gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Sociālās iekļaušanas politikas koordinācijas komitejas sēdes

PROTOKOLS  Nr.1

Rīgā,                                                                                                    2007.gada 23.martā

Skolas ielā 28, 6.stāva zālē                                                                   plkst. 13.00

Sēdē piedalās:

Agrita Groza, komitejas vadītāja, Labklājības ministrijas (turpmāk - LM) valsts sekretāra vietniece

Komitejas locekļi:

Kitija Ābola - Āboltiņa, Veselības ministrijas  Juridisko lietu un starptautiskās sadarbības departamenta Starpnozaru sadarbības nodaļas vadītāja
Inese Celmiņa, Bērnu un ģimenes politikas departamenta Politikas koordinācijas nodaļas vecākā referente
Elīna Petrovska, Izglītības un zinātnes ministrijas Politikas koordinācijas departamenta direktore
Artis Grīnbergs, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas Attīstības plānošanas departamenta direktora vietnieks
Natālija Berezina, Ekonomikas ministrijas Tautsaimniecības struktūrpolitikas departamenta Ekonomisko programmu koordinācijas nodaļas vecākā referente
Alla Maceiko, Iekšlietu ministrijas Valsts policijas Galvenās Kārtības policijas pārvaldes Prevencijas biroja 1.nodaļas priekšnieka vietniece
Anita Kleinberga, Īpašu uzdevumu ministrs sabiedrības integrācijas lietās sekretariāta Sabiedrības integrācijas departamenta vecākā referente
Aigars Stirna, Īpašu uzdevumu ministrs elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāta Politikas plānošanas departamenta Politikas izstrādes nodaļas vadītājs
Baiba Spalviņa, Tieslietu ministrijas Stratēģijas departamenta vecākā referente
Pēteris Lībietis, Zemkopības ministrijas Politikas koordinācijas departamenta direktors
Anita Rakovska, Valsts probācijas dienesta Postpenitenciārās palīdzības nodaļas vadītāja
Komitejas locekles Artas Kronbergas deleģētā pārstāve Sigita Buša - Zemgales attīstības aģentūra
Egīls Baldzēns, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības priekšsēdētāja vietnieks
Ilona Kiukucāne, Latvijas Darba devēju konfederācijas Izglītības un nodarbinātības eksperte
Aina Verze, Latvijas Pensionāru federācijas priekšsēdētāja
Komitejas locekles Ingas Šķesteres deleģētais pārstāvis Dāvis Čeiris - Latvijas cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija „Sustento"
Leons Gindra, Čigānu biedrības „Gloss" valdes priekšsēdētājs
Elīna Ālere, Krīzes centra „Skalbes" sociālā darbiniece
Maruta Bubene, Sociālās integrācijas centra „Gaisma ceļā" Rīgas patversmes Sociālās rehabilitācijas nodaļas vadītāja
Baiba Zukula, Centrālās statistikas pārvaldes Sociālās statistikas departamenta Dzīves līmeņa statistikas daļas vadītāja
Evija Meiere, LM Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības departamenta Sociālās iekļaušanas nodaļas vadītāja vietniece
Ilze Skrodele, LM Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības departamenta Sociālās iekļaušanas nodaļas vadītāja

Sēdē nepiedalās:

Sandra Baltiņa, komitejas vadītājas vietniece, LM Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības departamenta direktore
Gaida Bēce, Vides ministrijas Stratēģijas un koordinācijas departamenta ES lietu un ārlietu nodaļas vecākā referente
Dagmāra Prīberga, Kultūras ministrijas Kultūrpolitikas ieviešanas departamenta Starpnozaru nodaļas vecākā referente sabiedrības līdzdalības jautājumos
Aija Barča, Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdētāja
Iveta Girucka, Satiksmes ministrijas Sabiedriskā transporta nodaļas vadītāja
Andris Badūns, Latgales reģiona attīstības aģentūras Latgales plānošanas reģiona attīstības padomes priekšsēdētāja vietnieks
Arita Linde, Rīgas reģiona attīstības aģentūras projektu vadītāja
Alise Ratniece, Vidzemes attīstības aģentūras projektu vadītāja
Zanda Zeidaka, Kurzemes plānošanas reģiona administrācijas projektu vadītāja
Silvija Šimfa, Latvijas Pašvaldību savienības padomniece veselības un sociālajos jautājumos
Vaira Vucāne, Latvijas Bērnu fonda viceprezidente
Indra Artemjeva, Līvānu fonda „Baltā māja" projektu vadītāja

Sēdi protokolē: 

Ilze Skrodele,  LM Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības departamenta Sociālās iekļaušanas nodaļas vadītāja

Darba kārtība:

1. Komitejas sēdes atklāšana. Iepazīšanās.

2. Komitejas sēdes darba kārtības apstiprināšana.

3. Komitejas nolikuma apstiprināšana.

4. ES līmeņa institūciju izstrādātie dokumenti par nabadzības un sociālās atstumtības situāciju Latvijā un Eiropas Savienības dalībvalstīs.

5. Informācija par jauno Eiropas Kopienas nodarbinātības un sociālās solidaritātes programmu PROGRESS.

6. Latvijas labās prakses piemēri sociālās iekļaušanas jomā.

7. „Informatīvais ziņojums par Nacionālā rīcības plāna nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanai (2004-2006) īstenošanu 2006.gadā" un „Informatīvais ziņojums par Nacionālā sociālās iekļaušanas plāna īstenošanu 2006.gadā".

8. Citi jautājumi.

Sēdes norise:

1. Komitejas sēdes atklāšana

(Agrita Groza)


A.Groza atklāj  pirmo Sociālās iekļaušanas politikas koordinācijas komitejas (turpmāk -komiteja) sēdi (turpmāk - sēde).

Notiek savstarpēja iepazīšanās ar visiem komitejas pārstāvjiem.

2. Komitejas sēdes darba kārtības apstiprināšana

(Agrita Groza)


A.Groza jautā, vai komitejas locekļi piekrīt darba kārtībā izskatāmajiem jautājumiem, uz ko tiek saņemta apstiprinoša atbilde.

Nolēma: Apstiprināt sēdes darba kārtību (1.pielikums).

3. Komitejas nolikuma apstiprināšana

(Agrita Groza)


A.Groza iepazīstina ar Sociālās iekļaušanas politikas koordinācijas komitejas nolikumu (2.pielikums).

Nolēma: Apstiprināt Sociālās iekļaušanas politikas koordinācijas komitejas nolikumu.

4. ES līmeņa institūciju izstrādātie dokumenti par nabadzības un sociālās atstumtības situāciju Latvijā un Eiropas Savienības dalībvalstīs

(Agrita Groza)

(E.Baldzēns)


A.Groza sniedz informāciju par  Eiropas Komisijas Kopējo ziņojumu par sociālo aizsardzību un sociālo iekļaušanu ES-27, vēršot uzmanību uz galvenajiem akcentiem, kuri minēti visos ES dalībvalstu ziņojumos. Tiek minēti galvenie izaicinājumi Atvērtās koordinācijas metodes darbības virzienos - nabadzības un sociālās atstumtības apkarošanā, veselības un ilgtermiņa aprūpē, pietiekamas un ilgtspējīgas pensijas sistēmā. Tiek minēti galvenie rādītāji nodarbinātības un sociālā iekļaušana jomā, demogrāfijas un veselības jomā, salīdzinājumā starp Baltijas valstīm, kā arī akcentējot valstis, kur ir vislabākie un vissliktākie rādītāji ( 3.pielikums).

E. Baldzēns komentē, ka reālā situācija ir tāda, ka sociālā nevienlīdzība sabiedrībā palielinās, bet Džini koeficients, kas raksturo ienākumu kopējās masas sadalījuma nevienmērības pakāpi starp iedzīvotāju grupām, neattēlo reālo situāciju valstī.

5. Informācija par jauno Eiropas Kopienas nodarbinātības un sociālās solidaritātes programmu PROGRESS

(Inga Kurčonoka)

(A.Groza)


I.Kurčonoka informē par Eiropas Kopienas programmu (līdz 2006. gadam) un tās mērķiem, kā arī sniedz informāciju par jauno Programmu un tās struktūru sākot no 2007.gada. Klātesošie tiek iepazīstināti ar Programmas PROGRESS darbības veidiem un budžeta sadalījumu pa prioritārajām jomām. Tiek sniegta informācija par Programmas PROGRESS mājas lapas adresi un informācija par mājas lapas adresi, kur var iegūt aktuālāko informācija par Programmas PROGRESS izsludinātajiem konkursiem ( 4.pielikums).

A.Groza jautā, vai līdz šim ir izsludināti kādi konkursi?

I.Kurčonoka komentē, ka līdz šim ir bijis izsludināts konkurss par nediskriminācijas jautājumiem, kur piedalās Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts. No pagājušā gada turpinās konkurss dzimumlīdztiesības politikas jomā.

6. Latvijas labās prakses piemēri sociālās iekļaušanas jomā

(Evija Meiere)

(A.Groza, K.Ābola - Āboliņa) 


E.Meiere informē, ka Labklājības ministrija vēlas uzsākt labās prakses piemēru apzināšanu un apkopošanu sociālās iekļaušanas jomā. Ņemot vērā, ka joma ir pietiekami plaša, šo piemēru apzināšana notiks vadoties pēc 3 prioritātēm[1], kuras ir iekļautas Nacionālās sociālās iekļaušanas plānā 2006.-2008.gadam (turpmāk - plānā). 2007.gadā pa ceturkšņiem tiks apkopota informācija par labās prakses piemēriem, vadoties no šīm 3 prioritātēm. Izsaka priekšlikumu, ka pirmajā ceturksnī varētu sākt labās prakses piemēru apzināšanu un apkopošanu par plānā minēto 1.prioritāti - izglītības un nodarbinātības pakalpojumu pieejamība nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem bērniem un jauniešiem.

K.Ābola - Āboliņa jautā, vai varētu sniegt „labās prakses piemēra" definīciju.

A.Groza komentē, ka atsevišķa definīcija nav, bet ar terminu "labā prakse" saprot praktisku, efektīvu risinājumu dažādiem ar sociālās iekļaušanas jomu saistītiem jautājumiem, ko ir izstrādājusi vai veiksmīgi izmanto kāda institūcija vai organizācija. Labā prakse ir praktisks, efektīvs risinājums, kas jau tiek pielietots un darbojas.

E.Meiere informē, ka informāciju par iepriekšminētajiem labās prakses piemēriem Labklājības ministrijai jāiesūta līdz š.g. aprīļa beigām, papildinot, ka ir izstrādāts faktu lapas paraugs, kādā labās prakses piemērs ir jānoformē.

Tiek jautāts komitejas locekļiem, vai informācija par labās prakses piemēriem ir jānosūta ar oficiālu vēstuli, vai pietiek nosūtīt informāciju par e-pastu visiem komitejas locekļiem?

Komitejas locekļi izsaka vēlēšanos, lai šī informācija tiktu nosūtīta ar oficiālu vēstuli.

E.Meiere lūdz komitejas locekļus aktīvi iesaistīties labās prakses piemēru apzināšanā.

Nolēma: Izsūtīt oficiālu vēstuli visiem  komitejas locekļiem līdz marta beigām par labās prakses piemēru apzināšanu.

7. „Informatīvais ziņojums par Nacionālā rīcības plāna nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanai (2004-2006) īstenošanu 2006.gadā" un „Informatīvais ziņojums par Nacionālā sociālās iekļaušanas plāna īstenošanu 2006.gadā"

(Evija Meiere)


E.Meiere informē, ka 2007.gadā tiks sagatavoti divi Informatīvie ziņojumi (turpmāk-IZ): „Informatīvais ziņojums par Nacionālā rīcības plāna nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanai (2004-2006) īstenošanu 2006.gadā" un „Informatīvais ziņojums par Nacionālā sociālās iekļaušanas plāna īstenošanu 2006.gadā". Klātesošie tiek iepazīstināti ar laika grafiku, kāds tiks noteikts ministrijām, lai sagatavotu informāciju abiem IZ atbilstoši kompetencei un IZ neoficiālie saskaņošanas termiņi.  

Informē par struktūru abiem IZ (5. pielikums).

8. Citi jautājumi

(Agrita Groza)

(P.Lībietis)

P.Lībietis jautā, vai ir iespējams atsūtīt elektroniski visus komitejas materiālus un arī „Nacionālo sociālās iekļaušanas plānu 2006-2008.gadam"?

Nolēma: izsūtīt elektroniski visiem komitejas locekļiem sēdes materiālus un „Nacionālo sociālās iekļaušanas plānu 2006-2008.gadam"

Sēdes noslēgums 15.15.

Pielikumā sēdes materiāli:

1. Komitejas sēdes darba kārtība.

2. Komitejas nolikums.

3. Prezentācijas materiāls par ES līmeņa institūciju izstrādātiem dokumentiem par nabadzības un sociālās atstumtības situāciju Latvijā un Eiropas Savienības dalībvalstīs.

4. Prezentācijas materiāls par jauno Eiropas Kopienas nodarbinātības un sociālās solidaritātes programmu PROGRESS.

5. Prezentācijas materiāls „Informatīvais ziņojums par Nacionālā rīcības plāna nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanai (2004-2006) īstenošanu 2006.gadā" un „Informatīvais ziņojums par Nacionālā sociālās iekļaušanas plāna īstenošanu 2006.gadā".

Komitejas vadītāja                                                                                  Agrita Groza

Protokolēja                                                                                            Ilze Skrodele


[1] 1.prioritāte - izglītības un nodarbinātības pakalpojumu pieejamība nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem bērniem un jauniešiem.

2.prioritāte - pakalpojumu pieejamība ģimenēm, īpaši daudzbērnu un nepilnām ģimenēm.

3.prioritāte - pakalpojumu pieejamība nabadzības riskam pakļautajiem pensionāriem, īpaši tiem, kuri dzīvo vieni.