kas sniedz pārskatu par LM un tās padotības iestāžu padarīto 2004. un 2005.gada laikā, kā arī iezīmē labklājības nozares problēmas un to risinājumus.

Ziņojumā par divu gadu periodu ir apkopota un analizēta informācija par sociālekonomisko situāciju, sociālās apdrošināšanas un sociālās palīdzības sistēmām, par jautājumiem, kas skar darba tiesiskās attiecības, nodarbinātību, darba aizsardzību un citas jomas.

Sociālās drošības jomā liels atbalsts sniegts ģimenes labklājības nodrošināšanai gan ieviešot jaunus pabalstus (paternitātes pabalsts, vienreizējs pabalsts ģimenēm, kurās piedzimuši trīnīši, jauna bērna kopšanas pabalsta sistēma), gan palielinot jau esošos pabalstus (bērna piedzimšanas pabalsts, bērna kopšanas pabalsts, piemaksa par dvīņiem vai vairākiem vienās dzemdībās dzimušiem bērniem, atbalsts ar celiakiju slimiem bērniem).

Savukārt darba jomā veikti nozīmīgi pasākumi darba likumdošanas pilnveidošanai, sabiedrības, darba devēju un nodarbināto informēšanai un izglītošanai, darba apstākļu uzlabošanai bīstamajās nozarēs, slēpto nelaimes gadījumu atklāšanai u.c. pasākumi.

Kopumā darba jomā uzlabojās vispārējie darba tirgu raksturojošie rādītāji, strauji pieauga aktīvajos nodarbinātības pasākumos iesaistīto bezdarbnieku un darba meklētāju skaits, tika paaugstināta minimālā mēneša darba alga, uzsākti darba tirgus pētījumi, izveidots pamats jaunai darba aizsardzības pakalpojumu sistēmai.

Tāpat pakāpeniski tiek paaugstināts GMI pabalsts, palielinājies aprūpes institūcijām alternatīvo sociālo pakalpojumu saņēmēju skaits, paplašinājies profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu piedāvājums, kā arī tehnisko palīglīdzekļu sortiments.

Šajā Ziņojumā ir iekļauta jauna nodaļa „Sociālā iekļaušana", kas norāda uz sociālās atstumtības un nabadzības jautājumu aktualitāti.

Šie jautājumi pēdējo gadu laikā ir atzīti par politisku prioritāti un valdība ir apstiprinājusi „Latvijas Nacionālo rīcības plānu nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanai 2004. - 2006. gadam". Tajā noteiktie mērķi ietver nodarbinātības veicināšanu, pieejas resursiem, tiesībām, precēm un pakalpojumiem sekmēšanu, kā arī visu iesaistīto pušu - valsts, pašvaldību, sociālo partneru un pilsoniskās sabiedrības mobilizēšanu šo jautājumu risināšanai