gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
 •  
 •  
 •  

 

 

Sociālās iekļaušanas politikas koordinācijas komitejas sēdes 

PROTOKOLS Nr.3

Rīgā,                                                                                                  2008.gada 13.augustā

Skolas ielā 28, 3.stāva zālē                                                                 plkst. 15.00

SĒDĒ PIEDALĀS:

Sandra Baltiņa, komitejas vadītāja, Labklājības ministrijas (turpmāk - LM) Sociālās iekļaušanas politikas departamenta direktore
Evija Meiere,
komitejas vadītājas vietniece, LM Sociālās iekļaušanas politikas departamenta Sociālās iekļaušanas politikas koordinācijas nodaļas vadītāja

Komitejas locekļi:

Maija Anspoka, Zemkopības ministrijas Politikas koordinācijas departamenta Risku un kvalitātes nodaļas vadītāja
Komitejas locekļa Egīla Baldzēna deleģētā pārstāve Irina Homko, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības eksperte sociālos jautājumos
Aija Barča, Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdētāja
Maruta Bubene, Sociālās integrācijas centra „Gaisma ceļā" Rīgas patversmes Sociālās rehabilitācijas nodaļas vadītāja
Sigita Buša, Zemgales plānošanas reģiona administrācijas Reģionālo projektu nodaļas projektu speciāliste
Aiva Dzenīte, Vidzemes attīstības aģentūras projektu vadītāja
Komitejas locekles Ivetas Giruckas deleģētais pārstāvis Viktors Līpenīts, Satiksmes ministrijas Sabiedriskā transporta nodaļas vecākais referents
Valda Iļjanova, Latgales plānošanas reģiona Attīstības un plānošanas nodaļas plānotāja
Kristīne Fomina, Ekonomikas ministrijas Mājokļu politikas departamenta Analīzes un koordinācijas nodaļas vecākā referente
Ilona Kiukucāne, Latvijas Darba devēju konfederācijas Izglītības un nodarbinātības eksperte
Anita Kleinberga, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāta Sabiedrības integrācijas politikas departamenta Pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas nodaļas vadītāja
Komitejas locekļa Viestura Kleinberga deleģētā pārstāve Līga Āboliņa, Bērnu un ģimenes lietu ministrijas Bērnu un ģimenes politikas departamenta direktore
Rūta Lazda, Veselības ministrijas Politikas plānošanas departamenta Starpnozaru sadarbības nodaļas vecākā referente
Komitejas locekles Allas Maceiko deleģētā pārstāve Vija Auzāne, Iekšlietu ministrijas Valsts policijas Galvenās Kārtības policijas pārvaldes Prevencijas biroja 1.nodaļas inspektore
Nellija Milča, Ekonomikas ministrijas Tautsaimniecības struktūrpolitikas departamenta Darba tirgus prognozēšanas koordinācijas nodaļas vecākā referente
Komitejas locekles Dagmāras Prībergas deleģētā pārstāve Liega Piešiņa, Kultūras ministrijas Kultūrpolitikas ieviešanas departamenta direktora vietniece
Anitas Rakovska, Valsts probācijas dienesta Postpenitenciārās palīdzības nodaļas vadītāja
Vineta Riekstiņa, Rīgas reģiona attīstības aģentūras projektu vadītāja
Komitejas locekles Elīnas Petrovskas deleģētais pārstāvis Dmitrijs Kuļšs, Izglītības un zinātnes ministrijas Politikas koordinācijas departamenta direktora vietnieks
Sandra Segliņa, Tieslietu ministrijas Stratēģijas departamenta vecākā referente
Ieva Stikāne, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas Pašvaldību darbības analīzes un metodoloģijas departamenta vecākā referente
Aina Verze, Latvijas Pensionāru federācijas priekšsēdētāja
Zanda Zeidaka, Kurzemes plānošanas reģiona administrācijas projektu vadītāja
Komitejas locekles Baibas Zukulas deleģētais pārstāvis Kārlis Smudzis, Centrālās statistikas pārvaldes Sociālās statistikas departamenta Dzīves līmeņa statistikas daļas vadītāja vietnieks

SĒDĒ NEPIEDALĀS:

Elīna Ālere, Krīzes centra „Skalbes" juriste
Leons Gindra, Čigānu biedrības „Gloss" Valdes priekšsēdētājs
Ilgonis Leišavnieks, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāta Politikas plānošanas departamenta direktors
Sarmīte Kokina, Biedrības „Baltā māja" Sociālā atbalsta centra vadītāja
Inga Šķestere - Latvijas cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija „Sustento" projektu vadītāja
Silvija Šimfa, Latvijas Pašvaldību savienības padomniece veselības un sociālajos jautājumos
Vaira Vucāne, Latvijas Bērnu fonda viceprezidente 

SĒDĒ PIEAICINĀTIE:

Ilze Zvīdriņa, LM Darba departamenta Darba tirgus monitoringa nodaļas vecākā referente
Aldis Dūdiņš, LM Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības departamenta direktora vietnieks
Jana Muižniece, LM Sociālās apdrošināšanas departamenta direktore

Sēdi protokolē: 

Margarita Spiridovska, LM Sociālās iekļaušanas politikas departamenta Sociālās iekļaušanas politikas koordinācijas nodaļas vecākā referent

Darba kārtība:

 1. Komitejas sēdes atklāšana un darba kārtības apstiprināšana.  
 2. Nacionālā sociālās iekļaušanas plāna (2008-2010) projekta izvērtēšana un kvantitatīvo mērķu noteikšana prioritāro uzdevumu sasniegšanai.
 3. Citi jautājumi. 
Sēdes norise: 

1. Komitejas sēdes atklāšana un darba kārtības apstiprināšana.
(
Sandra Baltiņa) 

S.Baltiņa atklāj trešo 2008.gada Sociālās iekļaušanas politikas koordinācijas komitejas (turpmāk - komiteja) sēdi. Tiek apstiprināta komitejas sēdes darba kārtība.

2. Nacionālā sociālās iekļaušanas plāna (2008-2010) projekta izvērtēšana un kvantitatīvo mērķu noteikšana prioritāro uzdevumu sasniegšanai.
(
Sandra Baltiņa)
(I.Zvīdriņa, E.Meiere, D.Kuļšs, K.Smudzis, K.Fomina, A.Dūdiņš, A.Barča, I.Homko)

S.Baltiņa atgādina komitejas locekļiem, ka vairākas nozaru ministrijas ir sniegušas informāciju Nacionālajam sociālās iekļaušanas plānam (2008-2010) (turpmāk - plāns), kas ir daļa no Ziņojuma par Latvijas nacionālo sociālās aizsardzības un sociālās iekļaušanas stratēģiju 2008.-2010.gadam (turpmāk - NZ). S.Baltiņa atzinīgi novērtē ministriju iesniegto informāciju. Komitejas vadītāja uzsver, ka ir vairāk jāorientējas uz Eiropas Sociālās iekļaušanas stratēģiju, Lisabonas stratēģiju, kā arī uz nacionālajiem dokumentiem - Nacionālo attīstības plānu, Latvijas Nacionālo Lisabonas programmu u.c. Līdz ar to ministriju iesniegtie pasākumi tika nedaudz vispārināti, bet indikatori ir atstāti nemainīgi. Komitejas vadītāja informē, ka š.g. 18.augustā tiek plānots NZ izsūtīt visām ministrijām saskaņošanai. Savukārt šīs komitejas sēdē ir paredzēts precizēt kvantificētos mērķus plānā izvirzītajiem prioritārajiem uzdevumiem. S.Baltiņa atgādina, ka plānā tika izvirzītas 3 prioritātes, zem katras paredzot virkni pasākumu minēto uzdevumu īstenošanai. Plāns tika izstrādāts ņemot vērā gan EK vadlīnijas un rekomendācijas, gan arī pamatojoties uz nacionālajos politikas plānošanas dokumentos izvirzītajiem mērķiem. S.Baltiņa aicina komitejas locekļus iepazīties ar sagatavotajiem materiāliem, kur ietverti dažādi mērķi un kritēriji prioritāro uzdevumu īstenošanai.

Komitejas vadītāja aicina pievērst uzmanību 1. Sociālās iekļaušanas plāna uzdevumam, proti, efektīvākas līdzdalības un integrācijas darba tirgū sekmēšana. Minētais uzdevums ietver sevī nodarbinātības veicināšanu un profesionālās izglītības sistēmas kvalitātes un pieejamības uzlabošanu. S.Baltiņa aicina komitejas locekļus pārdomāt katram no šiem pasākumiem kvantitatīvos mērķus. Komitejas vadītāja akcentē 3 pasākumus Latvijas Nacionālā Lisabonas programmas ietvaros, kas attiecās uz sociālās iekļaušanas jomu - aktīvā nodarbinātība, izglītības un apmācību iespējas, īpaši personām ar zemu kvalifikāciju, kā arī profesionālā orientācija. S.Baltiņa vērš uzmanību, ka viens no Latvijas Lisabonas programmas mērķiem līdz 2010.gadam ir sasniegt 67% nodarbinātības līmeni, savukārt Lisabonas stratēģijā plānots 2010.gadā šo līmeni palielināt līdz 70%. Savukārt LM Darba departamenta iesniegtajā situācijas aprakstā ir minēts, ka nodarbinātības līmenis jau ir sasniedzis 68,8%. S.Baltiņa pieļauj, ka LM Darba departaments arī noteiks nodarbinātības līmeni līdz 2010.gadam 70% apmērā.

I.Zvīdriņa apstiprina S.Baltiņas teikto. 

Komitejas vadītāja aicina pievērst uzmanību vienam no kvantitatīvajiem mērķiem - sasniegt nodarbinātības līmeni (vecumā no 15-64) līdz 2010.gadam attiecīgi 70%, tai skaitā, sieviešu - 62% un vecākiem cilvēkiem - 50%.

Tāpat komitejas locekļi tiek aicināti izteikt viedokli par 2.kvantitatīvo mērķi par nodarbinātību, proti, samazināt ilgstošo bezdarbnieku īpatsvaru ekonomiski aktīvo iedzīvotāju kopskaitu līdz noteiktiem procentiem. Komitejas vadītāja aicina LM Darba departamentu sniegt savu kvantitatīvo rādītāju attiecībā uz minēto mērķi.    

LM Darba departaments apņemas tuvākajā laikā iesniegt LM Sociālās iekļaušanas politikas departamentam (turpmāk - LM SIPD) indikatoru attiecībā uz ilgstošo bezdarbnieku īpatsvara samazināšanu.

S.Baltiņa jautā, vai visi komitejas locekļi piekrīt augstāk minētiem izvirzītajiem kvantitatīvajiem mērķiem, uz ko saņem apstiprinošu atbildi. 

Komitejas vadītāja aicina pāriet pie 1.prioritātes otrās daļas, kas attiecas uz izglītību. S.Baltiņa atgādina, ka, gan Eiropas Nodarbinātības stratēģijā, gan arī nacionālajos politikas plānošanas dokumentos liela uzmanība tiek veltīta profesionālajai un mūža izglītībai. Komitejas vadītāja dod vārdu Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvim.

D.Kuļšs piekrīt izvirzītajam mērķim palielināt profesionālajā izglītībā iesaistīto personu skaitu, vienlaicīgi norādot, ka būtu vēlams norādīt profesionālajā izglītībā iesaistīto personu skaitu attiecībā pret vidējā izglītībā iesaistīto. Attiecībā uz otro mērķi par mūža izglītību, D.Kuļšs ierosina precizēt mērķa nosaukumu. Viņš vērš uzmanību uz to, ka pieaugušo izglītība ir tikai daļa no mūža izglītības. 

S.Baltiņa piekrīt D.Kuļšam un aicina noformulēt indikatoru mūža izglītībā iesaistītajām personām.

D.Kuļšs, pamatojoties uz Nacionālajā attīstības plānā 2007. - 2013.gadam noteiktiem uzdevumiem, kā arī pamatojoties uz Rīcības programmu Mūžizglītības politikas pamatnostādņu 2007.-2013.gadam ieviešanai, Izglītības un zinātnes ministrija nosaka Mūža izglītībā iesaistīto iedzīvotāju skaitu  - 12,5%. Tāpat D.Kuļšs ierosina izvirzīt 3.mērķi attiecībā uz izglītību - samazināt no skolas „atbirušo" bērnu un jauniešu (vecumā no 18-24) skaitu samazināt līdz 10%. 

S.Baltiņa atbalsta minēto ierosinājumu, tomēr izvirzot šo mērķi 3.prioritātei, proti, sekmēt pieejamību kvalitatīviem pakalpojumiem. Vienlaicīgi komitejas vadītāja aicina IZM pārstāvi izteikt viedokli par Eiropas Nodarbinātības stratēģijā noteikto mērķi - panākt, lai līdz 2010.gadam ES vismaz 85% cilvēku 22 gadu vecumā būtu ar pabeigtu vidējo izglītību.

D.Kuļšs sola noskaidrot IZM viedokli un pēc iespējas ātrāk to nosūtīt LM SIPD.

S.Baltiņa aicina komitejas locekļus izteikt savu viedokli attiecībā uz iepriekš izteikto. Komentāri netika saņemti. 

Nolēma:

 1. Atbalstīt LM DD ierosinājumu - nodarbinātības līmeni līdz 2010.gadam noteikt 70% apmērā.
 2. LM Darba departamentam līdz š.g. 15.augusta pl.12.00 iesniegt LM SIPD indikatoru, precizējot līdz cik % samazināt ilgstošo bezdarbnieku īpatsvaru ekonomiski aktīvo iedzīvotāju kopskaitā.
 3. Atbalstīt mērķi par profesionālajā izglītībā iesaistīto personu skaita palielināšanu, vienlaicīgi norādot šo pieaugumu attiecībā pret vidējā izglītībā iesaistīto skaitu.
 4. Redakcionāli precizēt mērķi par mūža izglītībā iesaistītajiem.
 5. Atbalstīt IZM izvirzīto indikatoru - mūža izglītībā iesaistīto iedzīvotāju skaitu palielināšanu līdz 12,5%.
 6. Kvantitatīvo mērķi attiecībā uz no skolas „atbirušo" bērnu un jauniešu (vecumā no 18-24) skaita samazināšanu līdz 10% izvirzīt 3.prioritātei, proti, sekmēt pieejamību kvalitatīviem pakalpojumiem.
 7. IZM līdz š.g. 15.augusta pl.12.00 sniegt LM SIPD viedokli par Eiropas Nodarbinātības stratēģijā noteikto mērķi - panākt, lai līdz 2010.gadam ES vismaz 85% cilvēku 22 gadu vecumā būtu ar pabeigtu vidējo izglītību.

S.Baltiņa pāriet pie plāna 2.prioritātes - ienākumu atbalsta sistēmas uzlabošanas. Zem šīs prioritātes ir izdalīti pasākumi, kas vērsti uz iedzīvotājiem ar zemiem ienākumiem, ģimenēm ar bērniem, pensijas vecuma personām, kā arī personām ar invaliditāti. Attiecībā uz mērķi minētai prioritātei LV ilgtermiņa politikas dokumentos ir noteikti kvantificēti mērķi, kas jau tagad ir nereāli izpildāmi. Piemērām, Džini indekss 2006.gadā bija plānots 0,32, savukārt 2006.gada rādītājs bija jau 0,39.

S.Baltiņa jautā Centrālās statistikas pārvaldes (turpmāk - CSP) pārstāvim, vai būtu iespējams tāds kvantificētais mērķis kā - nabadzības riska indeksu samazināt par 2 procentpunktiem. 

K.Smudzis informē, ka minēto jautājumu nepieciešams noskaidrot CSP.

E.Meiere papildina, ka ar CSP Sociālās statistikas departamenta direktora vietnieku E.Vaski minētais kvantificētais rādītājs ir saskaņots. 

S.Baltiņa aicina CSP pārdomāt minēto ierosinājumu.

Nolēma:

Lūgt CSP līdz š.g. 15.augusta pl.12.00 iesniegt LM SIPD priekšlikumu par nepieciešamību precizēt kvantificēto mērķi - līdz 2010.gadam samazināt nabadzības riska indeksu par 2 procentpunktiem.

Komitejas vadītāja pāriet pie plāna 3.prioritātes - sekmēt pieejamību kvalitatīviem pakalpojumiem. Izstrādājot šo sadaļu, tika ņemtas vērā EK vadlīnijas un  rekomendācijas. Viens no svarīgākiem jautājumiem ir izglītība. S.Baltiņa pievērš uzmanību mērķim par bērnu skaitu pirmsskolas izglītības iestādēs. S.Baltiņa atgādina, ka viens no Eiropas Nodarbinātības stratēģijas mērķiem līdz 2010.gadam ir nodrošināt aprūpes iespējas vismaz 90% bērnu no trīs gadu vecuma līdz obligātajam skolas vecumam un vismaz 33% bērnu vecumā līdz 3 gadiem. Komitejas vadītāja ierosina minēto indikatoru iekļaut pie 1.prioritātes pasākumiem.

S.Baltiņa aicina IZM izteikt viedokli attiecībā uz šo mērķi. 

D.Kuļšs aicina noteikt mērķi par skolu pielāgošanu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem.

S.Baltiņa aicina pārdomāt mērķi, ierosinot noteikt bērnu ar invaliditāti skaitu, kas ir iekļauti vispārējā izglītībā.

Attiecībā uz mājokļiem, S.Baltiņa aicina sniegt viedokli Ekonomikas ministrijas pārstāvim.

K.Fomina piedāvā noteikt atsevišķu mērķi par īres dzīvokļu skaita pieaugumu un atsevišķu mērķi par sociālo dzīvokļu skaita pieaugumu, ņemot vērā, ka Ekonomikas ministrija īsteno pasākumu - valsts mērķdotāciju piešķiršana pašvaldībām to autonomās funkcijas - palīdzības sniegšana iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā - izpildei, kura ietvaros pašvaldības, izmantojot valsts līdzfinansējumu, būvē īres dzīvojamās mājas un sociālās dzīvojamās mājās.

S.Baltiņa ar K.Fominu vienojās par to, ka EM tuvākajā laikā nosūtīs precīzi formulētus mērķus.

Komitejas vadītāja dod vārdu LM Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības departamenta pārstāvim. A.Dūdiņš informē, ka ES Struktūrfondu līdzekļu ietvaros visiem plānošanas reģioniem ir jāsagatavo programma sociālo pakalpojumu attīstībai katrā reģionā. 

Nolēma:

 1. Neizvirzīt 3.prioritātei mērķi par bērnu skaitu pirmsskolas iestādēs, kā arī mērķi par pamatskolas beidzēju īpatsvaru, kas saņem apliecību, % no visa beidzēju skaita.
 2. Lūgt IZM līdz š.g. 15.augusta pl.12.00 iesniegt LM SIPD kvantificēto mērķi attiecībā uz bērnu ar invaliditāti skaitu, kas ir iekļauti vispārējā izglītībā.
 3. Lūgt EM līdz š.g. 15.augusta pl.12.00 iesniegt kvantificētos mērķus par sociālajiem dzīvokļiem.

S.Baltiņa aicina pāriet pie plānā iekļautajiem pasākumiem un lūdz komitejas locekļus izteikt savu viedokli. 

A.Barča komentē, ka 2008.gada rezultāti attiecībā uz neapliekamā minimuma pieaugumu un pensiju indeksāciju ir salīdzinoši labāki nekā 2007.gadā, tāpēc aicina izvērtēt iespēju minēto progresu atspoguļot NZ.

S.Baltiņa lūdz A.Barčai iesniegt rakstiskus priekšlikumus pasākumiem. 

I.Homko vērš uzmanību jautājumam par bērnu kopšanas pabalstiem. Ņemot vērā to, ka Sociālās iekļaušanas plāns galvenokārt ir vērsts uz sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju situācijas uzlabošanu, ir svarīgi pievērst uzmanību minēta pabalsta apmēriem tiem cilvēkiem, kuri līdz bērna piedzimšanai nav strādājuši.

S.Baltiņa piekrīt, ka var papildināt Sociālās iekļaušanas plāna 2.1. sadaļu ar šādu indikatoru. 

I.Homko ierosina redakcionāli precizēt NZ 2.1. sadaļas par sasniegto progresu attiecībā uz NZ 2006.-2008.gadā, no teikuma „Lai uzlabotu bērnu veselības stāvokli un veicinātu alternatīvo un sociālo pakalpojumu attīstību un pieejamību ģimenēm ar bērniem... " svītrot vārdus „lai uzlabotu bērnu veselības stāvokli".

S.Baltiņa vēlreiz lūdz komitejas locekļiem pārskatīt plānā iekļauto esošās situācijas analīzi. 

D.Kuļšs vērš uzmanību 2.5. sadaļai attiecībā uz pieejamības kvalitatīviem pakalpojumiem sekmēšanu. D.Kuļšs informē, ka Valsts sekretāru sanāksmē š.g. 31.jūlijā ir izsludināti grozījumi Ministru kabineta 31.07.2001. noteikumos Nr.336 „Noteikumi par attaisnotajiem izdevumiem par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem", kur paredzēts palielināt attaisnoto izdevumu apmēru par izglītību līdz 300 Ls. Savukārt IZM ierosina paplašināt minētā pakalpojuma saņēmēju loku.

S.Baltiņa uzsver, ka par pamatu tomēr šobrīd ir jāņem Finanšu ministrijas viedoklis.

E.Meiere papildina, ka, diemžēl, Finanšu ministrija ir atteikusies sniegt jebkādus indikatorus attiecībā uz nodokļu atvieglojumiem, līdz ar to šāda pasākuma iekļaušana varētu būt problemātiska, jo minētais priekšlikums iepriekš netika apspriests.

S.Baltiņa atgādina, ka 18.08. NZ projekts tiks nosūtīts visām ministrijām saskaņošanai. 28.augustā ir plānots NZ iesniegt valdībai, kā arī vienlaicīgi iesniegt tulkošanai. Eiropas EK ir plānots iesniegt līdz š.g. 30.septembrim. Minēto ziņojumu nav nepieciešams izsludināt VSS. 

I.Homko ierosina pārskatīt pasākumu attiecībā uz bezdarbnieka pabalsta izmaksu ilguma pārskatīšanu, jo pasākums ir zaudējis savu aktualitāti. 

Nolēma:

Komitejas locekļiem atsūtīt priekšlikumus Sociālās iekļaušanas plānam 2008.-2010.gadam ne vēlāk kā līdz š.g.15.augusta pl.12.00. 

3.Citi jautājumi
(
Sandra Baltiņa)

Citu jautājumu nav. 

Nolēma: par nākamās komitejas sēdes datumu un laiku vienoties atsevišķi.

Sēdes noslēgums 17.00.

Pielikumā sēdes materiāli: prioritārie uzdevumi sociālās iekļaušanas jomā 2008. - 2010.gadam uz 3 lp.

Komitejas vadītāja                                                                                            Sandra Baltiņa

Protokolēja                                                                                                      M.Spiridovska