gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Labklājības ministrijas
Sociālās iekļaušanas politikas departamenta
un dzimumu līdztiesības un sieviešu sabiedrisko organizāciju ikmēneša tikšanās

PROTOKOLS Nr.4

Norises vieta un laiks: Labklājības ministrijas Portretu zāle, 25.09.2008. 14:00.

Vada: R.Beinarovičs, Labklājības ministrijas (LM) valsts sekretārs.

Piedalās: 

S.Baltiņa, LM Sociālās iekļaušanas politikas departamenta (SIPD) direktore;
Regīna Šalte, Valmieras rajona Sieviešu apvienība (biedrība „Latvijas Lauku sieviešu apvienība");
Jolanta Daugule, biedrība „Latvijas Lauku sieviešu apvienība";
Vera Pondina, biedrība „Sieviešu lobijs „Pie kamīna"", biedrība „Latvijas sieviešu organizāciju sadarbības tīkls";
Iveta Nikolajeva, biedrība „Resursu centrs sievietēm „Marta"";
Dace Beināre, biedrība „Skalbes";
Inete Ielīte, biedrība „Latvijas Dzimumu līdztiesības apvienība";
Gundega Tentere, biedrība „Resursu centrs sievietēm „Marta"";
Izita Kļaviņa, biedrība „Latvijas sieviešu organizāciju sadarbības tīkls".

Protokolē: K.Petermanis, LM SIPD Dzimumu līdztiesības nodaļas vadītājs.

Darba kārtībā:

1.  Par ministrijas un NVO sadarbības līguma projektu.

2.  Par darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.prioritātes „Nodarbinātības veicināšana un veselība darbā"  1.3.1.pasākuma „Nodarbinātība" aktivitātes 1.3.1.6. „Atbalsts dzimumu līdztiesības veicināšanai darba tirgū" ietvaros plānotajiem pasākumiem.

3.  Par biedrības „Skalbes" darba aktualitātēm.

4. Par Sieviešu forumu un Latvijas Sieviešu organizāciju sadarbības tīkla (LSOST) dibināšanas sapulci.

Vienojas:

1. jautājums

  • Tā kā līguma projekts vēl tiek saskaņots ar LM struktūrvienībām, tas organizācijām tiks nosūtīts tuvāko nedēļu laikā komentāru sniegšanai.

2. jautājums

  • Plānojot projekta realizācijai nepieciešamos pakalpojumu iepirkumus, iepirkuma tehniskā specifikācija un piedāvājumu vērtēšanas kritēriji tiks noteikti, lai neradītu diskriminējošu attieksmi vai nevienlīdzību pretendentu starpā.
  • Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 83. panta 4. daļu, pretendentiem tiek garantētas tiesības uzdot pasūtītājam jautājumus par iepirkuma dokumentācijā iekļautajām prasībām. Ņemot vērā to, ka minētā norma nosaka minimālo jautājumu iesniegšanas termiņu ne mazāku kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, bet MK noteikumi nr. 762 „Kārtība, kādā veicami iepirkumi, kuru paredzamā līgumcena ir lielāka par 1000 latu, bet mazāka par 10000 latu" nosaka minimālo iepirkuma izsludināšanas laiku 5 dienas, Labklājības ministrija izskata iespēju izvietot uzaicinājuma uz iepirkumu publikāciju savā mājas lapā uz laiku līdz divām (vai pat trijām) nedēļām, kas dotu pretendentiem laiku uzdot viņus interesējošos jautājumus par iepirkuma dokumentāciju un sagatavot kvalitatīvu pieteikumu dalībai iepirkumā.

3.jautājums

  • LM lūdz sanāksmes dalībniekus informēt SIPD par Uzņēmumu reģistra atbildi uz lūgumu reģistrēt biedrību „Latvijas Sieviešu organizāciju sadarbības tīkls", par kuras dibināšanu tika lemts 2008.gada 13.septembra dibināšanas sapulcē un sieviešu forumā.

Sanāksmi beidz plkst. 15.30

S.Baltiņa

K. Petermanis