gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
 •  
 •  
 •  

 

Sociālās iekļaušanas politikas koordinācijas komitejas sēdes 

PROTOKOLS  Nr.1 

 

Rīgā,                                                                                                    2008.gada 19.martā

Skolas ielā 28, 6.stāva zālē                                                                   plkst. 15.00
 

SĒDĒ PIEDALĀS:

Sandra Baltiņa, komitejas vadītāja, Labklājības ministrijas (turpmāk - LM) Sociālās iekļaušanas politikas departamenta direktore

Evija Meiere, komitejas vadītājas vietniece, LM Sociālās iekļaušanas politikas departamenta Sociālās iekļaušanas politikas koordinācijas nodaļas vadītāja

Komitejas locekļi:

Elīna Ālere, Krīzes centra „Skalbes" juriste

Kitija Ābola - Āboliņa, Veselības ministrijas Politikas plānošanas departamenta Starpnozaru sadarbības nodaļas vadītāja

Komitejas locekļa Egīla Baldzēna deleģētā pārstāve Irīna Homko, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības eksperte sociālajos jautājumos

Komitejas locekles Ineses Celmiņas deleģētā pārstāve Laura Vegere, Bērnu un ģimenes lietu ministrijas Politikas koordinācijas nodaļas vecākā referente

Kristīne Fomina, Ekonomikas ministrijas Mājokļu politikas departamenta Analīzes un koordinācijas nodaļas vecākā referente

Iveta Girucka, Satiksmes ministrijas Sabiedriskā transporta nodaļas vadītāja

Artas Kronberga, Zemgales plānošanas reģiona administrācijas Reģionālo projektu nodaļas vadītāja

Anita Kleinberga, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāta Sabiedrības integrācijas politikas departamenta Pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas nodaļas vadītāja

Komitejas locekļa Pētera Lībieša deleģētā pārstāve Maija Anspoka, Zemkopības ministrijas Politikas koordinācijas departamenta Risku un kvalitātes nodaļas vadītāja

Alla Maceiko, Iekšlietu ministrijas Valsts policijas Galvenās Kārtības policijas pārvaldes Prevencijas biroja 1.nodaļas priekšnieka vietniece

Nellija Milča, Ekonomikas ministrijas Tautsaimniecības struktūrpolitikas departamenta Darba tirgus prognozēšanas koordinācijas nodaļas vecākā referente

Dagmāra Prīberga, Kultūras ministrijas Kultūrpolitikas ieviešanas departamenta Starpnozaru nodaļas vecākā referente sabiedrības līdzdalības jautājumos

Anita Rakovska, Valsts probācijas dienesta Postpenitenciārās palīdzības nodaļas vadītāja

Komitejas locekles Alises Ratnieces deleģētais pārstāvis Andrejs Bušenko, Vidzemes plānošanas reģiona administrācijas projektu vadītājs

Baiba Spalviņa, Tieslietu ministrijas Stratēģijas departamenta vecākā referente

Komitejas locekles Ievas Stikānes deleģētais pārstāvis Ervīns Kaļass, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas Pašvaldību darbības analīzes un metodoloģijas departamenta vecākais referents

Inga Šķestere - Latvijas cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija „Sustento" projektu vadītāja

Aina Verze, Latvijas Pensionāru federācijas priekšsēdētāja

Baiba Zukula, Centrālās statistikas pārvaldes Sociālās statistikas departamenta Dzīves līmeņa statistikas daļas vadītāja

CITI KOMITEJAS SĒDĒ PIEAICINĀTIE:

Goran Larsson, organizācija „Pestīšanas armija"

SĒDĒ NEPIEDALĀS:

Indra Artemjeva, Līvānu fonda „Baltā māja" projektu vadītāja

Andris Badūns, Latgales reģiona attīstības aģentūras Latgales plānošanas reģiona attīstības padomes priekšsēdētāja vietnieks

Aija Barča, Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdētāja

Gaida Bēce, Vides ministrijas Stratēģijas un koordinācijas departamenta ES lietu un ārlietu nodaļas vecākā referente

Maruta Bubene, Sociālās integrācijas centra „Gaisma ceļā" Rīgas patversmes Sociālās rehabilitācijas nodaļas vadītāja

Ilona Kiukucāne, Latvijas Darba devēju konfederācijas Izglītības un nodarbinātības eksperte

Ilgonis Leišavnieks, Īpašu uzdevumu ministrs elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāta Politikas plānošanas departamenta direktors

Arita Linde, Rīgas reģiona attīstības aģentūras projektu vadītāja

Elīna Petrovska, Izglītības un zinātnes ministrijas Politikas koordinācijas departamenta direktore

Silvija Šimfa, Latvijas Pašvaldību savienības padomniece veselības un sociālajos jautājumos

Vaira Vucāne, Latvijas Bērnu fonda viceprezidente

Zanda Zeidaka, Kurzemes plānošanas reģiona administrācijas projektu vadītāja

Sēdi protokolē: 

Margarita Spiridovska, LM Sociālās iekļaušanas politikas departamenta Sociālās iekļaušanas politikas koordinācijas nodaļas vecākā referente

Darba kārtība:

 1. Komitejas sēdes atklāšana. 
 2. Komitejas sēdes darba kārtības apstiprināšana.
 3. 2010.gads - Eiropas nabadzības un sociālās atstumtības izskaušanas gads.
 4. Ziņojums par nacionālo sociālās aizsardzības un sociālās iekļaušanas stratēģiju 2008. - 2010.gadam.
 5. Eiropas Komisijas Sociālās aizsardzības komitejas un Sociālās aizsardzības komitejas Indikatoru apakšgrupas 2008.gada darba programma.
 6. Horizontālā prioritāte „Vienlīdzīgas iespējas" ES struktūrfondu projektos un LR normatīvo aktu projektu anotācijas aizpildīšanas jaunā kārtība.
 7. Citi jautājumi.

Sēdes norise:

1. Komitejas sēdes atklāšana

(Sandra Baltiņa)


S.Baltiņa atklāj pirmo 2008.gada Sociālās iekļaušanas politikas koordinācijas komitejas sēdi (turpmāk -komiteja).

2. Komitejas sēdes darba kārtības apstiprināšana

(Sandra Baltiņa)


S.Baltiņa jautā, vai komitejas locekļi piekrīt darba kārtībā izskatāmajiem jautājumiem, uz ko tiek saņemta apstiprinoša atbilde.

Nolēma: Apstiprināt sēdes darba kārtību (1.pielikums).

 

3. 2010.gads - Eiropas nabadzības un sociālās atstumtības izskaušanas gads

(Evija Meiere)

(S.Baltiņa)


S.Baltiņa informē, ka ir uzsākts darbs pie jaunā Ziņojuma par nacionālo sociālās aizsardzības un sociālās iekļaušanas stratēģiju 2008.-2010.gadam. Komitejas vadītāja vienlaicīgi uzsver, ka 2010.gads ir gads, kad beidzas Lisabonas stratēģijas darbības 10 gadu programma.

S.Baltiņa dod vārdu E.Meierei, lai informētu par 2010.gadu - Eiropas nabadzības un sociālās atstumtības izskaušanas gadu. S.Baltiņa atzīmē, ka par šo tēmu šobrīd plaši diskutē Eiropas Komisija, un šī gada ietvaros plānoto pasākumu organizēšanā būs iesaistīti visi komitejas locekļi.

E.Meiere sniedz prezentāciju par Eiropas nabadzības un sociālās atstumtības izskaušanas gadu, informējot par šī gada mērķiem, tēmām, to organizāciju un finansējumu.

S.Baltiņa komentē, ka Eiropas Komisijas paziņojumā ir ietverts priekšlikums katrā ES dalībvalstī veidot atsevišķu institūciju, kura organizēs šī Eiropas gada ietvaros dažāda mēroga pasākumus. Tomēr S.Baltiņa uzskata, ka šādas atsevišķas institūcijas veidošana nav nepieciešama, kā piemēru minot 2007 Vienādo iespēju gadu, kad Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātā tika algots cilvēks, kurš koordinēja ar šo gadu saistītās aktivitātes un organizēja dažāda mēroga pasākumus. S.Baltiņa pieļauj, ka līdzīga prakse varētu būt arī ar šī 2010.gada organizēšanu. Komitejas vadītāja prognozē, ka par Eiropas nabadzības un sociālās atstumtības izskaušanas gadu būs atbildīga Labklājības ministrija. Ja valsts atvēlēs nepieciešamos līdzekļus, Labklājības ministrija apsver iespēju piesaistīt speciālistu 2010.gada organizēšanai, tomēr konkrēti par šo tēmu tiks diskutēts nākamajās komitejas sēdēs.

4. Ziņojums par nacionālo sociālās aizsardzības un sociālās iekļaušanas stratēģiju 2008. - 2010.gadam - prezentācija.

(Sandra Baltiņa)

(A.Kronberga, A.Verze, G.Larsson)


S.Baltiņa prezentē informāciju par Ziņojumu par nacionālo sociālās aizsardzības un sociālās iekļaušanas stratēģiju 2008. - 2010.gadam (turpmāk - nacionālais ziņojums).

E.Meiere papildina komitejas vadītāju par nacionālā ziņojumā integrējamiem aspektiem kā dzimumu līdztiesība, invaliditāte un migrācija.

S.Baltiņa piedāvā sasaukt komitejas ārkārtas sēdi, lai definētu jaunā nacionālā ziņojuma prioritātes.

A.Kronberga jautā, vai Igaunijai tika iedalīta atsevišķa nauda nacionālā ziņojuma īstenošanai, uz ko S.Baltiņa komentē, ka Latvijai tāpat kā Igaunijai plāna īstenošanai netika atsevišķi izdalīts finansējums, bet katra nozares ministrija tajā iekļāva tās plānošanas dokumentos jau paredzēto finansējumu.

A.Verze uzsver, ka, gatavojot jauno nacionālo ziņojumu, ir jāņem vērā Eiropas Komisijas rekomendācijas.

5. Eiropas Komisijas Sociālās aizsardzības komitejas un Sociālās aizsardzības komitejas Indikatoru apakšgrupas 2008.gada darba programma - prezentācija.

(Sandra Baltiņa, Evija Meiere)

(B.Zukula)


S.Baltiņa un E.Meiere prezentē Eiropas Komisijas Sociālās aizsardzības komitejas un Sociālās aizsardzības komitejas Indikatoru apakšgrupas 2008.gada darba programmas.

B.Zukula jautā, vai Sociālās aizsardzības komitejas Indikatoru apakšgrupā skatīto un apstiprināto indikatoru aprēķinā tiks izmantoti jau starptautiski pieejamie statistikas dati vai arī būs nepieciešams gatavot papildus datus?

E.Meiere informē, ka šie indikatori nav jauni un tie ir pieejami Eurostat datu bāzē, kā arī tiek balstīti uz nacionāliem statistikas avotiem.

 

6. Horizontālā prioritāte „Vienlīdzīgas iespējas" ES struktūrfondu projektos un LR normatīvo aktu projektu anotācijas aizpildīšanas jaunā kārtība

(Sandra Baltiņa)

(A.Verze, A.Kronberga, I.Homko, G.Larsson, I.Šķestere)


S.Baltiņa iepazīstina ar horizontālo prioritāti „Vienlīdzīgas iespējas" ES struktūrfondu projektos un LR normatīvo aktu projektu anotācijas aizpildīšanas jauno kārtību.

Debates:

A.Kronberga informē, ka 5 Latvijas reģionos ir atvērti ES struktūrfondu informācijas centri, kuri organizē konferences un seminārus par ES struktūrfondu projektiem. A.Kronberga piedāvā iespēju piedalīties šajos semināros, lai informētu par horizontālo prioritāti „Vienlīdzīgas iespējas".

I.Homko jautā, vai Eiropas gada ietvaros būs iespēja organizēt dažāda veida pasākumus?

S.Baltiņa informē, ka nepieciešamā finansējuma saņemšanas gadījumā būs iespējams organizēt dažādus pasākumus, tai skaitā apaļā galda diskusijas.

Pestīšanas armijas pārstāvis Goran Larsson, kurš piedalās sēdē novērotāja statusā, komitejas locekļus iepazīstina ar sevi un izsaka apņēmību iesaistīties jautājumos par sociālo atstumtību un nabadzību. G.Larsson atzīmē, ka Latvijā nav izveidots pretnabadzības tīkls, vienlaicīgi uzsverot, ka Latvijai ir ļoti daudz ko dot Eiropas Savienībai. G.Larsson atzīmē, ka NVO loma Latvijā nav skaidri definēta, nav NVO „jumta" organizāciju.

I.Šķestere piekrīt G.Larssona teiktajam par izpratni par NVO lomu Latvijā, tomēr uzsver, ka skaidri apzinās savas organizācijas misiju un uzdevumus.

S.Baltiņa lūdz izteikties A.Verzei par pensionāru jautājumu virzību. S.Baltiņa atzīmē, ka labklājības ministre nesen ir tikusies ar Satiksmes ministru un diskutējusi par braukšanas atvieglojumiem pensionāriem sabiedriskajā transportā.

(1) A.Verze informē, ka ir tikusies ar Ministru Prezidentu I.Godmani par mazumtirdzniecības strauju pārtikas cenu kāpumu. Kā daļējo risinājumu Ministru Prezidents minēja iespējamos grozījumus Konkurences likumā.

(2) A.Verze informē par LPF tikšanos ar Satiksmes ministrijas pārstāvjiem par atlaižu piemērošanu (50%-70%) braukšanas biļetēm pensionāriem.

I.Homko informē par LBAS ieguldījumu sociālās atstumtības mazināšanā gan attiecībā uz pensionāriem, gan citām sabiedrības grupām. LBAS aktivitātes un ierosinājumi par neapliekamā minimuma piemērošanu strādājošiem pensionāriem, par iedzīvotāju ienākuma nodokļa neapliekama minimuma paaugstināšanu pensijām, pensiju indeksācijas ierobežojuma atcelšanu un piemērošanu, kā arī daudz citu ierosinājumu, kurus pieņēma LBAS valde 2007.gadā, un kuras nosūtītas Saeimai, Ministru kabinetam, Latvijas Darba devēju konfederācijai, Valsts darba inspekcijai, Valsts ieņēmumu dienestā un attiecīgajām ministrijām.

S.Baltiņa informē, ka LM jaunais Valsts sekretārs veidos augsta līmeņa darba grupu, kura pārskatīs visus valsts sociālos pabalstus.

Nolēma: šī gada 23. vai 30.aprīlī sasaukt komitejas ārkārtas sēdi par jaunā nacionālā ziņojuma izstrādi. Savukārt nākamajā šī gada sēdē par galveno tēmu izvirzīt jautājumu par bērniem un izglītību.

Citu jautājumu nav.

Sēdes noslēgums 16.30.

Pielikumā sēdes materiāli:

 1. Komitejas sēdes darba kārtība.
 2. Prezentācijas materiāli par Eiropas nabadzības un sociālās atstumtības izskaušanas 2010.gadu.
 3. Prezentācijas materiāli par Ziņojumu par nacionālo sociālās aizsardzības un sociālās iekļaušanas stratēģiju 2008. - 2010.gadam.
 4. Prezentācijas materiāli par Eiropas Komisijas Sociālās aizsardzības komitejas un Sociālās aizsardzības komitejas Indikatoru apakšgrupas 2008.gada darba programmu.
 5. Prezentācijas materiāli par horizontālo prioritāti „Vienlīdzīgas iespējas" ES struktūrfondu projektos un LR normatīvo aktu projektu anotācijas aizpildīšanas jauno kārtību.

Komitejas vadītāja                                                                                              Sandra Baltiņa

Protokolēja                                                                                                        M.Spiridovska